23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 016-033968
Offentliggjort
23.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c53a20d0-618c-45f1-a34c-be8135286dd9/homepage

Udbyder

Kolding Kommune

Vindere

Valgt firma

(19.08.2020)
Erhvervspolereren ApS
Odense

Udførelse af vinduespolering til Kolding Kommune


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Arildsen
E-mail: piaar@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c53a20d0-618c-45f1-a34c-be8135286dd9/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kolding.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c53a20d0-618c-45f1-a34c-be8135286dd9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c53a20d0-618c-45f1-a34c-be8135286dd9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c53a20d0-618c-45f1-a34c-be8135286dd9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udførelse af vinduespolering til Kolding Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedr. udførelse af vinduespolering til Kolding Kommune på de 13 bygninger, der er anført i tilbudslisten (bilag 3). Kolding Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med én leverandør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

DK03 - Syddanmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedr. udførelse af vinduespolering til Kolding Kommune på de adresser, der er anført i tilbudslisten. Poleringsfrekvensen mm. er ligeledes beskrevet i tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der udbydes en tidsubegrænset kontrakt, der efter 12 mdr. fra kontraktstart kan opsiges med varsling på 3 mdr. Ordregiver skal sikre sig, at kontrakten konkurrenceudsættes, når det anses nødvendigt henset til at sikre effektiv konkurrence.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 bedst egnede ansøgere på baggrund af de mest relevante referencer, ansøgerne oplyser i ESPD'et, samt under hensyn til at sammensætte det bedste konkurrencefelt. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst egnede som tilbudsgivere, vil ordregiver lægge vægt på nedenstående kriterier:

— Referencernes sammenlignelighed i forhold til udførelsen indendørs og udendørs vinduespolering,

— Konkurrencefeltet ønskes sammensat af både små virksomheder, mellemstore virksomheder og store virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i prækvalifikationen, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Der gøres særligt opmærksom på, at følgende af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1- 2, endvidere er gjort gældende:

— Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, og social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal afgive oplysninger herom i ESPD’ets, Del III.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Regnskabsmæssigt overskud i det seneste afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal afgive oplysninger herom i ESPD, Del IV, B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Regnskabsmæssigt overskud i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Det er et krav, at ansøger har mindst 3 sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelig forstås udførelse af inden- og udendørs vinduespolering til en kommune, andre offentlige myndigheder eller andre kunder af lignende størrelse. Leverancer som endnu ikke er afsluttet kan medtages som reference, hvis leverancen endnu er igangværende og har været det i mindst 2 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal indeholde:

- En klar beskrivelse af leverancen, herunder hvorledes opgaven i referencen blev løst (f.eks. om der er anvendt lift, elevatorstol, rentvandsanlæg eller andet),

- Angivelse af leverancernes økonomiske størrelse,

- Udførelsesperioden,

- Modtager af leverance,

- Hvis muligt, kontaktoplysninger på kontraktansvarlig hos kunden (navn, tlf. nr. og mailadresse).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)</span>Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der tilbydes besigtigelse af bygninger fra den. 18-19.3.2020. Tilmelding skal ske senest den. 13 marts.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange:

OBS: Om bestilling: Leverandøren fremsender arbejdsplan pr. mail.

Leverandøren kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2020

Send til en kollega

0.063