23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-235127
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Reno Djurs I/S

Tømning af bundfældningstanke


Reno Djurs I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Reno Djurs I/S
CVR-nummer: 20217472
Postadresse: Nymandsvej 11
By: Balle
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8440
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: akj@cyphre.dk
Telefon: +45 23230909

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126081009.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Syddjurs og Norddjurs Kommuner har en fælles kommunal tømningsordning for bundfældningstanke. Ordningen drives i regi af Reno Djurs, der er kontraktholder med tømningsentreprenøren. Udbuddet omfatter således tømning af de bundfældningstanke i Syddjurs og Norddjurs Kommuner, som Kommunerne udpeger som omfattet af ordningen med Reno Djurs som udbyder. Anholt er ligeledes omfattet af ordningen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 32 509 225.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Norddjurs og Syddjurs Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter regelmæssig tømning af bundfældningstanke med KSA-systemet eller i visse tilfælde med almindelig slamsuger. Der gives også tilbud på, at entreprenøren i stedet skal kalkstabilisere det afvandede slam på entreprenørens eget anlæg for efterfølgende at køre det afvandede og kalkstabiliserede slam til Reno Djurs, Nymandsvej 11, 8444 Balle.

Der er i alt aktuelt ca. 13 951 bundfældningstanke fordelt med ca. 6 009 bundfældningstanke i helårshuse og virksomheder, der tømmes hvert år, og ca. 7 942 bundfældningstanke i sommerhuse, der tømmes hvert andet år. Antallet af tanke og antallet af tømninger kan ændres, f.eks. som følge af kloakering. Det understreges, at det altid er Reno Djurs/kommunen, der afgør hvilke tanke, der skal tilmeldes ordningen.

Tømninger skal generelt foretages med kombineret slamsuger- og afvandingsenhed, hvor slammet afvandes på bilen og rejektvand tilbagefyldes i tanken. Der er visse nærmere beskrevne undtagelser hertil.

Der er en kommunal ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Endvidere er der en kommunal tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune. Disse kommunale tømningsordninger er ikke omfattet af nærværende udbud.

Øvrige arbejder med slamsuger som f.eks. tømning af sivebrønde, rensning af sivedræn og tømning af sandsfangsskelbrønde er ligeledes ikke omfattet af nærværende udbud.

Vilkår i opgavebeskrivelsen gælder også for Anholt. Der er dog i materialet angivet visse særlige forhold og vilkår gældende for Anholt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 060-143832
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Djursland Kloakservice
CVR-nummer: 53685013
Postadresse: Abildgårdsvej 10
By: Trustrup
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8570
Land: Danmark
E-mail: mail@u-sinding.dk
Telefon: +45 86334677
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 26 600 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 32 509 225.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen.

Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.078