23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 095-228092
Offentliggjort
15.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b16fe140-23cd-48ca-a9ea-78d36ff8ca7b/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

(26.03.2021)
Faurkilde.dk
Bjergstedvej 19
4460 Snertinge

Håndtering, transport og opmagasinering af forurenet vand fra Amager Bakke anlægget


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b16fe140-23cd-48ca-a9ea-78d36ff8ca7b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b16fe140-23cd-48ca-a9ea-78d36ff8ca7b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b16fe140-23cd-48ca-a9ea-78d36ff8ca7b/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Håndtering, transport og opmagasinering af forurenet vand fra Amager Bakke anlægget

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter håndtering, transport og opmagasinering af vand og processpildevand i forbindelse med daglig drift og vedligeholdelse af Amager Bakke anlægget.

Opgaven udbydes som en rammeaftale, og det forventes at der indgås aftale med 3 leverandører. De af rammeaftalen omfattede ydelser rekvireres af ARC efter behov og med varierende omfang, mængde og tidsforbrug. Køb på rammeaftalen vil ske ved brug af direkte tildeling ved brug af kaskademodel, jf. rammeaftalens punkt 5.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte rammeaftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90513500
34144520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Vindmøllevej 6

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter håndtering, transport og opmagasinering af vand og processpildevand i forbindelse med daglig drift og vedligeholdelse af Amager Bakke anlægget. Eksempler på ydelser er:

- Bortkørsel af vand til midlertidig opmagasinering ved driftsproblemer på et af AMB’s spildevandsrensningsanlæg. Vandet skal leveres tilbage til ARC, når spildevandsrensningsanlægget kører igen.

- Tømning af vandtanke (typisk ”beskidt” vand) i forbindelse med nedlukning for udførelse af vedligeholdelsesopgaver på disse vandtanke.

- Sugning, lagring og returnering af vand fra diverse tanke og pits.

- Levering af sekundavand til f.eks.prøvebelastning af kraner.

- Leje af tankvogn til opbevaring af vand.

- Håndtering af vand med både lave og høje pH-værdier (pH 0-14).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Responstid / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet, ressource og organisation / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

ARC har mulighed for at forlænge aftalen i 4 x 12 måneder.

Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethed vurderes på baggrund af ansøgers oplysninger i ansøgningen.

ARC påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver.

ARC lægger i vurderingen vægt på bred dokumenteret erfaring i form af erfaring fra mere end ét procesanlæg og med forskellige typer af opgaver inden for håndtering, transport og opmagasinering af forurenet vand med pH værdier mellem 0 og 14.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på Ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensynstagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da der er tale om en rammeaftale med kaskade-model med flere leverandører, og ydelser, der er vurderet til hverken strategisk eller teknisk at være egnet til at opdele i delaftaler.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Oplysning om ansøgers egenkapital det seneste reviderede regnskabsår

- Oplysning om ansøgers soliditet det seneste reviderede regnskabsår

- Oplysning om ansøgers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At ansøger har haft en positiv egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår

- At ansøger har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste reviderede regnskabsår, og

- At ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ARC ønsker sikkerhed for, at de ansøgere som prækvalificeres, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at kunne udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. Ansøger skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

- Ansøgers relevante referencer inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til opgaver inden for procesanlæg med håndtering (sugning og pumpning) af stærkt syre- og baseholdige væsker (pH 0-14), og hvor opgaven er udført og afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for opgavens udførelse

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder kontraktsum og ansøgers rolle i opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal angive 5 relevante referencer. Vedlægges ansøgningen mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 5 referencer, der er angivet først.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal stille en sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for ARC på 600 000 DKK til sikkerhed for ethvert krav, ARC måtte få mod leverandøren i henhold til aftalen.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Køb på rammeaftalen vil ske ved brug af direkte tildeling ved brug af kaskademodel, jf. rammeaftalens punkt 5.

Der henvises iøvrigt til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, vil de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, blive anmodet om at fremlægge faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt 11.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2020

Send til en kollega

0.046