23948sdkhjf

Vejen til et elektrificeret Danmark er brolagt med varmepumper, elbiler og elkedler

Rapporten Roadmap for elektrificering i Danmark, der er udarbejdet af Ea Energianalyse for Energifonden, ser på muligheder, klimagevinster og barrierer for en ambitiøs elektrificering i Danmark og i EU.

Med udgangspunkt i scenarieanalyser fra EU-kommissionen og gennemgang af konkrete cases, analyseres energisektorens udvikling frem mod 2030 og mod 2050.

Analysen viser, at en ambitiøs dansk strategi for elbiler, varmepumper og Power to X (PtX) er nødvendig for at nå målet om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Samtidig viser analysen, at det direkte elforbrug gennem elbiler og varmepumper bør opprioriteres sammenlignet med EU-scenariernes fokus på PtX.

Den økonomiske gevinst ved en klog elektrificeringsstrategi er beregnet til ca. 20 mia. kr. i 2050.

Varmepumper & Elektrofuels
Analysen viser samlet set, at varmepumper, elkøretøjer og elkedler som hovedregel kan levere samfundsøkonomisk konkurrencedygtige energitjenester - og ofte markant billigere elektrificering end elektrofuels.

Det skyldes primært, at produktion af elektrofuels medfører et energitab på op til 50 procent sammenlignet med fx en varmepumpe med en energieffektivitet på 300 procent.

Læs også: Tilskudspulje skal forhindre markante prisstigninger på fjernvarmeregningen

En del af energitabet ved produktion af electrofuels kan dog nyttiggøres som fjernvarme ved en sammenhængende fysisk planlægning.

Fordelen ved elektrofuels, især direkte brint med billig lagring, er, at produktionen kan være fleksibel og koncentreres i de timer, hvor der er stor elproduktion fra vind og sol. Denne fordel er dog afhængig af, om investeringsomkostninger til elektrolyseanlæg reduceres betydeligt over de kommende årtier.

Tre udfordringer
Analyserne viser, at den grønne omstilling i elsektoren med et vind- og sol-domineret elsystem og udfasning af termiske kraftværker i kombination med stærkt øget elforbrug fra den gennemgribende elektrificering af samfundet, medfører tre betydelige udfordringer omkring elinfrastrukturen, der skal lø-ses:

  • Der opstår et markant stigende behov for eltransmission til ilandføring af havmøllestrøm og til udveksling af elektricitet mellem landene. Behovet opstår for at sikre forsyningen i alle områder i de perioder, hvor vind og sol når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, for at nyttiggøre elproduktionen når der er lokalt VE overskud og endelig for effektivt at udnytte de lagringsmuligheder, der findes i de store vand-kraftområder i Norden og i andre bjergrige områder. Mængden af elektricitet, der flyttes mellem landene, flerdobles sammenlignet med i dag.
  • Der opstår herudover behov for øget fleksibilitet i elsystemet både i det overordnede net og lokalt. Dette er i form af bådeforbrugsfleksibilitet og nye ellagringsmuligheder. På grund af det øgede elforbrug til rumvarme om vinteren og den stigende afhængighed af elproduktion fra sol, vil der være tydelig og stigende sæsonvariation i elpriserne især i Nordeuropa. Dette hænger også sammen med, at bl.a. fjernvarmen går fra at være nettoproducent af el (kraft-varme) til at blive nettoforbruger af el (varmepumper og elkedler).
  • Endelig opstår der behov for udbygning af den lokale el-infrastruktur, herunder etablering og forsyning af ladeinfrastruktur til mere end to millioner elbiler i Danmark mod 2050, og over hundrede millioner el-biler i Europa som helhed.

Kendte teknologier skal gøres billigere
En proces for gennemgribende elektrificering (sektorkobling) vurderes helt nødvendig for at nå klimamålene i Danmark i 2030, og i hele EU mod 2050. De teknologier, der skal i spil, er langt hen ad vejen allerede kendte og markedsførte, men ventes fortsat billiggjort, fremgår det af analysen. 

Der er betydeligt behov for demonstration, opskalering og billiggørelse af elektrofuels i form af brint, ammoniak, metan og flydende kulbrinter, hvis elektrofuels skal få den nødvendige og ventede udbredelse.

Hertil kommer, at elektrificering i industrisektoren delvist er afhængig af udvikling og demonstration af store varmepumper, der kan levere varme ved mere end 200°C med god effektivitet, især efter 2030.

Udfordringer for øget VE i elsystemet
En hurtig og betydelig udbygning med VE – især vind og sol – er en grundforudsætning for, at elektrificering i Danmark og EU leverer den beregnede CO2-reduktion. Sol og vind har leveret markante prisfald de senere år, i form af learning rates for sol på ca. 20 procent og vind på 10 - 15 procent, højest for havvind. Der er dog stadig udfordringer, der skal løses, hvis udviklingen skal fortsætte med den nødvendige hastighed:

  • Vind- og sol er langsigtede investeringer, der kræver god forudsigelig-hed af markedsrammer og af afsætningspriser. I denne sammenhæng har især tillid til infrastrukturudbygning, åbne grænser samt et stabilt CO2-kvotemarked betydning.
  • Forudsigelige udbuds- og godkendelsesprocesser.
  • Tro på udvikling af ellagring- og forbrugsfleksibilitet, der medvirker til at give højere værdi af elproduktionen ved gode vindforhold.

Læs hele rapporten her: Roadmap for elektrificering af Danmark

Virkemidler til øget elektrificering
Som nævnt er der dog en række udfordringer ved at gennemføre den ønskede elektrificering, og det er nødvendigt at bringe en bred vifte af virkemidler i spil for at fremme elektrificeringen. 

Analyserne i rapporten viser blandt andet, at fjernvarmen kan få en vigtig rolle som opsamler af overskudsvarme fra PtX-anlæg, og som bidragyder ved fleksibelt elforbrug bl.a. gennem etablering af store varmelagre og overgang til varmepumpeløsninger.

Læs mere her: Roadmap til elektrifiering: Fjernvarme og sæsonlagre bliver rygraden

Arbejdet med det ambitiøse elektrificeringsscenarie viser, at mere end 1 million traditionelle biler samt dele af varebilparken, lastvogne og offroad-køretøjer skal være udskiftet med el- og pluginhybridbiler for at levere et passende og balanceret bidrag til Danmarks 70 procent målsætning i 2030. Dette udtrykker en så radikal ændring af borgeres og virksomheders købs- og brugsvaner for køretøjer, at det ikke sker uden betydelige incitamenter. Dels er det nødvendigt, at elkøretøjer er betydeligt mere økonomisk attraktive end traditionelle køretøjer, dels kræver det stor tillid til, at den nødvendige ladeinfrastruktur kommer på plads.

Analysen viser, at infrastrukturselskaber, herunder især elnetselskaberne, har en helt afgørende rolle for en succesfuld elektrificering af det danske samfund. Der skal med høj sikkerhed kunne regnes med, at elnettet effektivt kan transportere den efterspurgte elektricitet med en forudsigelig tarifstruktur. Ønske om tilslutning af nyt og øget elforbrug skal kunne foregå hurtigt og enkelt og til rimelige priser.

Kilde: Roadmap for elektrificering af Danmark

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.142