23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 107-259683
Offentliggjort
04.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Egedal Kommune

Udbud af vaskeriydelser


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
E-mail: jens.henriksen@egekom.dk
Telefon: +45 72596219

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/131355752.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/131355752.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/131355752.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vaskeriydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Egedal Kommune udbyder en rammeaftale om levering og afhentning, vask, tørring af tøj og privat linned for beboere på kommunens nuværende plejecentre. Rammeaftalen omfatter p.t. 5 plejecentre og der er tilknyttet en option til rammeaftalen om tilføjelse af yderligere et plejecenter, som forventes opført Q 3 i 2022. Det forventes at rammeaftalen p.t. omfatter ialt 198 beboere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Egedal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Egedal Kommune udbyder en rammeaftale om levering og afhentning, vask, tørring af tøj og privat linned for beboere på kommunens nuværende plejecentre. Rammeaftalen omfatter p.t. 5 plejecentre der er beliggende i Egedal Kommune. Der er tilknyttet en option til rammeaftalen om tilføjelse af yderligere et plejecenter, som forventes opført Q 3 i 2022. Det forventes at rammeaftalen p.t. omfatter ialt 198 beboere.

De 5 plejecentre er:

— Solkrogen i Stenløse

— Damgårdsparken i Stenløse

— Egeparken i Ølstykke

— Engbo i Ølstykke

— Porsebakken i Smørum.

Det sjette plejecenter, der indgår som option er:

Plejecenter Hyrdevænget i Egedal By (Ølstykke syd).

Rammeaftalen indeholder 1 ugentlig levering, hvor rent tøj leveres og snavset vasketøj afhentes. Rammeaftalen indeholder mulighed for Kommunen at vælge 2 forskellige slags posestørrelser, alt after beboerens behov.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår en option, som giver ordregiver adgang til at udvide rammeaftalens omfang, ved at tilføje beboere på plejecenter Hyrdevænget på eksisterende vilkår.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Positiv egenkapital

— En årlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK

— En positiv primær drift

— Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de 3 senest godkendte regnskabsår har haft:

— en positiv egenkapital

— en årlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK

— en positiv primær drift

— En gyldig erhvervsansvarsforsikring med dækningssum på mindst 10 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse en referenceliste med mindst 2 referencer over de betydeligste kontrakter inden for levering af privat tøjvask for beboere på plejecentre/omsorgscentre/plejehjem til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

— En overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten

— tidspunkt for udførelsen

— modtager af arbejdet/ydelsen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2020

Send til en kollega

0.062