23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 193-436887
Offentliggjort
07.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tønder Kommune

Vindere

Udbud af Måtteservice

(11.01.2019)
Berendsen Textil Service A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Udbud af Måtteservice


Tønder Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Kristina Hansen
Telefon: +45 74929095
E-mail: krihan@toender.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toender.dk

I.1) Navn og adresser
Haderslev Kommune
Haderslev
6100
Danmark
E-mail: brfc@haderslev.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk

I.1) Navn og adresser
Aabenraa Kommune
Aabenraa
6200
Danmark
E-mail: sr@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221498&B=SUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221498&B=SUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Måtteservice

Sagsnr.: 88.20.08-G01-3-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39532000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af måtteservice omfattende vask og leje af måtter til Sydjysk Udbuds Samarbejde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Tønder, Aabenraa og Haderslev.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af måtteservice omfattende vask og leje af måtter til Sydjysk Udbuds Samarbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udvælgelse af egnede leverandører vil ske på baggrund af en konkret vurdering af leverandørens personlige forhold samt leverandørens økonomiske, finansielle, faglige og tekniske forhold.

ESPD’en skal indeholde de oplysninger, der kræves i nedenstående pkt. 1.7.1 til 1.7.3.

1.7.1. Leverandørens personlige forhold:

Leverandøren skal bekræfte, at leverandøren ikke er omfattet af de i ESPD’ens afsnit ”udelukkelse” nævnte:

- Obligatoriske udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136)

Leverandøren skal derudover bekræfte, at leverandøren ikke er omfattet af de i ESPD’ens afsnit ”udelukkelse”, frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137) ved at:

- Leverandøren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Leverandøren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Leverandøren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Leverandøren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give leverandøren uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6, eller

- Leverandøren har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor leverandøren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7.

Hvis leverandøren skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Leverandøren skal oplyse nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD’ens afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen.

Leverandører som ikke har regnskab og nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som krævet ovenfor, skal vedlægge regnskaber og eventuelt en periodeopgørelse for virksomheden siden etablering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Leverandørens resultat før skat skal være positiv for det seneste afsluttede regnskabsår.

Leverandørens egenkapital skal være positiv for det seneste afsluttede regnskabsår. Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår eller ved forbehold i revisorpåtegning, kan leverandøren afvises som værende ikke egnet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Leverandøren skal udfylde referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Oplysningerne gives ved udfyldelse i ESPD’ens afsnit: ”Udvælgelse”

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/05/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2018
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2018

Send til en kollega

0.105