23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-253946
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.vejdirektoratet.dk/udbud

Anmodning om deltagelse

Til
26.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkkowewrjz

Udbyder

Vejdirektoratet

Opdateringer

Rettelse
(09.06.2020)

VI.3
I stedet for:
Læses:
Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.
Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3).
Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2) og III.1.3) - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.
Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).
I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.
Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.
Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.
Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.
Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvert system. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.
Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.
Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

SDU-SUND, Byggeledelse og tilsyn, Teknik - 5086.R03


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Guldalderen 12
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Seidelin
E-mail: pese@vd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vejdirektoratet.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.vejdirektoratet.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkkowewrjz
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

5086.R03 - SDU-SUND, Byggeledelse og tilsyn, Teknik

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 byggeprojekter, herunder det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet til Syddansk Universitet (SDU-SUND) i Odense, der er under udførelse og forventes afleveret ultimo 2022. Vejdirektoratet varetager byggeledelse og fagtilsyn ved byggeriet af SDU-SUND og har brug for ressourcepersoner til denne opgave, herunder byggeledelse og tilsyn med de tekniske installationer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen er beliggende i Region Syddanmark og Odense kommune. Byggeriet af det nye SDU-SUND er delt op i 6 entrepriser – 4 storentrepriser og 2 fagentrepriser. Projektet er udarbejdet af rådgiverkonsortiet MEDICOUH I/S bestående KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & LindhardtsenA/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører A/S, som er totalrådgiver på sagen. I udførelsesfasen er MEDICOUH I/S fortsat totalrådgiver og varetager projektopfølgning, mens byggeledelsen og fagtilsynet varetages af Vejdirektoratet.

Dette udbud er det sidste af 3 udbud vedrørende indkøb af bistand i form af ressourcepersoner til Vejdirektoratets byggeledelse og tilsyn på projektet. De 2 andre udbud er gennemført og vedrørte indkøb af ressourcepersoner til byggeledelse og tilsyn, byggeri (udbudt december 2019) og IKT- og processtyring (udbudt januar 2020).

Dette udbud angår indkøb af byggeledelse og fagtilsyn til tekniske installationer. Opgaven består i at stille ressourcepersoner til rådighed, der i forbindelse med udførelsen af SDU-SUND kan varetage følgende funktioner i samarbejde med medarbejdere fra Vejdirektoratet og andre indhyrede ressourcepersoner:

— Byggeledelse for teknikentreprisen (TEK) og laboratorieentreprisen (Y250)

— Afprøvning og performancetest

— Fagtilsyn for TEK og Y250.

Rollefordelingen mellem Vejdirektoratets medarbejdere og ressourcepersonerne fastlægges af projektchefen. Vejdirektoratet varetager den overordnede styring og ledelse. Omfanget af ressourcepersonernes ydelser vil løbende blive tilpasset behovet på projektet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne. Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer. Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i ydelsesbeskrivelsen, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav til egnethed: Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 20 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring inden for de seneste 3 år med byggeledelse og fagtilsyn af tekniske installationer og test-koordinering af tekniske installationer på byggeri af et sygehus, laboratorium, farmavirksomhed eller fødevarevirksomhed, hvoraf en af referencerne skal være fra et byggeri med en kontraktsum på mindst 100 mio. DKK.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt, rådgivers rolle på projektet samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes maksimalt 3 referencer.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav til egnethed: Erfaring inden for de seneste 3 år med byggeledelse og fagtilsyn af tekniske installationer og test-koordinering af tekniske installationer på byggeri af et sygehus, laboratorium, farmavirksomhed eller fødevarevirksomhed med en kontraktsum på mindst 100 mio. DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010,med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.062