23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-570500
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk

Udbyder

Jetmark Idtrætscenter

Vindere

Valgt totalentreprenørteam

(30.07.2020)
Q-Construction med P+P Arkitekter, Hamiconsult og Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma

Totalentrepriseudbud - Udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter


Jetmark Idtrætscenter

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jetmark Idtrætscenter
Postadresse: Bredgade 140
By: Pandrup
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9490
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Hammer
E-mail: jhr@jammerbugt.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jetsmarkhallen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
Postadresse: Jupitervej 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nana Ussing Lunøe
E-mail: nalu@kubenman.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.byggeweb.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentrepriseudbud - Udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter til et moderne og attraktivt Idrætscenter. Projektet omfatter ca. 3 000 m2 nybygning indeholdende bl.a. en ny springsal (2 etager), produktionskøkken og omklædningsrum til svømmehal samt ca. 1 700m2 ombygning af eksisterende bygningsmasse indeholdende bl.a. omklædningsrum, fitness og mødefaciliteter.

Projektet omfatter ydermere en energioptimering af eksisterende bygningsmasse herunder udskiftning af tage på svømmehal, idrætshal (hal A) og mellembygning samt udskiftning af del af mekaniske- og tekniske anlæg.

Projektet udbydes i totalentreprise

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Pandrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.byggeweb.dk TN261014A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 4 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 4 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes relevans med den udbudte opgave. Referenceprojekter med stor relevans med udbudte opgave vægtes højere end andre referencer, herunder om- og nybyggeri af større svømmehals- og/eller idrætsbyggerier, om – og nybyggeri af større byggerier, hvor dele af byggeriet har været i brug under byggeriet, større totalentrepriser gennemført af totalentreprenøren.

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Opgaven udbydes i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3.. Afgivelse af prækvalifikationsansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de senest 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad i procent,

— Egenkapital.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for gennemsnit af de 3 senest afsluttede regnskabsår:

A Samlet omsætning: Minimum 60 000 000 DKK.

B Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%.

C Egenkapital: Minimum 5 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Med formuleringen "sammenlignelige Opgaver" sigtes der primært på:

- om- og nybyggeri af større svømmehals- og/eller idrætsbyggerier,

- om – og nybyggeri af større byggerier, hvor dele af byggeriet har været i brug under byggeriet,

- større totalentrepriser gennemført af totalentreprenøren.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019

Send til en kollega

0.047