23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Ventilationsanlæg

Holstebro Byråd anlægsbevilgede på sit seneste møde 1.018.000 til ventilation på Rådhuset.

Der er i investeringsoversigten for perioden 2020 til 2023 afsat rådighedsbeløb på 16.828.000 til opdatering af ventilationsanlæg på Holstebro Rådhus fordelt med 1.018.000 kr. i 2020 og 15.810.000 kr. i 2022.

Der er gennem mange år i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger på Rådhuset blevet peget på udfordringer med ventilationen på Holstebro Rådhus med gener i form af træk, kulde og overophedning.

I første omgang gennemføres en teknisk analyse af de udfordringer, som opleves og de muligheder, der kan iværksættes, for at forbedre forholdene. Herefter vil Økonomiudvalget få projektet forelagt med henblik på at prioritere indsatsen.

Vindmøller

Vordingborg Havn har fremsendt et projektoplæg for opstilling af to 180 meter høje vindmøller i forbindelse med havneudvidelsen af Masnedø Havn til Vordingborg Kommune. Havnen ønsker, at der igangsættes lokalplanlægning og udarbejdelse af en miljørapport for vindmølleprojektet, hvilket Vordingborg Kommunalbestyrelse forleden sagde ja til.

Ud over de to vindmøller rummer Vordingborg Havns projektoplæg også et større solcelleanlæg på vand, samt fire havvindmøller langs kysten på Ore. Havnen ønsker også at få lokalplanlagt for solcelleanlægget.

Udbygning af genbrugsstation

Syddjurs Byråd har godkendt forslag til lokalplan 425 for udvidelse af erhvervsområde ved Møllebakken i Knebel, som herefter fremlægges i offentlig høring i seks uger.

Lokalplanlægningen er gennemført på baggrund af ansøgning fra Schønherr på vegne af Reno Djurs om udvidelse af den eksisterende genbrugsstation på Møllevej 4b.

Lokalplanens område omfatter et areal på cirka 26.184 kvm og rummer mulighed for, at den eksisterende genbrugsstation kan forlænges mod nord med et areal på cirka 16.490 kvm.

Spildevandskloakering

Helsingør Byråd har vedtaget tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026 endeligt.

Med tillægget bliver det nye boligområde Kelleris i Espergærde spildevandskloakeret. Regnvand skal håndteres lokalt.

Sydkystens renseanlæg har ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere spildevand og regnvand fra alle de kommende byudviklingsprojekter i Espergærde, når disse står færdige. Det betyder, at der er behov for en ombygning af renseanlægget, inden spildevandet fra det nye boligområde i Kelleris kan håndteres. Ud over kapacitetsproblemerne på renseanlægget, er kloaknettet i Espergærde ikke tilpasset de stigende mængder nedbør.

Forsyning Helsingør har lavet en plan for udbygning af renseanlægget. Anlægsarbejdet forventes igangsat næste år og forventes at være færdigt ultimo juni 2022.

Transmissionsledning

Skørping Varmeværk har fremsendt en ansøgning om en garantiramme på 40 mio. kr. til opdimensionering af transmissionsledningen i Himmerlandsvej, for at øge distributionskapaciteten mellem Skørping og Rebild til Rebild Kommune.

Rebild Byråd besluttede på sit seneste møde at imødekomme ansøgningen.

Byrådet har tidligere godkendt det projektforslag, varmeværket har fremsendt, som udover opdimensioneringen af ledningen også omfatter etablering af ny fliskedel, ny oliekedel og gaskedel.

Vindmøller

Wind Estate A/S har søgt Viborg Kommune om igangsætning af planlægning for tre vindmøller ved Daugbjerg, og forleden besluttede Viborg Byråd at sætte gang i planlægningsarbejdet med en fordebat, hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen.

Der er tale om vindmøller på op til 149,9 meter. Desuden forventes der at blive behov for en transformerbygning i projektområdet.

Fjernvarmeforsyning

Hørsholm Kommunalbestyrelse har godkendt et projektforslag fra Norfors for fjernvarmeforsyning af en række ejendomme i fire områder. Projektet omfatter fire områder, henholdsvis ved Velux, Slotsmarken, Materielgården samt PH Park.

Der skal udelukkende lægges ledninger i offentligt vejareal og på de matrikler, der skal forsynes, hvorfor projektet ikke medfører behov for arealafståelser.

Solcellepark

Randers Byråd har godkendt forslag til Lokalplan 710 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som herefter sendes i offentlig høring i otte uger.

Det nye plangrundlag vil give mulighed for etablering af en solcellepark med tilhørende installationer ved Stouby. Planlægningen omfatter et areal på cirka 81 hektar.
Solcelleanlæg
Varde Byråd har efter endt høring vedtaget Lokalplan 20.10.L02 for solcelleanlæg ved Mejls og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg med tilhørende tekniske bygninger og transformere på et område på cirka 65 hektar nord for Mejls langs med Ringkøbingvej og Gl. Landevej.

Tilslutningsledning

Naturgasselskabet Evida har søgt Varde Kommune om projektgodkendelse af en 3,5 km lang tilslutningsledning til Blåbjerg Biogas, så biogasproduktionen kan forbindes til naturgasnettet.

Blåbjerg Biogas afsætter i dag biogas til fjernvarmeproduktion ved Nørre Nebel Fjernvarme og ønsker fremover at kunne afsætte overskydende biogas til naturgasnettet.

Før tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal Evida sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres. Varde byråd har sagt ja til i givet fald at ekspropriere.

Solenergianlæg

Der har i perioden fra den 19. juni til den 31. juli 2020 været afholdt fordebat vedrørende etablering af solenergianlæg ved Pulsen, Voergård, og der indkom seks bemærkninger.

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune besluttede forleden at tage bemærkningerne til efterretning, hvorefter planlægningen for solenergianlægget ved Pulsen fortsætter.

Kloakering

Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune har sendt forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015-2016 for kloakering af et kommende boligområde inden for lokalplanområde 429 ved Stadionvej i Hornslet i høring.

Det nye kloakopland er cirka syv hektar stort og kommer til at omfatte 36 boliger.

Området separatkloakeres, og spildevandet ledes til renseanlæg i Mørke. Regnvandet fra boligernes tage og andre befæstede arealer håndteres dels via LAR og dels via nyt regnvandsbassin med udledning til Hornslet bæk.

Vandmålere

Holbæk Kommunalbestyrelse har sagt ja til at stille garanti for et 10-årigt lån på 12 mio. kr., som Fors Vand Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit til brug for etablering af fjernaflæste vandmålere.

Fors ønsker at etablere et radiobaseret netværk til fjernaflæsning af vandforbruget fra hver enkelt vandmåler hos forbrugerne. Udbuddet omfatter komplet levering og montering af nye batteridrevne vandmålere samt idriftsættelse af dataopsamlingssystem og datatransmissionssystem inklusive alt hardware og software.

Der er i alt installeret 7.523 vandmålere hos forbrugere, som skal skiftes.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093