23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 078-175144
Offentliggjort
21.04.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Eniig Forsyning A/S

EU-udbud på Kabelskabe til Elforsyning


Eniig Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Eniig Forsyning A/S
26382645
Over Bækken 6
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard
Telefon: +45 99369958
E-mail: chvla@eniig.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/79380066.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eniig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud på Kabelskabe til Elforsyning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

EU-udbud på Kabelskabe til Elforsyning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Netselskabet N1 A/S er et andelsejet energiselskab, geografisk placeret i Nord- og Midtjylland og har ca. 383 000 andelshavere (netkunder) samt 19 000 fjernvarmekunder i forsyningsområdet. Udbuddet omfatter levering af et estimeret antal af ca. 2 800 kabelskabe årligt med tilhørende bestykninger opdelt i 2 Delaftaler; Delaftale 1 og Delaftale 2. Tilbudsgiver kan afgive pris på Delaftale 1 og/eller Delaftale 2, dog skal der bydes ind med samme kabelskabsserie pr. delaftale. Delaftale 1 består af 3 forskellige skabstyper fordelt på et estimeret antal af ca. 1 400 stk. årligt med tilsvarende op til 12 forskellige bestykninger jf. Aftalens Bilag 2 Kravspecifikation – Delaftale 1 af varierende antal. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter Forsyningvirksomheds-direktivets artikel 47, men Ordregiver vil efter modtagelse og evaluering af det endelige Tilbud gennemføre en elektronisk auktion, jf. Forsyningsvirksomheds-direktivets artikel 53, i forlængelse heraf. Yderligere vilkår og oplysninger fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 11.Eniig Forsyning A/S udbyder Aftalen på vegne af N1 A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 28 33 18 78.Eniig Forsyning A/S udbyder Aftalen på vegne af N1 A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 28 33 18 78.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen 2 gange med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Netselskabet N1 A/S er et andelsejet energiselskab, geografisk placeret i Nord- og Midtjylland og har ca. 383 000 andelshavere (netkunder) samt 19 000 fjernvarmekunder i forsyningsområdet. Udbuddet omfatter levering af et estimeret antal af ca. 2 800 kabelskabe årligt med tilhørende bestykninger opdelt i to Delaftaler; Delaftale 1 og Delaftale 2. Tilbudsgiver kan afgive pris på Delaftale 1 og/eller Delaftale 2, dog skal der bydes ind med samme kabelskabsserie pr. delaftale. Delaftale 2 består af 5 forskellige skabstyper fordelt på et estimeret antal af ca. 1 400 stk. årligt med tilsvarende op til 14 forskellige bestykninger af varierende antal.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter Forsyningvirksomheds-direktivets artikel 47, men Ordregiver vil efter modtagelse og evaluering af det endelige Tilbud gennemføre en elektronisk auktion, jf. Forsyningsvirksomheds-direktivets artikel 53, i forlængelse heraf. Yderligere vilkår og oplysninger fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 11.

Eniig Forsyning A/S udbyder Aftalen på vegne af N1 A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 28 33 18 78.Eniig Forsyning A/S udbyder Aftalen på vegne af N1 A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 28 33 18 78.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen 2 gange med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 057-126805
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

EU-udbud på Kabelskabe til Elforsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at ansøger skal anvende Mercells ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

- Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er Tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Mercell Danmark A/S. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der med fordel kan anvendes browseren Crome. Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele Aftalen på baggrund af det foreløbige Tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. Ligesom Ordregiver forbeholder sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 9.

For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Mercell Danmark A/S.

Ad pkt. II.2.1) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2018

Send til en kollega

0.183