23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-254325
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Til
15.06.2020

Addresse
https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67

Anmodning om deltagelse

Til
28.06.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67

Udbyder

Boligselskabet Sct. Jørgen

Realisering af helhedsplan, Ellekonebakken i Viborg - totalrådgivning


Boligselskabet Sct. Jørgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sct. Jørgen
CVR-nummer: 45724719
Postadresse: Brovej 18
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Hasselager
E-mail: laha@bsjviborg.dk
Telefon: +45 29748974

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bsj.viborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: BISGAARD|EJSING ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal.
By: Aarhus C.
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 23408562

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Realisering af helhedsplan, Ellekonebakken i Viborg. Udbud af totalrådgivning.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Afdeling Ellekonebakken har fået tilsagn om støtte fra landsbyggefonden til renovering af 462 boliger samt forbedring af områdets infrastruktur. 162 af boligerne moderniseres samtidig til tilgængelighedsboliger. Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Viborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ellekonebakken i Viborg består af 536 almene boliger og er opført i årene 1966-1990. Boligselskabet Sct.Jørgen står foran en realisering af en ambitiøs helhedsplan for Ellekonebakken. En del af denne helhedsplan er omfattet af nærværende udbud af totalrådgivning. Landsbyggefonden har bevillget økonomisk støtte til projektet ift. generel renovering, forbedring af tilgængelighed og infrastruktur. Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering og modernisering af 462 boliger samt realisere de visioner og mål der er beskrevet i helhedsplanen for området. Opgaven med et samlet anlægsbudget på 446 mio. DKK inkl. moms forventes at løbe over 5 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og opgaveforståelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den rette/fornødne motivation

- At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver

- At ansøger kan dokumentere økonomisk soliditet

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital på minimum 2 mio. DKK i de seneste 3 regnskabsår. Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital på 2 mio. DKK for den periode, hvor virksomheden har bestået.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår

Ansøger skal oplyse antal ansatte de seneste 3 regnskabsår.

Referencer

Ansøger skal oplyse om referencer

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, men ansøger skal råde over et tilstrækkeligt antal ansatte til at løse opgaven.

Referencer

Der må max. oplyses 8 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 10 år tilbage i tiden. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er et mindstekrav, at der afleveres følgende referencer:

- 2 referencer vedr. renoveringsprojekter med støtte fra landsbyggefonden

- 2 referencer vedr. renoveringsprojekter hvor håndtering af brugerdemokrati, brugerinddragelse og orientering af brugere har været en del af opgaven.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/cb7e6995-78e6-474d-9200-fe31f8367e67

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 15. juni 2020. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 18. juni 2020 på AJOUR, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.063