23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: En solcellemark i Frederikssund og fjernvarme på Stevns

Rådgivning af analyse af fremtidige placering af renseanlæg / Biofos A/S

Biofos ønsker en rådgiver til gennemførelse af en proces for udarbejdelsen af en analyse og et beslutningsgrundlag for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet.

Konklusionen af analysen skal være et beslutningsgrundlag, der kan ligge til grund for, at BIOFOS kan træffes beslutning om den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet.

De tre scenarier skal gøres sammenlignelige gennem samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, der tager afsæt i konkrete forslag til valg af teknologier og udbygningsstrategier. Scenariernes klimapåvirkning og miljøpåvirkning skal belyses særskilt og indgå i beslutningsgrundlaget som særskilte parameter. Formålet er desuden at afklare de tre scenariers realiserbarhed ud fra en vurdering af konkrete forudsætninger og risici.

Anslået samlet kontraktværdi: 7.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 5. december 2023

Frist for anmodning om deltagelse: 18. december 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 20. november 2023


Udbygning af fjernvarme i Egedal etape 14, 18 og 20 / Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS

Arbejderne udbudt undernærværende udbud omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 14, 18 og 20 i Egedal.

Arbejdet omfatter konvertering af op til ca. 1.503 kunder, etablering af ca. 28.000 løbende kanalmeter hovedledning i twin- og enkeltrør samt ca. 33.000 løbende kanalmeter AluPex-stikledninger.

De nævnte mængder gælder ved en tilslutning på 100%, og det forventes således, at antallet af stiktilslutninger og dermed mængden af stikledninger i praksis vil være lavere end dette. Der forventes en tilslutningsprocent i praksis på 85% svarende til ca. 1.300 kunder og ca. 28.000 meter stikledning. I udbuddet er der således taget udgangspunkt i en mængde svarende til en tilslutningsprocent på 85%, som dermed danner grundlag for mængderne i tilbudslisten. Entreprenøren skal kunne tåle, at tilslutningsprocenten øges til 90%, uden det giver anledning til ændringer i tidsplanen.

Anslået samlet kontraktværdi: 355.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 6. december 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. december 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 20. november 2023


Bygherrerådgivning - Etablering af fjernvarme på Stevns / Stevns Energi A/S

Aftale om bygherrerådgivning vedr. etablering af fjernvarme på Stevns.

Bygherrerådgivningen udbydes som en samlet kontrakt for tre fjernvarmeprojektområder i Stevns Kommune.

I 2024 forventer Stevns Energi at udbyde totalrådgivning i delkontrakter, hvor der indgås aftaler med 2-3 rådgivere.

Nærværende udbud vedrører alene bygherrerådgivning, dvs. én rådgiver, der som programleder fra start til slut, rådgiver og bistår Stevns Energi i forbindelse med opgavens løsning i samarbejde med de andre rådgivere og entreprenørerne. Fordeling af ydelser mellem bygherrerådgiver og totalrådgiverne er beskrevet i udbudsbetingelserne.

Anslået samlet kontraktværdi: 15.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 11. december 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 20. december 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 20. november 2023


Topsil Globalwafers, Siliciumvej, Frederikssund - solcelleanlæg / Frederikssund Kommune

Topsil GlobalWafers har søgt Frederikssund Kommune om at få mulighed for at etablere en solcellemark på arealet umiddelbart øst for virksomheden på Siliciumvej og syd for Sundbylille. Energien fra solcellemarken skal anvendes i virksomhedens produktion og være med til at gøre virksomheden bæredygtig. 3,5 ha er allerede udlagt til et teknisk anlæg i kommuneplanen og i en lokalplan, men solcellemarken vil komme til at omfatte et areal på 7,6 ha. For at bane vej for solcellerne, er lokalplanforslag 170 udarbejdet, og det blev primo november 2023 godkendt til fremlæggelse i 4 ugers høring af Plan og teknik.

Projekttyper: Energi

Dato: 20. november 2023


Svalehøjvejm Ølstykke - Nyt vandværk / Egedal Kommune

Novafos ønsker at opføre et nyt vandværk på Svalehøjvej i Værebro Erhvervsområde og har henvendt sig til Egedal Kommune med et konkret ønske om at købe den kommunale erhvervsgrund. Egedal Kommune har udbudt grunden med krav om, at bebyggelse skal ske i henhold til DGNB Guld og at bygningen skal have grønne tage.

Projekttyper: Energi, Forsyning

Dato: 22. november 2023


Varmeakkumuleringstank / Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk 

Nærværende totalentreprise omfatter komplet projektering, levering, montering samt afprøvning og idriftsættelse af en varmeakkumuleringstank, fuldt færdig til drift, med en effektiv volumen på minimum 2.500 m3.

Anslået samlet kontraktværdi: 2.900.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 11. december 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 22. december 2023

Dato: 17. november 2023


Funktionsudbud for komplet varmecentral / Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etableringen af en komplet, nøglefærdig varmecentral til forsyning af Øster Bjerregrav og Over Fussing, vest for Randers.

Leverancerne omfatter bl.a. teknikbygning, et minimum 3,4 MW luft/vand-varmepumpeanlæg – som anvender CO2 som kølemiddel – med energioptagere og transformere, en ca. 1,4 MW 400 V elkedel, komplette røranlæg til både primær- og sekundærside med alle nødvendige ventiler, transmittere, udluftere, cirkulationspumper - herunder transmissionspumper – samt delstrømsfilter, vandspædningsystem, komplet elinstallation for varmecentralen.

Anslået samlet kontraktværdi: 32.500.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 11. december 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 22. december 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 17. november 2023


Teknisk rådgivning / Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S ønsker at indhente tilbud på en rammeaftale vedrørende teknisk rådgivning.

Rammeaftalen udbydes for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2026 med mulighed for forlængelse indtil 31. december 2027.

Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S har estimeret, at det årlige træk på rammeaftalen vil udgøre 3.000 timer, i alt 12.000 timer over 4 år, således at den maksimale værdi af rammeaftalen er 12,8 mio. kr. ekskl. moms. En værdi der kan forhøjes af Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S med 50 %, således at den maksimale værdi af rammeaftalen kan forhøjes til i alt 19,2 mio. kr. ekskl. moms.

Den udbudte opgave vedrører generel "husrådgivning" til Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S, som ønsker at få tilknyttet en fast rådgiver til håndtering af de i ydelsesbeskrivelsen, der er vedlagt som en del af det samlede udbudsmateriale, anførte opgaver. Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S gør i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er tale om en eksklusiv aftale og at rådgivning til konkrete projekter vil blive indkøbt særskilt.

Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S ønsker en rådgiver, som har et højt fagligt niveau i afløbs- og rensetekniske henseender, og som kan stå til rådighed for Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S i takt med, at behov opstår. Rådgiveren skal have et indgående kendskab til de rammer, hvorunder Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S opererer, særligt i forhold til myndigheder, jura og økonomi.

De typiske rådgivningsydelser, som rådgiveren skal bistå med, er:

1. Rådgivning vedrørende anlægsdimensionering, datahåndtering, -fortolkning og -præsentation samt dataindberetning og indhentning af myndighedstilladelser.

2. Rådgivning i forbindelse med udbud af anlægs- og driftsprojekter

3. Rådgivning i forbindelse med indberetning til Forsyningssekretariat og brancheorganisation

4. Rådgivning i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder og statusopdatering af ejerrapport, regulativer og betalingsvedtægter.

Anslået samlet kontraktværdi: 19.200.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 5. december 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. december 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 16. november 2023

Teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med udbygning af fjernvarmenet / Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding skal med Varmeplan 2030 have etableret fjernvarmeforsyning til ca. 30.000 nye kunder frem til 2030 i syv kommuner.

Udbygningen udføres i to etaper, hvor etape 1 nu er igangsat ved gennemførelse af et separat udbud af tre totalentreprisekontrakter, jf. udbudsbekendtgørelse 2022/S 249-725377. Derudover skal tilknyttes bygherrerådgivere, som udbydes i to separate udbud, dels en bygherrerådgiver af mere ”teknisk” karakter omfattende bl.a. fagtilsyn mv. i nærværende udbud samt et tidligere gennemført udbud vedr. generel kontraktopfølgning og -håndtering.

I/S Vestforbrænding har med denne kontrakt behov for en bygherrerådgiver, der kan bistå i forbindelse med den samlede realisering af Varmeplan 2030. Bygherrerådgiver skal således bistå i såvel etape 1 som etape 2 vedrørende udbygning af fjernvarmenettet i alle syv ejerkommuner.

Anslået samlet kontraktværdi: 30.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 4. december 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 15. december 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 16. november 2023


Skyggevej, Bording - Solcelleanlæg / Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune overvejer at igangsætte en ny kommune- og lokalplanlægning, der skal muliggøre etableringen af et ansøgt solcelleanlæg ved Skyggevej, nord for Bording Kirkeby, Bording.

Inden en sådan planlægning kan sættes i gang, skal der indkaldes forslag og idéer til planlægningen i en forudgående, offentlig høring. Der er udarbejdet et debatoplæg, som Ikast-Brande Byråd 20. november 2023 har besluttet at sende i høring i 4 uger.

Planlægningen skal muliggøre etableringen af et solcelleanlæg med en forventet årsproduktion på ca. 3 MWh årligt, svarende til ca. 700 husstandes årlige elforbrug. En del af arealet i planområdet skal anvendes til test og udvikling af fremtidens små og mellemstore solcelleløsninger. Det betyder, at projektudvikler vil opsætte forskellige typer af solceller og solcellesystemer, som skal bruges til fremvisning for danske og udenlandske kunder, så de kan opleve forskellene på strømproduktion og udbytte. Der vil også blive testet forskellige tracker-systemer.

Grundareal: 45000 kvm.

Projekttyper: Energi

Dato: 22. november 2023


Ilskovvej, Linnebjerg - Solcelleanlæg / Ikast Brande Kommune

Jysk Energi ønsker at få mulighed for at etablere et 80 ha stort solcelleanlæg ved Linnebjerg, Ilskovvej, Ikast, hvilket kræver, at er udarbejdes nyt plangrundlag for området. Der er til en start udarbejdet et debatoplæg, som Ikast-Brande Byråd 20. november 2023 besluttede at sende i høring i 4 uger med henblik på at indkalde ideer og forslag til den forestående planlægning.

Det påtænkte solenergianlæg forventes at få en årsproduktion på 47.700 MWh svarende til ca. 12.000 husstandes årlige elforbrug.

Solcelleanlægget vil bestå af solcellepaneler, monteret på en stålkonstruktion, opstillet på parallelle rækker i nord/sydgående retning. Stålkonstruktionerne bankes i en dybde på 2,5 meter for fæstning. Solcellepanelernes maksimale højde forventes at blive ca. 4 meter over terræn. Der tages udgangspunkt i solcellepaneler med antirefleks overflade. Rundt om anlægget etableres et læhegn.

Der vil blive etableret dyrepassager for råvildt og øvrigt dyreliv, hvis anlægget bliver af en størrelse, der har indflydelse på deres færden i området. Derudover etableres en transformerstation og flere substationer. Transformatorstationen vil have en forventet højde på maksimalt 6 meter, og substationerne er maksimalt 4 meter høje.

Grundareal: 800000 kvm.

Projekttyper: Energi

Dato: 21. november 2023

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.141