23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132559
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HMN Naturgas I/S

Udbud af aftale for løbende indkøb af turbinemålere


HMN Naturgas I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HMN Naturgas I/S
32505821
Gladsaxe Ringvej 11
Søborg
2860
Danmark
E-mail: udbud@gasnet.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gasnet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.1) Navn og adresser
Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S
40318941
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
E-mail: procurement@energinet.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.danskgasdistribution.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234673&B=HMN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234673&B=HMN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af aftale for løbende indkøb af turbinemålere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38551000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

HMN Naturgas I/S (Køber) ønsker at udbyde en aftale for løbende indkøb af turbinemålere PN16 i størrelserne G160, G250, G400, G650, G1000, G1600 og G2500 samt tillægsydelser i form af HF-pulsudgang og seriel aflæsning, forskelligt dynamikområde og kalibreringstryk, samt ANSI-class 150 og PN10 flangesamling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421110
38550000
65210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

HMN Naturgas I/S (Køber) ønsker at udbyde en aftale for løbende indkøb af turbinemålere PN16 i størrelserne G160, G250, G400, G650, G1000, G1600 og G2500 samt tillægsydelser i form af HF-pulsudgang og seriel aflæsning, forskelligt dynamikområde og kalibreringstryk, samt ANSI-class 150 og PN10 flangesamling.

Turbinemålerne anvendes til at måle naturgasforbruget for kunder, primært varmeværker og virksomheder mv., og kan være installeret indendørs såvel som udendørs.

Der anvendes primært turbinemålere i størrelserne fra G160 til G1000 med flangetilslutninger i størrelserne fra DN 80 til DN 200. I meget begrænset omfang anvendes også turbinemålere i G1600 og G2500 med flangetilslutninger i DN 200 og DN 250. Størstedelen af målerne leveres med et driftstryk på min.16 bar (G). Derudover anvendes ganske få målere med PN10 og ANSI-class 150 flanger og med et driftstryk på 10 og 20 bar (G). Alle målerne leveres med dobbelt LF-pulsgivere. Derforuden anvendes flertallet af målere med HF-pulsgiver.

Målere i størrelserne G1600 og G2500 samt målere med ATM kalibreringstryk, udvidet dynamikområde og PN10 flangesamling anvendes i meget begrænset omfang, hvorfor det må understreges, at der er en væsentlig usikkerhed i det opgivne indkøbsgrundlag.

Forholdet mellem antallet af målere, der aftages med/uden seriel aflæsning, er baseret på skøn og afhænger blandt andet af udviklingen i de forretningsmæssige behov og Leverandørens prissætning. Såfremt Leverandørens prissætning af materialecertifikat er gunstig, forventes det at alle målere aftages inklusiv materialecertifikat.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse af aftalen med 3 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

— Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Udvælgelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad ansøgers referencer dokumenterer erfaring med lignende opgaver, som den udbudte, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4), idet der lægges positiv vægt på:

— Mest lignende opgave- og ydelsesbeskrivelse som den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og II.2.4.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med 3 x 12 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'en afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv soliditetsgrad på mindst 20% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere 3 referencer, der påviser erfaring med og indsigt i henhold til følgende punkter:

— Leverancer, der dokumenterer erfaring med levering af de typer af turbinemålere i henhold til nærværende udbud,

— Leverancer, der dokumenterer erfaring med gældende standarder og lovgivning på området ift. kvalitet, sikkerhed og metrologi,

— Leverancer, der dokumenterer erfaring med levering af lignende vareydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og punkt II.2.4.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger kan påvise mindst 1 relevant reference, der påviser erfaring med og indsigt i de ovenfor anførte punkter.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2019

Send til en kollega

0.084