23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-254898
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Rammeaftale om tøjvask for borgere hjemmeboende i Horsens Kommune - leverandør 2

(23.11.2020)
Berendsen Textil Service A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Rammeaftale om tøjvask for borgere hjemmeboende i Horsens Kommune - leverandør 1

(23.11.2020)
De Forenede Dampvaskerier A/S
Lille Grundet Hulvej 10
7100 Vejle

Vask af hjemmeboende borgeres tøj i Horsens Kommune


Horsens Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: 8700
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://fikm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/767
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/767
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask af hjemmeboende borgeres tøj i Horsens Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet dækker en rammeaftale med 1 eller 2 leverandører af tøjvask for hjemmeboende borgere, inkl. afhentning og levering. Anslået samlet værdi i punkt II.1.5 er estimeret ud fra en aftalelængde på 6 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 665 500.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af aftale med 1 eller 2 leverandører af tøjvask for hjemmeboende borgere.

Heri indgår afhentning, transport, sortering, vask, pakning, og aflevering af vasketøjet hjemme ved borgerne.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 665 500.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I løbet af udbudsproceduren vil spørgsmål/svar og evt. øvrige supplerende oplysninger blive offentliggjort i TrueTender, der tilgås på adressen angivet i denne bekendtgørelses punkt I.3).

Rammeaftalen indeholder en generel opsigelsesadgang, men forventes at have en løbetid på 6 år.

Oplysninger om procedure for tildeling, herunder mulighed for forhandling, fremgår af denne bekendtgørelses afsnit IV.1.11) samt i yderligere detaljer i udbudsmaterialet der tilgås på adressen angivet i denne bekendtgørelses punkt I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Sammen med tilbuddet skal følgende dokumenter medsendes (via TrueTender):

- Serviceattest, der er udstedt maksimalt 6 måneder forud for dato for tilbudsfrist

- Referenceliste med angivelse af min. 3 referencer på tilsvarende opgaver

- Dokumentation for, at det vaskeri der vil blive anvendt er svanemærket, eller har opnået tilsvarende mærkning, såfremt dokumentation herfor fremsendes; eller, at det lever op til kravene for at opnå svanemærket eller det tilsvarende mærke.

Såfremt de ovennævnte dokumenter ikke er fremsendt, forbeholder ordregiver sig retten til at indhente dem.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Der skal indgås databehandleraftale ifm. aftaleindgåelse

- Der indgår arbejdsklausul som bilag til kontrakten

- Der er krav om opretholdelse af erhvervsansvarsforsikring med en sum på min. 5 mio. DKK.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Alternative tilbud accepteres ikke.

Forud for tildeling konstateres det, om der er forbehold i de afgivne tilbud, der gør, at det er nødvendigt at indlede forhandling med de pågældende tilbudsgivere med henblik på at bortforhandle evt. forbehold.

Der vil ved tildeling af aftale blive evalueret på den samlet set laveste pris ved udfyldelse af tilbudslisten.

Efter der er fundet en vinder af udbuddet, vil godkendelsesmodellen blive anvendt til at finde en leverandør nr 2. Som første del af denne fremgangsmåde vil tilbudsgiveren med den næstlaveste pris blive tilbudt mulighed for at udføre opgaven til de samme priser som den vindende tilbudsgivers.

Såfremt tilbudsgiver nr. 2 afviser dette, rettes samme henvendelse til tilbudsgiver nr. 3, og så fremdeles.

Grundet fremgangsmåden med at finde leverandør nr. to er det en forudsætning for tilbudsafgivelse, at tilbudsgivere er indforstået med og må påregne, at der skabes fuld gennemsigtighed og offentlighed omkring de afgivne priser.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.047