23948sdkhjf

Udbud og projekter: Nedrivning af procesanlæg i Svendborg og ny varmepumpe til Home Earth

Nedbrydning af procesanlæg /Svendborg Kraftvarme 

Entreprise for nedtagning og bortskafning af procesanlægget på Svendborg Kraftvarmeanlæg.

Entreprisen omfatter alt arbejde, leverancer og biydelser, der er nødvendige for den fuldstændige nedrivning af maskinanlæg samt forsvarlig håndtering og bortskaffelse af materialer og affald. Entreprenøren overtager således det fulde ansvar for bortskaffelse af materialer som ikke kan genanvendes, men overtager også retten til at afsætte genanvendelige materialer herunder metaller.

Anslået samlet kontraktværdi: 4.500.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 13. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 25. oktober 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 25. september 2023


Etablering og drift af ladestandere / Fredericia Kommune

Etablering og drift af ladestandere til el-biler jf. ladestanderbekendtgørelsen.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 9. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 20. oktober 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 22. september 2023


Rørleverancen - gaskonvertering af Vinderslev ved Kjellerup

Udbuddet omfatter leverancen af stålrør og fleksible rør for etablering af ledningsanlæg i forbindelse med Kjellerup Fjernvarmes gaskonvertering af Vinderslev. Projektet omfatter etablering af transmissionsledning fra Kjellerup på Søndergade frem til Vinderslev, hvor der etableres hoved- og stikledninger i det eksisterende boligområde.

Forsyningsledninger: Der etableres cirka 125 meter ø168 mm transmissionsledning fra Almtoftvej frem til rundkørslen, hvor der placeres en pumpestation. Fra pumpestationen og frem til Vinderslev etableres en ø168 mm. Derudover etableres der cirka 4300 meter distributionsnet i dimensioner mellem ø26 mm og ø139 mm til forsyning af boligområdet i Vinderslev.

Stikledninger: Der etableres omkring 150 stk. fleksible stikledninger i dimensionerne ø20, ø25/ø26 og ø32.

Anslået samlet kontraktværdi: 7.500.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 6. oktober 2023

Dato: 20. september 2023

Home Earth, Nærheden - varmepumpe / Høje-Taastrup Kommune

På vegne af Home Earth har Niras A/S fremsendt projektforslag for varmeforsyning af Home Earth Nærheden til godkendelse i Høje-Taastrup Kommune, hvor Byrådet gav sin godkendelse ultimo august 2023. Home Earth ønsker i samarbejde med Energy Machines at dække et fremtidigt boligbyggeris varmebehov med en varmepumpe baseret på jordvarme og vandkølede solceller. Home Earth Nærheden omfatter 158 boliger og ca. 1.500 kvadratmeter erhverv, som efter tidsplanen vil stå klar til indflytning i ved årsskiftet 2024/25.

Projektstart: Q4 2023

Projekt fuldført: Q4 2024

Projekttyper: Energi

Dato: 7. september 2023


Holte Fjernvarme, Skovlytoften 7, Holte, varmepumpe / Rudersdal Kommune

Ingeniør Huse A/S har på vegne af Holte Fjernvarme fremsendt et projektforslag om etablering af en varmepumpe på adressen Skovlytoften 7, 2840 Holte til Rudersdal Kommune.

Projektforslaget handler om etablering af en eldrevet 3,5 MW luft-vand varmepumpe i tilknytning til Holte Fjernvarmes eksisterende varmecentral. Som en del af varmepumpen vil der blive etableret en luftgård på ca. 430 m2 til indvinding af luftens energi.

Rudersdal Kommunalbestyrelse har ultimo august 2023 godkendt, at projektforslaget sendes i høring i 4 uger. Herefter godkendes det administrativt, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Projekttyper: Energi

Dato: 7. september 2023


Rammeaftaler om løbende teknisk rådgivning og bistand til Argos genbrugspladser og deponier / Argo 

Nærværende udbud vedrører etablering af Rammeaftaler på anskaffelse af forskelligartede rådgivningsopgaver.

Ordregiver har behov for løbende bistand til gennemførelse af projekter og til drift og videreudvikling af Ordregivers lokationer, herunder genbrugspladser og deponier på Sjælland.

Ordregiver har vurderet det hensigtsmæssigt at indgå Rammeaftaler opdelt i delkontrakter til varetagelse af mindre og større rådgivningsopgaver relateret til Ordregivers genbrugspladser og deponier. Ordregiver har valgt at udbyde rådgivningsopgaverne i to specifikke delkontrakter for at sikre bedst mulig rådgivning inden for rådgiverens speciale. Derudover udbydes en tredje, overordnet delkontrakt til øvrige rådgivningsopgaver, som ikke nødvendigvis er omfattet af de to specifikke delkontrakter, men hvor de specifikke rådgivningsopgaver for delkontrakt 1 og 2 også er omfattet af delkontrakten.

Anslået samlet kontraktværdi: 29.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 29. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 13. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 18. september 2023


Skybrudssikring af stationsområdet i Ringsted / Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er gået sammen om at klimatilpasse oplandet til Ringsted Station. Samtidig skal området separatkloakeres i henhold til tillæg 20 til Ringsted Kommunes spildevandsplan 2005. Separeringsprojektet fokuserer udelukkende på oplandet til Ringsted Station.

Arbejderne ifm. separatkloakeringsprojektet omfatter etablering og renovering af kloak. Der planlægges at anlægge grønne regnbede og vejdræn i vej, samt terrænregulering i Sjællandsgade, Fynsgade, Vestervej og på stationsforpladsen. Udover separatkloakering og klimatilpasning af området, skal eksisterende fjernvarme- og drikkevandsledninger renoveres og delvis omlægges. Alle veje skal reetableres, og der indgår også vejarbejde omkring rundkørslen samt den nordlige del af Fynsgade i opgaven. Øvrige vilkår for opgaven fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 28. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 9. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til:Se link i udbudsteksten

Dato: 15. september 2023


Rådgiverudbud, Aarup Kloakeringsprojekt / Assens Spildevand

Teknisk rådgivning i forbindelse med forberedelse og realisering af et projekt, hvor spildevandet fra otte renseanlæg, via afskærende ledninger, skal samles på ét større renseanlæg i Assens. Den tekniske rådgivning omfatter udarbejdelse af skitseprojekt, detailprojekt og udførelse, herunder tilsyn, byggeledelse mv.

Anslået samlet kontraktværdi: 8.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 2. oktober 2023

Frist for anmodning om deltagelse: 12. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 15. september 2023


Dronningegadekvarteret , Odense - Centralsug, Dronningegadekvarteret / Odense Kommune

Odense Renovation ønsker at udvide det eksisterende centrale affaldssugeanlæg, som blev ibrugtaget i 2016, og som løbende er blevet udbygget. Det nye centralsug skal etableres i Dronningensgadekvarteret, Odense.

Der er allerede etableret en affaldsterminal i Enggade 13 B, hvortil der pt. suges affald fra Thomas B. Thriges Gade; områder ved Odense havn; Østerbro og på Østre Stationsvej/Rugårdsvej. Der tilsluttes successivt nye boliger til det eksisterende rørsystem. Det centrale centralsug indsamler 4 affaldsfraktioner - restaffald; madaffald; plast/drikkevarekarton og papir/småt pap. Nærværende udbud omfatter etablering af centralsug i et nyt område -Dronningensgadekvarteret.

Opgaven udbydes i 2 totalentrepriser - et vedrørende rør- og gravearbejde, som problemfrit skal kunne arbejde sammen med det eksisterende anlæg. Der vil senere udbydes en totalentreprisekontrakt vedr. indkast. Ordregiver vil til projektet levere El arbejder, SCADA tilretning, Fiber og Kompressor (som bygherreleverance).

Odense Renovation har udsendt en forhåndsmeddelelse vedrørerende rør- og gravearbejde i totalentreprise til nyt affaldssug, herunder bl.a.

- Detailprojektering inkl. indhentning af alle tilladelser, Gravearbejde ifm. lægning af rør og sætning af brønde,

- Gravearbejde i forbindelse med etablering af nedgravede beholdere til glas/metal (bygherreleverance), Reetablering og belægningsarbejder, Trafikregulering/afvikling. Levering, montering/etablering af rør til affald, trækrør, brønde, (ekskl. karm og dæksel (bygherreleverance)) luftslanger og assistance til trækning af signalkabler mm.

- Kvalitetssikring og dokumentation.

Entreprisen skal problemfrit kunne arbejde sammen med det eksisterende anlæg. Ved "gravearbejde" skal forstås opbrydning, opgravning, håndtering af rør til affald, tilfyldning omkring rør, indbygning af egnede opgravede materialer, indbygning af grusbærelag, komprimering, belægningsarbejder, kantsten og kørebaneafmærkning, samt bortskaffelse af overskudsjord.

Totalentreprisen forventes udbudt i oktober 2023.

Projekttyper: Affald, Forsyning

Dato: 8. september 2023


Detailprojektering, levering og opstilling af et PE-tankanlæg v. Novafos

Nærværende udbud vedrører detailprojektering, levering og opstilling af et PE tankanlæg til Novafos A/S.
Entreprisen omfatter detailprojektering, leverance og opstilling af et PE tankanlæg bestående af 8 vandret-liggende ø3500/Ø3800 mm PE-rør på det kommende Lautrupvang Vandværk.

PE-tankanlægget udbydes først og inden de øvrige entrepriser, således at data og størrelser for beholderne fra den valgte leverandør kan indarbejdes i den afsluttende detailprojektering og efterfølgende udbud af især bygningsentreprisen for det samlede vandværk (primo 2024). Først når byggetilladelsen foreligger (ca. januar 2023) og dernæst, at der er indgået kontrakt med de tre øvrige entreprenører og den efterfølgende optimeringsfase for disse er afsluttet (ca. oktober 2024) kan PE-tankanlægget sættes i produktion.

Anslået samlet kontraktværdi: 7.000.000 kr. ekskl. moms
Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten
Frist for afgivelse af tilbud: 17. oktober 2023

Dato: 19. september 2023


Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter / Kerteminde Forsyning - Varme

Kerteminde Forsyning – Varme A/S har igangsat et projekt omhandlende konvertering af naturgaskunder i Munkebo, i alt ca. 1.440 potentielle tilslutninger, som dels ligger i forbindelse med eksisterende fjernvarmeområder og dels ligger udenfor. Størstedelen af disse er private husstande, men industrivirksomheder er også inkluderet.

Rammeaftalen vil omfatte levering af Ordregivers forbrug af bl.a. præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, buerør, afgreninger, muffer, skummaterialer, samlinger, ventiler, alarmudtag, fittings mm.

Rammeaftalen skal omfatte alle dobbeltrørskomponenter samt enkeltrør, både faste og fleksible, i dimensioner op til DN125. Der forventes anvendelse af hovedsageligt dobbeltrør, men det skal bemærkes, at der kan opstå behov for enkeltrør.

Samtidig kan Ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer under Rammeaftalen. Ordregiver kan indkøbe specialkomponenter mv. under Rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.

Anslået samlet kontraktværdi: 40.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 16. oktober 2023

Dato: 20. september 2023


Kabler og elforsyningskomponenter / Trefor Infrastruktur A/S

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på komponenter til elforsyningsbranchen, såsom kabler, muffer, sikringer og kabelrør for spændingsniveauerne 0,4 kV og 10 kV samt værnemidler, bolte, industrikomponenter og håndværktøj.

Opgaven udbydes i 2 delaftaler. Delaftale 1 og 2 indgås begge som rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale.

Delaftale 1 omfatter indkøb af kabler. Den forventede årlige omsætning forventes at beløbe sig til ca. 30 mio. DKK. Delaftalen udbydes som rammeaftale med en varighed fra 1. februar 2024 til og med 31. oktober 2025. Der vil være mulighed for forlængelse af 1 x 12 måneders varighed.

Delaftale 2 omfatter indkøb af elkomponenter, eksempelvis muffer, sikringer mv. Den forventede årlige omsætning forventes at beløbe sig til ca. 3,2 mio. DKK. Delaftalen udbydes som rammeaftale med en varighed fra 1. november 2024 til og med 31. oktober 2027 med mulighed for forlængelse af 2 x 12 måneder.

Det estimerede forbrug er beregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede fremtidige aktiviteter med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder mængder angivet i tilbudslisten. Det maksimale forbrug på rammeaftalen kan beløbe sig til 50% mere end den faktiske tilbudssum inkl. reguleringer

Anslået samlet kontraktværdi: 33.200.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 11. oktober 2023

Dato: 20. september 2023

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.095