23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Klimatilpasning
Vejen Byråd har godkendt et projekt for klimatilpasning, som skal gennemføres i Skaftkær Bæk, og frigivet 1,322 mio. kr. til projektet.

En lodsejer i oplandet har søgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på den åbne del af Skaftkær Bæk, og Teknik & Miljø har i samarbejde med lodsejeren fundet en løsning, som dels sikrer, at minivådområdet kan etableres og dels sikrer en høj grad af klimasikring af Skodborg.

Projektet går ud på, at der omkring minivådområdet udlægges volde, således at der ved store afstrømninger kan opmagasineres vand i minivådområdet. Der graves desuden et åbent forløb af Skaftkær Bæk og gennemføres terrænhævning andre steder også.

Minivådområdet skal etableres inden april 2021 og er planlagt etableret i anden halvdel af 2020.

Varmeforsyning
Ringsted Byråd har godkendt et projektforslag om konvertering af individuel gasforsyning til fjernvarme på fire boligveje i Søndervangområdet.

Det er i alt 122 boliger på Avnbøgevej, Hybenvej, Acacievej og Gyvelvej, som vil blive tilbudt at få fjernvarme.

I forbindelse med projektet skal der gennemføres en teknisk ombygning med etablering af røggaskøling på halmvarmeværket, hvor varmen skal komme fra. Herunder opføres en tilbygning på 26 kvm.

Tekniske anlæg
Holstebro Byråd har godkendt forslag til lokalplan nr. 1184, område til tekniske anlæg ved Idomlund og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som herefter fremlægges i offentlig høring i 10 uger.

Det nye plangrundlæg udlægger arealer til tekniske anlæg i form af en udbygning af den eksisterende højspændingsstation ved Idomlund i området mellem Idomlundvej og Ringkøbingvej.

Udvidelse af Idomlund Station er en opgave, der er pålagt Energinet af staten som led i den grønne omstilling. Den eksisterende station har begrænset kapacitet, og planlægningen skal sikre mulighed for tilslutning af allerede kendte projekter for vedvarende energi, herunder havmølleparkerne Vesterhav Nord og Thor, to større solenergi-projekter samt opgradering af 400 kV forbindelsen mellem Endrup og Idomlund og videre til Tyskland.

Varmeværk
Vejle Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 1315 Varmeværk ved Lergårdvej, Egtved og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Plangrundlaget er udarbejdet, fordi Egtved Varmeværk ønsker at opføre et nyt varmeværk i den nordøstlige del af Egtved. Det nye varmeværk skal med tiden erstatte det eksisterende varmeværk i Egtved midtby.

Admininstrationsbygning
Trustrup-Lyngby Varmeværk har søgt Norddjurs Kommune om kommunegaranti på op til 4 mio. kr. til opførelsen af en ny administrationsbygning i Trustrup.

Trustrup Lyngby Varmeværk har i 2019 og 2020 overtaget NRGi’s produktionsanlæg og ledningsnet i en række forsyningsområder, og som følge heraf er der behov for større lokaler til administrationen. Trustrup-Lyngby Varmeværk ønsker derfor at opføre et administrations- og driftscenter ved varmeværket i Trustrup. Den forventede udgift er 4 mio. kr.

Norddjurs Kommunalbestyrelsen har besluttet at stille garanti som ansøgt.

Fjernvarmeledning
Albertslund Kommunalbestyrelse har anlægsbevilget 11 mio. kr. til etablering af ny fjernvarmehovedledning i Egelundsvej.

Projekt var planlagt til udførelse fra 2021-2023, men planlægges nu udført 2020-2021 på grund af et nødvendigt asfaltarbejde på Egelundsvej.

I dag løber den gamle hovedledning inde i "agerne" på stikvejene med direkte kundestik tilsluttet. Alle kundestik skal samles på få fordelingsledninger, med deraf følgende færre tilslutninger til hovedledningen.

Kloakering
Silkeborg Byråd har godkendt forslag til Tillæg 45 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering af nyt boligområde ved Herningvej, Silkeborg, som herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Tillægget vedrører kloakering af et nyt boligområde ved Herningvej 100. Området spildevandskloakeres, hvilket vil sige at Silkeborg Forsyning forsyner området med en spildevandsledning. Regnvandet håndteres privat indenfor området og det nye boligområdes bygherre etablerer en privat regnvandsledning fra det private regnvandsanlæg til Sandemandsbækken.

Nyindretning af genbrugspladser
Billund Byråd godkendte forleden et dispensationsforslag for om- og udbygning af genbrugspladserne i Billund og Grindsted og øgede samtidig anlægsbevillingen til projektet fra 25 til 28 mio. kr., idet der er kommet nye krav til håndtering og oplag af visse affaldstyper, siden byrådet først besluttede at opdatere pladserne.

Om- og udbygningen af genbrugspladserne i Grindsted og Billund er i overslaget beregnet til henholdsvis 8 mio. kr. og 7 mio. kr., mens ombygningen af omlastestationen i Grindsted i overslaget er beregnet til 13 mio. kr.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.422