23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-132285
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Frederikssund Kommune

Genudbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem, beboere på omsorgscentre, rehabiliteringsafdelingen og kortvarigt ophold


Frederikssund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Maria Weiglin
Telefon: +45 47351238
E-mail: mweig@frederikssund.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/95054946.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem, beboere på omsorgscentre, rehabiliteringsafdelingen og kortvarigt ophold

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kommunen udbyder vaskeordning af tøj og linned til visiterede borgere i kommunen, tøj til beboere og teknisk personale på kommunens omsorgscentre, borgere på rehabiliteringsafdelingen samt borgere på kortvarigt ophold.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Frederikssund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederikssund Kommune ønsker en leverandør til levering af tøjvask til kommunens visiterede borgere inkl. linned, beboere med ophold på omsorgscentre inkl. teknisk personale samt rehabiliteringsafdelingen herunder borgere på kortvarigt ophold, som i dag er på afdeling C på omsorgscenter de Tre Ege.

Formålet med udbuddet er at yde hjælp til vask af visiterede borgeres tøj og linned i henhold til Serviceloven. Samtidig ønskes en løsning på kommunes omsorgscentre, og borgere med ophold på rehabiliteringsafdelingen, og afdeling C, så det sikres, at beboernes tøj er vasket bakteriologisk rent. Tilbudsgivers opgave er at varetage opgaven vedr. afhentning, vask, pakning og levering af visiterede borgeres tøj og linned for borgere i eget hjem samt afhentning, vask, pakning og levering af borgernes tøj på omsorgscenter, rehabiliteringsafdelingen og afdeling C.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 223-510386
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Genudbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem, beboere på omsorgscentre, rehabiliteringsafdelingen og kortvarigt ophold

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Antal tildelt rammeaftale er fastgivet til 2 (1+1). I henhold til udbudsmaterialet gælder dette ene og alene kun på ydelsen vedr. tøjvask inkl. linned for visiterede borgere i eget hjem grundet frit valg. Såfremt øvrige tilbudsgiver ikke ønsker at levere til den vindende Tilbudsgivers pris, da vil der kun blive indgået en rammeaftale med den vindende tilbudsgiver, der så kombineres med udstedelsen af fritvalgsbeviser for at sikre borgernes frie valg. For de øvrige ydelser for tøjvask i udbudsmaterialet vil der kun blive indgået en rammeaftale med den vindende tilbudsgiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2019

Send til en kollega

0.096