23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Etablering af vandledninger
Vordingborg Vand A/S har lavet sammenlægningsaftaler med fire mindre vandværker på Midt- og Vestmøn, og i aftalen indgår, at Vordingborg Vand i foråret 2020 skal etablere nødforsyningsledninger til vandværkerne.

Det er meningen, at disse ledninger skal blive permanente forsyningsledninger, og vandværkerne dermed skal kunne forsynes fra Møn ny vandværk, når vandværket har tilstrækkelig kapacitet til dette, hvilket ventes at være ved årets udgang.

Der skal indgå aftaler med en større antal lodsejere på Møn, hvor ledningerne skal lægges, og Vordingborg Kommunalbestyrelse har i den forbindelse givet tilsagn om, at ville foretage ekspropriationer med hjemmel i Vandforsyningsloven, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Kloakrenovering
Solrød Byråd har sagt god for at sætte et kloakrenoveringsarbejdet på Munkekærskolen i gang og har samtidig frigivet 2,8 mio. kr. til arbejdets udførelse.

Der blev i 2019 gennemført en TV-inspektion af kloaknettet på skolen, som viste, at hovedledningerne generelt er i god stand, men at en stor del af sideafgreningerne og vej-/nedløbsbrøndene er i dårlig stand og kræver renovering.

Det anbefales, at der graves op langs kældervæggene, hvor det er muligt, for at få retableret og udbedret den eksisterende fugtsikring. Samtidig spules drænene, så der er gennemstrømning i disse. Endvidere indbygges der drænspulebrønde, så det fremover er muligt at spule og besigtige tværdræn uden fornyet opgravning.

Ifølge planerne udføres anlægsarbejderne i perioden juni-september i år.

Solcellepark
Assens byråd har vedtaget lokalplan nr. 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Formålet med det nye plangrundlag er at bane vej for etablering af en solcellepark på cirka 70 hektar i et område nord for Ebberup.

Det er Better Energy, der står bag planerne om solcelleparken.

Renovering af klimaskærm
Kerteminde Byråd besluttede på sit møde forleden at fremrykke en planlagt klimaskærm-renovering på Munkebo Idrætscenter fra 2021 til i år. Samtidig blev de 6 mio. kr., der er afsat til renoveringen, frigivet.

Byrådet frigav også 1,7 mio. kr. til forbedring af undervisningslokalerne på Pilen i Langeskov. Kerteminde Kommune har fået et påbud fra arbejdstilsynet om at forbedre lokalerne i forhold til lys, varme og lydforhold.

Endelig frigav byrådet 2,4 mio. kr. til renovering af tag på Langeskov Hallen.

Biogasanlæg
Bigadan A/S har søgt Solrød Kommune om at få udarbejdet en lokalplan, der gør det muligt at etablere et biogasanlæg på Åmarken i Solrød, og det sagde Solrød Byråd god for forleden.

Solrød Bioenergi Aps planlægges til at kunne håndtere i alt 250.000 tons biomasse pr. år, og det skal ifølge planen etableres i tæt tilknytning til Solrød Biogas A/S, hvor vejadgang og arkitektur for de to anlæg vil blive sammentænkt.

Halmvarmeværk
Rødby Varmeværk har bedt Lolland Kommune stille kommunegaranti på 38,9 mio. kr. til optagelse af lån til nyt halmvarmeværk.

Lolland Byråd har besluttet har imødekomme ansøgningen.

Udskiftning af fjernvarmerør
Brønderslev Byråd har sagt ja til at imødekomme en ansøgning fra Hjallerup Fjernvarme om at stille kommunegaranti for optagelse af et lån på 7 mio. kr. til finansiering af udskiftning af fjernvarmerør på Kærholtvej og Søndermarken i Hjallerup.

De eksisterende rør er lagt i jorden i 1970’erne og skal erstattes af en ny type fjernvarmerør.

Belysning
Skanderborg Byråd har anlægsbevilget 6 mio. kr. til udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper i 2020. 1.622 gadelyslamper får LED belysning i 2020.

I Budget 2020 er der afsat 3 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem til energirenovering. For at fremskynde de positive effekter af energirenoveringen, og da der er plads i anlægsrammen i 2020, har byrådet besluttet at fremrykke udskiftningen, så der renoveres for 6 mio. kr. i 2020. Desuden anvendes 118.000 kr., der er sparet via lavere låneydelser end forudsat i budgetforliget, til yderligere LED udskiftninger og energieffektiviseringer.

Kloakering
Lejre Kommunalbestyrelse har godkendt Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af nyt boligområde ved Snebærvej, Kirke Sonnerup endeligt.

Forslaget medtager det nye boligområde ved Snebærvej i Kirke Sonnerup i opland til forsyningens kloak. Det nye kloakopland vil blive spildevandskloakeret, og regnvand fra tage og befæstede arealer skal derfor håndteres lokalt i boligområdet.

Fors A/S skal afholde udgifter til at etablere spildevandskloak i det nye boligområde samt føre kloakstik frem til de enkelte grunde.

Fjernvarmeforsyning
Egedal Byråd har besluttet at sende projektforslaget "Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret" i offentlig høring frem til 28. maj.

Projektforslaget er fra Egedal Fjernvarme A/S, og det handler om fjernvarmeforsyning af Dronningekvarteret i Ølstykke.

Separatkloakering
Lolland Byråd har vedtaget et tillæg til spildevandsplan 2017-2027, som handler om separatkloakering af Sjunkeby.

Lolland Spildevand A/S gennemfører et kloakeringprojekt i Gl. Rudbjerg-området og ønsker at få mulighed for at separatkloakere Sjunkeby i forbindelse med nedlæggelse af det mekaniske renseanlæg i Sjunkeby, så regnvand fra byen ikke skal pumpes til Dannemare renseanlæg. Det bliver blandt andet muligt med plantillægget.

Spildevandsrensning
Solrød Byråd har besluttet at indlede en dialog med Køge Kommune med henblik på at afklare muligheden for et samarbejde mellem Solrød Spildevand A/S og Køge Afløb A/S om behandling af spildevand fra Solrød Kommune på Køge-Egnens Renseanlæg.

Klar Forsyning bistår kommunerne i afdækning af mulighederne for et samarbejde.

Klar Forsyning har undersøgt tre fremtidige scenarier for spildevandsrensningen; en gennemgribende renovering af Solrød Renseanlæg, etablering af et helt nyt renseanlæg, og så den model, som nu vil blive afklaret, nemlig at pumpe spildevandet til rensning på Køge-Egnens Renseanlæg.

Udskiftning af affaldskran
Brønderslev Kommune har den modtaget henvendelse fra AVV I/S om optagelse af byggekredit på 16 mio. kr. ved Kommunekredit til brug for udskiftning og optimering af silokran og indfyringssystem på AVV’s energianlæg.

Når anlægsopgaven er tilendebragt, konverteres byggekreditten til et fast forrentet lån ved Kommunekredit. Brønderslev Byråd godkendte låneoptagelsen på sit seneste møde.

Første fase af fornyelsen af silokranen blev udført i 2019, og fase 2, som består af udskiftning af selve affaldskranen samt etablering af et nyt nødfyringssystem, gennemføres i år.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109