23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-257130
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage

Udbyder

Fors A/S

Vindere

Valgt firma

(20.10.2020)
JK Kloakservice A/S
Vandværksvej 14
4440 Mørkøv

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FORS A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Betonvej 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors Spildevand Holbæk A/S
CVR-nummer: 32765572
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors Spildevand Lejre A/S
CVR-nummer: 33055072
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors Spildevand Roskilde A/S
CVR-nummer: 32837832
Postadresse: Betonvej 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a5de10e-43eb-489d-a55a-3b20a34d16ca/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af slamsugerspuling og pumpeeftersyn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omhandler slamsugerspuling og pumpeeftersyn på 588 udvalgte pumpe-stationer i Fors med geografisk placering i kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
90513800 Behandling af slam
90513700 Transport af slam
90513600 Fjernelse af slam
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omhandler slamsugerspuling og pumpeeftersyn på 588 udvalgte pumpestationer i Fors med geografisk placering i kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk.

Pumpestationerne skal besøges én gang pr. år, hvor der foretages nedtømning, renspuling, kontrol af tilstand og eftersyn af tekniske installationer, herunder efterfyldning af olie på pumper. Besøg afrapporteres i elektronisk servicesystem, som stilles til rådighed af Fors.

Værdien af den udbudte opgave forventes at være ca. 1 000 000 DKK pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten med 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den udbudte art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer fra de seneste 3 år, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på, at de beskrevne referencer viser, at:

— Ansøgeren har erfaring med udførelse af pumpetilsyn

— Ansøgeren har erfaring med udførelse af brøndspuling og brøndsugning på spildevandspumpestationer

— Ansøgers referencer er udført for en forsyningsvirksomhed eller lignende.

Det vil i udvælgelsen vægte særlig positivt, hvis ansøgers referencer vedrører faste aftaleforhold, herunder rammeaftaler med en kunde, på ikke mindre end 2 år med faste periodiske og tilbagevendende pumpetilsyn af 200 pumpestationer eller derover.

Der kan, jf. punkt III.1.3, dog maksimalt afgives 5 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD’et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hver af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital i hver af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— En samlet omsætning på 4 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

— En positiv egenkapital i hver af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignede ydelser inden for de seneste 3 år, jf. betingelsen i punkt II.1.4 og II.2.4

— Ansøger skal udfylde ESPD’et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Desuden skal ansøger redegøre for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig.

Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, samt til vurdering af de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, jf. pkt. II.2.9). Det er derfor vigtigt, at ansøger i sine referencer beskriver de forhold, som ordregiver har angivet at ville lægge vægt på.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier og andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal leverancer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at ansøger kan påvise mindst 2 sammenlignelige referencer indenfor de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger i dagtimerne (kl. 09.00- kl. 16.30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support på telefonnummeret + 45 7022 70 07. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøger, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics. Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for bygherres vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.046