23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 007-012584
Offentliggjort
10.01.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vejle Spildevand A/S

Udbud af spuling, TV-inspektion og brøndinspektion


Vejle Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Spildevand A/S
Vejle
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Bindeballe Jensen
E-mail: ulrje@vejlespildevand.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejlespildevand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: A/S
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af spuling, TV-inspektion og brøndinspektion

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes en rammeaftale vedrørende opgaver inden for spuling, TV-inspektion og brøndinspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af kloakker i Vejle Spildevands forsyningsområde.

Følgende opgavetyper er omfattet af rammeaftalen:

- Spuling og TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger,

- Spuleopgaver i forbindelse løbende drift- og vedligeholdelse,

- Brøndrapportering.

Der indgås rammeaftale med én leverandør.

Rammeaftalen træder i kraft den 1.1.2019 og løber indtil 31.12.2020. Herudover har ordregivere option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 630 400.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle Spildevands forsyningsområde.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 186-420257
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af spuling, TV-inspektion og brøndinspektion

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Leif M. Jensen A-S
42078514
Finlandsvej 22
Vejle
7100
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 630 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialer er tilgængeligt på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kabqntltgm

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

Følgende ESPD-dokumentation skal fremlægges af den som ordregiver udpeger:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 2.

Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen udløb.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med ud-budslovens § 153, stk. 2.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, skal ligeledes fremlægge dokumentation vedr. udelukkelsesgrunde.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en erklæring der statuerer, at deltagerne hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på sammenslutningens vegne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstil perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2019

Send til en kollega

0.098