23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-232074
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.06.2020 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/130092188.aspx

Udbyder

VandCenter Syd A/S

Udbud af anlæg til produktion af biokoks gennem tørring og termisk behandling


VandCenter Syd A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 34216169
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Askjær
E-mail: nsa@vandcenter.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130092188.aspx

Internetadresse for køberprofilen: www.vandcenter.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130092188.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130092188.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af anlæg til produktion af biokoks gennem tørring og termisk behandling

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42940000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

VCS ønsker at etablerer et alternativ til slamudbringning på landbrugsjord eller kompostering, som det foregår i dag.

Nuværende håndtering af slam har en række usikkerheder:

— slammet er ikke hygiejniseret

— slammet indeholder reststoffer i form af mikroplast og andre organiske forbindelser, som ikke er

optimalt at udlede i naturen.

Der søges efter en løsning, der anvender en del af det kulstof, der findes i slammet, som energikilde til tørring og samtidigt potentielt fjernelse/omdannelse af uønskede stoffer i slammet. Slammet skal omdannes til et værdiprodukt for landbruget idet planettilgængeligheden af fosforen ønskes bevaret eller udbygget.

Slutproduktet skal have jordforbedrende egenskaber og være hygiejniseret.

Tryk her https://permalink.mercell.com/130092188.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Søndersø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

VCS ønsker at etablerer et alternativ til slamudbringning på landbrugsjord eller kompostering, som det foregår i dag.

Nuværende håndtering af slam har en række usikkerheder:

— slammet er ikke hygiejniseret

— slammet indeholder reststoffer i form af mikroplast og andre organiske forbindelser, som ikke er

optimalt at udlede i naturen.

Der søges efter en løsning, der anvender en del af det kulstof, der findes i slammet, som energikilde til tørring og samtidigt potentielt fjernelse/omdannelse af uønskede stoffer i slammet. Slammet skal omdannes til et værdiprodukt for landbruget idet planettilgængeligheden af fosforen ønskes bevaret eller udbygget.

Slutproduktet skal have jordforbedrende egenskaber og være hygiejniseret.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/08/2020
Slut: 03/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er option på en efterfølgende serviceaftale som er indeholdt i udbudsmaterialet. Denne vil løbe 4 år efter aflevering og kan herefter forlænges.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Serviceaftale og tilkøb af yderligere maskindele.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal stille en garanti på 20 % af tilbudssummen i forbindelse med kontraktsunderskrift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal stille en garanti på 20 % af tilbudssummen i forbindelse med kontraktsunderskrift.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal for dokumentation af minimumskrav angive referencer i bilag 1C - Teknisk skema for tilbudte anlæg, hvor tilbudsgivers erfaringer med fabrikation, test og opstilling af større maskin- og fordelingstavler.

Referencerne skal indeholde:

- En beskrivelse af den leverede ydelse, herunder en beskrivelse af anlægget, dets hoveddele, samt de udførte dele af ydelsen

— Udførselsperioden

— Dato for færdiggørelse af arbejdet

— Kontraktsum, ekskl. moms, i DKK

— Navn på kunde, inkl. kontaktoplysninger på kunden.

Der skal minimum angives én reference på et opført anlæg eller pilotprojekt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal som minimum have opført ét tilsvarende anlæg og have deltaget i såvel fabrikation,

test og opstilling. Såfremt tilbudsgiver ikke har opført et tilsvarende anlæg accepteres det at tilbudsgiver har opført og testet et pilotanlæg. Dette er dog forudsat at der fremlægges en redegørelse for opskallering

til det tilbudte anlæg.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Tilbudsgiver skal stille en anfordringsgaranti på 20 % af tilbudssummen i forbindelse med kontraktsunderskrift.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Elektronisk fakturering, se udkast til kontrakt.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se kontraktsudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/06/2020
Tidspunkt: 08:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.078