23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Fjernvarmeforsyning
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har i tæt samarbejde med Glostrup Forsyning fået udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af fem områder i Rødovre og Glostrup kommuner. I Rødovre Kommune omfatter projektforslaget fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 og om tre erhvervsejendomme syd for Slotsherrensvej.

Rødovre Kommunalbestyrelse godkendte forleden projektforslaget for fjernvarmeforsyning af områderne i Rødovre Kommune med henblik på fremlæggelse i høring./Rødovre Kommune

Belysning
Gladsaxe Byråd har med budgetaftale 2019-2022 afsat 900.000 kr., fordelt med 300.000 kr. i årene 2019, 2020 og 2021, til intelligent stibelysning langs Hillerødmotorvejen, og med budgetaftalen 2020-2023 er der tilført yderligere 400.000 kr. til projektet. Samtidig er bevillingen fra 2021 fremrykket til 2020, så der kan anlægges et samlet stibelysningsprojekt.

Derudover er projektet tilført 300.000 kr. fra Grøn pulje i 2019, så der er mulighed for at etablere stibelysning for 1,6 mio. kr. på cykelstien langs Hillerødmotorvejen, som er en del af supercykelstien Farumruten C95.

I forhold til det planlagte arbejde, mangler der dog fortsat finansiering på 1,4 mio. kr. Gladsaxe Byråd har sagt god for, at den manglende finansiering tages fra et overskud på byggesagsgebyrer i 2019 og fra mindreforbrug på vintertjeneste i 2019.

Der etableres ny stibelysning på Farumruten fra kommunegrænsen til Furesø Kommune og til kommunegrænsen mod København,.

Stibelysningen etableres med intelligent stibelysning på strækninger, der i dag ikke er belyst./Gladsaxe Kommune

Solcelleanlæg
Holstebro Byråd har efter endt høring vedtaget lokalplan nr. 1165 - område til solcelleanlæg øst for Bur endeligt.

Solcelleanlægget, som danner baggrund for planlægningen, forventes at få en samlet effekt på op til 206 MW./Holstebro Kommune

Byggemodning
Vejle Byråd har bevilget 9,1 mio. kr. til byggemodning af et cirka 10,5 hektar stort areal i erhvervsudstykningen N7 Vejle Nord, hvor Ressource Center Vejle Nord, realiseres, og hvor AffaldGenbrug flytter til.

Byrådet godkendte i maj 2019 det overordnede princip for byggemodning af 10,5 hektar erhvervsjord ved Voervej til brug for etablering af det nye center.

AffaldGenbrug afholder byggemodningsudgifter for 3,64 mio. kr., og kommunens 9,1 mio. kr. skal medgå til anlæg af to nye forbindelsesveje mellem Voervej og Nimvej, forlængelse af Nimvej og tilslutningsbidrag for kloak og øvrige forsyninger.

For at kommunen kan stille arealet til rådighed for AffaldGenbrug som forudsat, skal kommunens byggemodning være tilendebragt i foråret 2021./Vejle Kommune

Regnvandsbassin
Randers Byråd har vedtaget tillæg nr. 50 til spildevandsplanen endeligt.

Tillægget giver mulighed for, at regnvand fra størstedelen af Vorup kan renses i et regnvandsbassin, som etableres i området vest for jernbanen og øst for Fjordvang. Tillægget omfatter, udover etablering af bassin, tilhørende anlæg til transport af regnvand, så der sker en rensning af overfladevandet, inden det ledes til Gudenåen gennem eksisterende grøfter.

Derudover foretages en regulering af afvandingsgrøfter. /Randers Kommune

Vindmøller
Ikast-Brande Byråd har sagt god for, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for vindmøller ved Ulkær Mose.

I 2014 -2015 har byrådet behandlet igangsættelse og foroffentlighedsfase for planlægning af et vindmølleområde i Ulkær Mose til 10 Vindmøller. Projektet blev sat i bero i forbindelse med byrådets generelle beslutning i maj 2016, hvor stort set al vindmølleplanlægning blev sat i bero. Ikast-Brande Kommune har 3. februar i år modtaget en ny projektansøgning fra Eurowind og Greenwind Denmark, der i mellemtiden har overtaget projektet.

Der ansøges om 11 vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter og med en samlet årsproduktion på anslået 110.000 MWh årligt./Ikast-Brande Kommune

Kloakering
Randers Byråd har vedtaget et tillæg til spildevandsplan for kloakering af et nyt boligområde nord for Nordskellet endeligt.

Tillægget er udarbejdet som følge af lokalplan 654, der åbner mulighed for opførelse af 170 boliger i det nyeboligområde.

Husspildevandet fra boligområderne nord for Nordskellet tilsluttes til eksisterende kloak syd for området og ledes til Randers Centralrenseanlæg. Tagvand vil blive nedsivet indenfor området, hvis nedsivningsforholdene er acceptable. Regnvand fra veje og parkeringspladser vil blive tilsluttet til eksisterende regnvandskloakker syd for området og herefter ledt videre til recipienten Svejstrup Bæk. Inden tilslutning til eksisterende regnvandskloakker forsinkes afledningen af regnvand i regnvandsbassiner./Randers Kommune

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078