23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-256967
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=268383&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Fældebunkelægning Jylland 2020-2023 - 2 delaftaler


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Westh
E-mail: tcw@nst.dk
Telefon: +45 72543000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=268383&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=268383&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fældebunkelægning Jylland 2020-2023 - 2 delaftaler

 

Sagsnr.: NST-044-00108
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77211000 Tjenesteydelser i forbindelse med skovning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter maskinel fældning ved fældebunkelægning af yngre nåle- og løvtræ. Fældning foretages som heltræ i traditionelle tyndinger/hovedskovninger.

Opgaverne kan både bestå af fældning til rankelægning i spor og fældning med henblik på efterfølgende udtransport til bilfast vej. Udtransport er ikke en del af denne opgave.

Delaftale I: Primært Thy og Vendsyssel

Der skal årligt fældebunkelægges 12 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Naturstyrelsen er forpligtet til at tilbyde en mængde svarende til den anførte årlige produktion minus 20 %.

Delaftale II: Primært Blåvandshuk, Vadehavet og Sønderjylland

Der skal årligt fældebunkelægges 15 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Naturstyrelsen er forpligtet til at tilbyde en mængde svarende til den anførte årlige produktion minus 20 %.

Dog skal der i resten af 2020 kun fældes 3 000 KFM, +/- 20 %.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale I: Primært Thy og Vendsyssel

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77210000 Skovning og transport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Thy og Vendsyssel

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter maskinel fældning ved fældebunkelægning af yngre nåle- og løvtræ. Fældning foretages som heltræ i traditionelle tyndinger/hovedskovninger.

Opgaverne kan både bestå af fældning til rankelægning i spor og fældning med henblik på efterfølgende udtransport til bilfast vej. Udtransport er ikke en del af denne opgave.

Der skal årligt fældebunkelægges 12 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Naturstyrelsen er forpligtet til at tilbyde en mængde svarende til den anførte årlige produktion minus 20 %.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges af ordregiver på uændrede betingelser med et skriftligt varsel til entreprenøren på 3 måneder. Forlængelse kan ske 2 gange, hver gang med op til 1 års forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale II: Primært Blåvandshuk, Vadehavet og Sønderjylland

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77210000 Skovning og transport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Sydlige Jylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter maskinel fældning ved fældebunkelægning af yngre nåle- og løvtræ. Fældning foretages som heltræ i traditionelle tyndinger/hovedskovninger.

Opgaverne kan både bestå af fældning til rankelægning i spor og fældning med henblik på efterfølgende udtransport til bilfast vej. Udtransport er ikke en del af denne opgave.

Primært Blåvandshuk, Vadehavet og Sønderjylland

Der skal årligt fældebunkelægges 15 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Naturstyrelsen er forpligtet til at tilbyde en mængde svarende til den anførte årlige produktion minus 20 %.

Dog skal der i resten af 2020 kun fældes 3 000 KFM, +/- 20 %.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges af ordregiver på uændrede betingelser med et skriftligt varsel til entreprenøren på 3 måneder. Forlængelse kan ske 2 gange, hver gang med op til 1 års forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD Del IV, afsnit B.

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Til 1. Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

— En gennemsnitlig årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår på mindst 750 000 DKK.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes den gennemsnitlige årsomsætning som virksomhedens og disse andre enheders samlede årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx. et konsortium) beregnes den gennemsnitlige årsomsætning som virksomhedernes samlede årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD’ets afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten skal udføres i henhold til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast.

Det fremhæves, at kontrakten indeholder en social klausul om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., som forpligter leverandøren. Den sociale klausul er nærmere beskrevet i kontrakten.

Det fremhæves desuden, at kontrakten indeholder særlige kontraktvilkår om overholdelse af arbejdsklausul for entreprenøren, dennes ansatte og eventuelle underleverandører.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A. Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14.

B. Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

C. I relation til punkt II.1.5 bemærkes, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for alle delkontrakter i kontraktens fulde løbetid inklusive forlængelser. Punkt II.2.6 udgør et skøn over den forventede kontraktsum pr. delaftale inklusive forlængelser.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.046