23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-235055
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Kortlægning af krebs og krebsepest i danske ferske vande


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Julian Dons Henriksen
E-mail: judhe@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kortlægning af krebs og krebsepest i danske ferske vande

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90720000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Projektet ”Kortlægning af krebs og krebsepest i danske ferske vande” skal give et detaljeret overblik over udbredelsen af både krebsearterne og krebsepest i Danmark og dermed et solidt forvaltningsgrundlag for krebs i danske ferske vande.

Det er ikke muligt i dette projekt at undersøge alle potentielle levesteder for tilstedeværelsen af krebs, men inden for projektets økonomiske rammer, skal der undersøges så mange levesteder som muligt, som dermed skal være med til at danne et så detaljeret overblik over udbredelsen af signalkrebs, Galizisk sumpkrebs, europæisk flodkrebs og krebsepest i Danmark. Undersøgelsen er landsdækkende.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 598 379.66 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I Danmark forekommer 2 invasive krebsearter; signalkrebs og Galizisk sumpkrebs. Begge arter kan fortrænge den hjemmehørende flodkrebs og dermed påvirke biodiversiteten i negativ retning. Signalkrebs er desuden bærer af sygdommen krebsepest, som er dødelig for den hjemmehørende flodkrebs. Udbredelsen af de 2 krebsearter og krebsepest i Danmark er ufuldstændig kendt.

Signalkrebs er omfattet af EU-forordningen om invasive arter (EU nr. 1143/2014 af 22.10.2014) og Galizisk sumpkrebs er omfattet af bekendtgørelse om invasive arter (BEK nr. 1285 af 12.11.2018). I forvaltningen af de invasive krebsearter og krebsepest indgår også viden om udbredelsen af den hjemmehørende europæiske flodkrebs i Danmark.

I Danmark er der ca. 120 000 søer på over 100 m2 og ca. 69 000 km vandløb. Krebs kan potentielt leve i størstedelen af disse søer og vandløb og tillige i søer der er mindre end 100 m2. Det er ikke muligt i dette projekt at undersøge alle potentielle levesteder for tilstedeværelsen af krebs, men inden for projektets økonomiske rammer, skal der undersøges så mange levesteder som muligt og dermed give et så detaljeret billede som muligt af udbredelsen af signalkrebs, Galizisk sumpkrebs, europæisk flodkrebs og krebsepest i Danmark. Undersøgelsen skal være landsdækkende.

Projektet ”Kortlægning af krebs og krebsepest i danske ferske vande” vil således give et samlet billede af udbredelsen af både krebsearterne og krebsepest i Danmark og dermed et solidt forvaltningsgrundlag for krebs i danske ferske vande.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 15
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

EU-forordningen om invasive arter indeholder en bestemmelse om, at hvis et medlemsland opdager en introduktion eller forekomst af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, skal landet informere de øvrige medlemslande om fundet og iværksætte en udryddelse af arten. Hvis der i forbindelse med dette projekt opdages krebsearter, der er på EU-listen over invasive arter, skal Miljøstyrelsen hurtigst muligt have kendskab til hvor udbredt den pågældende art er, før Miljøstyrelsen evt. kan iværksætte passende foranstaltninger med henblik på udryddelse af arten.

Hvis Miljøstyrelsen vælger at udnytte optionen, til en udvidet kortlægning af en krebseart, skal tilbudsgiver med kort varsel kunne iværksætte en eftersøgning af den pågældende art i området. Tilbudsgiver skal rådgive Miljøstyrelsen om omfanget af eftersøgningen og oplyse tidsforbruget hertil. Miljøstyrelsen vælger det endelige omfang af en eftersøgning. Eftersøgning kan ske enten i form af fangst af krebs, eller i form af detektion ved hjælp af e-DNA.

Optionen består i, at der skal udarbejdes forslag til omfanget af en udvidet eftersøgning af arten, herunder angivelse af det geografiske område, der skal undersøges, metodevalg og forventet tidsforbrug, samt eventuelle omkostninger i forbindelse med e-DNA analyser, gennemførelse af eftersøgning efter anvisning fra Miljøstyrelsen, og afrapportering af resultatet af eftersøgningen til Miljøstyrelsen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 020-044375
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Vejlsøvej 39
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 598 379.66 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 og 6, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.079