23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 110-251907
Offentliggjort
12.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP
Merkurvej 7
Att: Henrik Andersen
6000 Kolding
Telefon: +45 76308000
Mailadresse: ha@dfp.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP
Merkurvej 7
Att: Henrik Andersen
6000 Kolding
Telefon: +45 76308000
Mailadresse: ha@dfp.dk

Udbyder

Halsnæs Varme A/S

Aflæsning af målere


Halsnæs Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Varme A/S
Dansk
Gjethusparken 3, 3. sal
Kontaktpunkt(er): DFP A.m.b.a.
Att: Henrik Andersen
3300 Frederiksværk
Danmark
Telefon: +45 76308007
Mailadresse: ha@dfp.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://dfp.dk

Yderligere oplysninger fås her: Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP
Merkurvej 7
Att: Henrik Andersen
6000 Kolding
Danmark
Telefon: +45 76308000
Mailadresse: ha@dfp.dk
Internetadresse: http://dfp.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP
Merkurvej 7
Att: Henrik Andersen
6000 Kolding
Danmark
Telefon: +45 76308000
Mailadresse: ha@dfp.dk
Internetadresse: http://www.dfp.planroom.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP
Merkurvej 7
Att: Henrik Andersen
6000 Kolding
Danmark
Telefon: +45 21319507
Mailadresse: ha@dfp.dk
Internetadresse: http://dfp.dk

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Prækvalifikation - Udbud af Vand- og varmemålere, fjernaflæsningssystem samt installation af målerne
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder

NUTS-kode DK022

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Prækvalifikation for udvælgelse af leverandører til at afgive tilbud på levering og installering af ca. 3 900 elektroniske, batteridrevne varmemålere, ca. 5 200 elektroniske, batteridrevne vandmålere, design og etablering af system/netværk til hjemtagning af timeværdier fra målerne, levering og idriftsætning af datahåndteringssystem med brugerflade, analyseværktøjer samt udveksling af data med kundens administrative systemer i en hostet løsning.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

65500000 - KA01, 09323000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Levering og installering af ca. 3 900 elektroniske, batteridrevne varmemålere, ca. 5 200 elektroniske, batteridrevne vandmålere, design og etablering af system/netværk til hjemtagning af timeværdier fra målerne, levering og idriftsætning af datahåndteringssystem med brugerflade, analyseværktøjer samt udveksling af data med kundens administrative systemer i en hostet løsning.
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 13 000 000,00 og 16 000 000,00 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 15.10.2018 Færdiggørelse 28.2.2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der skal stilles sikkerhed i henhold til AB92 § 6 - for 5 års mangelafhjælpning. Sikkerhedsstillelse skal stilles ved kontraktindgåelse og udløber 5 år efter aflevering.
Der skal stilles sikkerhed for forudbetaling.
Krav og form vil fremgå af udbudsmateriale.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelser er fastlagt i udbudsmaterialet
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
En sammenslutning af bydende skal hæfte solidarisk og der skal gives fuldmagt til en person, der kan tegne sammenslutningen. Hvert medlem af sammenslutningen skal ved sammenslutningen afgive erklæring om solidarisk hæftelse over for ordregiver.
Ved en sammenslutning af bydende skal de krævede oplysninger nævnt under punkt III afleveres for alle deltagere i sammenslutningen.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - Oplysning om selskabsform, ejerforhold, antal ansatte, CVR nr.,
- Dokumentation for besiddelse af VVS autorisation og El-autorisation for installationsarbejdet,
- Navn, adresse, e-mail og telefon på kontaktperson,
- Udfyldt ESPD,
- Tilbuddet skal vedlægges erklæring fra dansk bank eller finansieringsinstitut, om at der kan stilles den jf. AB 92 krævede sikkerhed for 5 års mangelansvar, på 15% af entreprisesum samt for forudbetalinger.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - Seneste godkendte regnskab,
- Sammenstilling af de seneste 3 års nøgletal for:
- - resultat;
- - omsætning;
- - soliditetsgrad (Soliditetsgrad: Egenkapital/aktiver i alt*100);
- - overskudsgrad (Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster/omsætning*100);
- - omsætning indenfor området vand- og fjernvarmemålere samt fjernaflæsning.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - Leverandøren skal have gennemført eller igangsat mindst 3 projekter svarende til det udbudte, bestående af:
- - Levering af minimum 2 000 varmemålere og minimum 2 000 vandmålere. Det behøver ikke at være i samme projekt;
- - Gennemførelse af mindst 3 installationsprojekter med minimum 2 000 målere omfattende booking og aftaleindgåelse med forbrugere, administrativt målerskifte i målerskiftesystem, kvalitetskontroller mv.;
- - Design og etablering af netværk/system til hjemtagning af timeværdier for målerne i projektet, med en ydelse på netværket på min 98%;
- - Levering og etablering af databehandlingssystem med analyseværktøjer samt dataudveksling med Forsyningsselskabets administrationssystem.
- Dokumentation for reference projekter skal vedlægges sammen med oplysninger om kontaktperson hos kunden.
Dokumentation for ydelse på netværket kan leveres i form at ydelsestests for det samlede afleverede projekt, eller ydelsestests (delafleverings tests) for delområder med tilsammen mindst 2 000 målere indenfor det enkelte ikke afsluttede projekt,
- Leverandøren skal have en dansk service- og support organisation, placeret i Danmark med minimum 2 dedikerede dansktalende supportere og produktspecialister indenfor hvert af områderne målere, netværk og databehandling,
- Beskrivelse af service- og supportorganisationen, skal vedlægges tilbud sammen med CV for supporterne,
- Beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem/procedurer for opgaver af denne art,
- Angivelse af projektorganisation med tilhørende CV’er på projektleder, KS-ansvarlig og KS-udførende,
- Beskrivelse af virksomhedens booking-organisation, herunder procedure for booking,
- Oplysning om virksomheden råder over uddannede FJR-montører.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.7.2018 - 12:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Der vil blive prækvalificeret 3-5 bydende
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
9.6.2018

Send til en kollega

0.08