23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 109-264913
Offentliggjort
08.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272065&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Valgt firma

(23.10.2020)
Norva 24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Opdateringer

Rettelse
(18.06.2020)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 06-07-2020
Time: 15:00
Læses:
Dato: 10-08-2020
Time: 13:00

Rettelse
(14.08.2020)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 10-08-2020
Time: 13:00
Læses:
Dato: 14-08-2020
Time: 13:00

Spuling og TV-inspektion i København


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Kolle
E-mail: likr@hofor.dk
Telefon: +45 27954398

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: CH22@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272065&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272065&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Spuling og TV-inspektion i København

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for bygherren, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende arbejder: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg, spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg, spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg, spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny anlæg og brøndrapportering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for bygherren, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende arbejder: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg, spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg, spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg, spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny anlæg og brøndrapportering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og CV'er / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og kvalitetssikring / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Bygherren har ret til at forlænge rammeaftalen op til 2 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivere har:

— En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

— En gennemsnitlig soliditetsgrad på 20 % inden for de seneste 3 regnskabsår, og

— En årlig omsætning på mindst 8 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver 3 referencer på lignende opgaver som den udbudte.

Hver reference skal indeholde arbejder med spuling og TV-inspektion i byer med tæt bebyggelse. Hvert projekt skal have et volumen på minimum 300 000 DKK.

Tilbudsgiveren skal derudover vedlægge en erklæring på, hvilket materiel tilbudsgiveren disponerer over til brug for opfyldelse af rammeaftalen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Entreprenøren skal være medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning (DTVK), eller tilsvarende kontrolordning. Entreprenøren skal dokumentere dette inden aftalens ikrafttrædelse. Tilsvarende skal operatørerne være medlemscertificeret i henhold til ordningen. Certificeringer skal fremsendes til godkendelse af bygherren inden aftalens ikrafttrædelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenøren er forpligtet til i aftaleperioden selv at tegne og holde følgende forsikringer i kraft:

— Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring for personale og motorkøretøjsforsikring

— Erhvervsansvarsforsikring som dækker arbejdets udførelse. Entreprenørens ansvarsforsikring skal dække mindst 5 mio. DKK ved personskade og 2 mio. DKK ved ting- og formueskade pr. enkeltskade.

Entreprenøren skal have et miljøledelsessystem baseret på DS/EN ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

Entreprenøren forventes ligeledes at have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på DS/EN OHSAS 18001/ISO 45001 eller tilsvarende.

Bygherren stiller krav vedrørende entreprenørens samfundsansvar (CSR) og arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder, når arbejdet udføres i Danmark

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2020
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2020
Tidspunkt: 15:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2020

Send til en kollega

0.109