23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 072-170757
Offentliggjort
11.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sorø Kommune

Vindere

Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre

(27.06.2019)
De Forenede Dampvaskerier A/S
Dyregårdsvej 1
2740 Skovlunde

Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem

(27.06.2019)
Berendsen Textil Service A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Levering af tøjvask til visiterede borgere


Sorø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Debbie Sørensen
Telefon: +45 57586069
E-mail: indkob@soroe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://soroe.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231796&B=SOROE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231796&B=SOROE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af tøjvask til visiterede borgere

Sagsnr.: 88.12.03-G00-1-19
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vaskeriydelser af tøj og linned til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre til Sorø Kommune. Ydelsen omfatter: afhentning af snavset vasketøj, vask, tørring, sammenlægning og pakning af rent tøj, samt levering af rent tøj til borgeren.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vaskeriydelser til visiterede borgere i eget hjem.

For at sikre borgerens frie valgmulighed på området, ønsker Sorø Kommune, at indgå aftale med 2

Leverandører.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten tildeles de 2 leverandører med den bedste pris, således at borgeren har mulighed for frit at vælge deres foretrukne leverandør. (Lov om Social Service § 83).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vaskeriydelser til visiterede borgere på plejecentre.

Sorø Kommune ønsker at indgå aftale med en Leverandør da denne aftale ikke er omfattet af fritvalgsområdet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelsesgrunde Afsnit A”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelsesgrunde Afsnit B, C og D”):

1) Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1;

2) Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2;

3) Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3;

4) Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4;

5) Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5;

6) Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6;

7) Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige Myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

1) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt fratrukket immaterielle aktiver) på mindst 15%;

2) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt fratrukket immaterielle aktiver) på mindst 15%;

2) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1)Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference:

— Kundens navn,

— Opgavens omfang,

— Kontrakt periode,

— Årlig kontraktværdi.

2) Det er et mindstekrav at ovennævnte referencer har en aftaleperiode der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedr. en lignende leveringsaftale. En lignende leveringsaftale er enhver form for levering af vaskeordning for visiterede borgere i en kommune;

3) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være certificeret efter DS2451-8;

4) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være Svanemærket.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1)Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference:

— Kundens navn,

— Opgavens omfang,

— Kontrakt periode,

— Årlig kontraktværdi.

2) Det er et mindstekrav at ovennævnte referencer har en aftaleperiode der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedr. en lignende leveringsaftale. En lignende leveringsaftale er enhver form for levering af vaskeordning for visiterede borgere i en kommune;

3) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være certificeret efter DS2451-8;

4) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være Svanemærket.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2019
Tidspunkt: 08:00
Sted:

Tilbuddet skal være modtaget elektronisk i udbudssystemet inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

01-06-2023

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2019

Send til en kollega

0.081