23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Kloakering

Skanderborg Byråd har sendt et forslag til Spildevandsplan 2016-2020, der omfatter 10 projekter, i høring.

Tillægget gør det blandt andet muligt at flytte et bassin i Nr. Vissing og etablere nye regnvandsbassiner i Skovby og Skivholme.

Spildevandsledning

Vesthimmerland Byråd har vedtaget tillæg nr. 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Tracé for afskæring af Aars Renseanlæg til Mariagerjord endeligt.

Aars Renseanlæg nedlægges, og der skal etableres en ny rørledning, der fører spildevandet fra det nuværende Aars Renseanlæg på Skivumvej til kommunegrænsen nord for

Binderup. Herfra føres rørledningen videre i Rebild Kommune, hvor flere renseanlæg tilkobles, og videre til Mariagerfjord Kommune til renseanlægget i Hadsund, hvor spildevandet renses og efterfølgende udledes til Kattegat.

De tre forsyninger Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand samarbejder om etableringen af det afskærende ledningssystem og udvidelse af renseanlægget i Hadsund. Projektet består af etablering af pumpestationer, ledningsanlæg, bassiner, udvidelse af renseanlæg mv.

Udbygning af renseanlæg

Lemvig Kommunalbestyrelse har godkendt forslag til lokalplan 211 - Harboøre Renseanlæg, genbrugsstation og tekniske anlæg, som herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Lemvig Renseanlæg planlægges nedlagt, og der er derfor brug for større kapacitet på renseanlægget i Harboøre, der skal overtage rensningen. Lokalplanen vil give mulighede for en udvidelse af anlægget, og samtidig giver den mulighed for, at genbrugsstationen i Harboøre kan udvides, hvis behovet opstår.

Genbrugsplads

Rødovre Kommunalbestyrelse har frigivet 7,5 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsplads på Tørringvej 13 og Sandbækvej 7, 10A og 10B, som ligger i forlængelse af hinanden.

Det forventes, at anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af pladsen indledes i starten af 2021, og pågår året ud.

Biogasanlæg

BB Biogas har ansøgt Hjørring Kommune om tilladelse til at udvide af biomasseindtaget fra 36.000 tons til 160.000 tons pr. år, og der er for at det kan lade sig gøre udarbejdet forslag til nyt plangrundlag og miljøkonsekvensrapport, som har været i høring. Efterfølgende har Hjørring Byråd vedtaget det nye plangrundlag og miljøgodkendelsen endeligt.

Udvidelsen indebærer, at der etableres yderligere to procestanke, en modtage- og en udpumpningstank, halvtag på en del af plansiloen samt en lukket hal til fiberseparation, opbevaring af biomasser og et kedelrum med en 6 MW kedel inde på selve anlægget.

Desuden skal der etableres et pumpeledningsnetværk samt et opsamlingsbassin til urent overfladevand.

Solceller

Lemvig Kommune samarbejder med projektudviklere og lokale lodsejere om udvikling af forslag til klimaparker ved Nees Hede og Høvsøre. Skovgaard Invest har arbejdet intensivt med udvikling af Klimapark Nees Hede, herunder lodsejerforhandling og dialog med kommunens administration. På den baggrund har Lemvig Kommunalbestyrelse nu godkendt, at der kan udarbejdes nyt plangrundlag, så Klimapark Nees Hede kan realiseres.

Der udtages cirka 95 hektar landbrugsjord til skovrejsning og ny natur samt arealer til faunapassager og levende hegn.

Det foreslås desuden at udstykke 25 hektar til fem selvstændige lystejendomme.

Klimasikring

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har godkendt et projektforslag for klimasikring i Strandengen som grundlag for udbud og udførelse.

I februar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en helhedsplan for Vallensbæks del af Strandparken, og i juni 2019 blev et skitseprojekt for Strandengen godkendt. Siden da har der været dialog med Hofor og myndigheder om muligheden for at integrere klimasikringstiltag i projektet, så de omkringliggende boligområder i den sydlige del af Vallensbæk bliver sikret mod oversvømmelse ved ekstremregn. Det tekniske klimasikringsanlæg vil kunne indarbejdes i projektet, så det fremstår i god harmoni med områdets natur og øvrige værdier, hedder det i referatet fra seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har samtidig godkendt en medfinansieringsaftale med Hofor og et forslag tillæg til spildevandsplanen, der gør det muligt at gennemføre klimasikringen.

Klimasikringen sker ved at etablere forsinkelsesbassiner i den nordlige del af Strandengen. Bassinerne bliver udformet som en regnvandssø med afløb via en åben vandlinje ned gennem strandengen og de naturbeskyttede områder. En planlagt sti vil fungere som dæmning, så oversvømmelse ved ekstremregn afgrænses til kontrollerede opstuvningsområder mellem Havnevej og sti.

Der holdes licitation her i december, hvorefter arbejdet udføres henover første halvår 2021.

Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunalbestyrelse har godkendt, at der igangsættes en udbygning af fjernvarmeforsyningen i Espely kvarteret og har samtidig givet en tillægsbevilling til formålet.

Som led i den grønne omstilling til reduktion af CO2-udledningen ønsker Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning at tilbyde attraktive vilkår for tilslutning til fjernvarme i primært Espely kvarteret men også til øvrige kunder i Valhøj erhvervskvarter.

Anlægsprojektet forventes at koste i alt 18 mio. kr. ligelig fordelt på 2021 og 2022, hvor udbygningen gennemføres.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.173