23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 071-156768
Offentliggjort
12.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/61

Udbyder

Horsens Kommune

Levering af brændstoffer til Fællesindkøb Midt


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk/

I.1) Navn og adresser
Hedensted Kommune
29189587
Niels Espes Vej 8
Hedensted
8722
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hedensted.dk

I.1) Navn og adresser
Odder Kommune
32264328
Rådhusgade 3
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odder.dk

I.1) Navn og adresser
Horsens Vand A/S
32560156
Alrøvej 11
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

I.1) Navn og adresser
Odder Spildevand A/S
33036604
Rude Havvej 9
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.samn.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/61
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/61
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af brændstoffer til Fællesindkøb Midt

Sagsnr.: 88.00.00-25-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09134200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Midt udbyder levering af brændstoffer. Udbuddet foretages for kommunerne: Horsens, Hedensted, Odder og Samsø.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler:

Delaftale 1: Levering af brændstoffer til Udbyders tanke.

Delaftale 2: Brændstofkort/kontokort til tankstationer.

Delaftale 3: Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende, til Udbyders tanke.

Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S har option på at tilslutte sig Delaftale 2 - brændstofkort/kontokort til tankstationer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 728 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Levering af brændstoffer til Udbyders tanke

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09135000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Der skal leveres til Udbyders tanke i hver af de 4 omfattede kommuner: Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af brændstoffer til Udbyders tanke i de 4 omfattede kommuner: Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 211 200.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 1 er en rammeaftale, der indgås med én leverandør.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Brændstofkort/kontokort til tankstationer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134200
09132100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Der skal tilbydes brændstofkort/kontokort til tankstationer beliggende i de 3 omfattede kommuner: Hedensted, Horsens og Odder Kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal tilbydes brændstofkort/kontokort til tankstationer beliggende i de 3 omfattede kommuner: Hedensted, Horsens og Odder Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal tilbudte tankstationer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 448 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S har option på at tiltræde delaftalen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 2 er en rammeaftale, der indgås med op til 3 leverandører.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Brændstof iht. norm EN15940, eller tilsvarende, til Udbyders tanke

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09135000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Der skal leveres til Udbyders tanke i hver af de 4 omfattede kommuner: Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af brændstof iht. norm EN15940, eller tilsvarende, til udbyders tanke i de 4 omfattede kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 068 800.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 3 er en rammeaftale, der indgås med én leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal i ESPD’en i TenderKonnect erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkel-sesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Tilbudsgiver skal desuden erklære ikke at være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

Konsortier:

Afgives tilbud af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), må ingen af konsortiedeltagerne være omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 6.1 Udelukkelse.

Konsortiets tilbud skal derfor indeholde en særskilt udfyldt ESPD og underskrevet Bilag 1 – Underskriftsbi-lag for hver deltagende virksomhed (konsortiedeltager).

Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen:

Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af et tilbud basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

De(n) støttende enhed(er)/virksomhed(er) må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 6.1.1 Udelukkelsesgrunde. Derfor skal Tilbudsgivers tilbud indeholde en særskilt udfyldt ESPD og underskrevet Bilag 1 – Underskriftsbilag for hver af de(e) støttende virksomhed(er). Den støttende virksomhed skriver på egne vegne ved afgivelse af underskrift i Bilag 1 – Underskriftsbilag under på oplysninger afgivet i ESPD’en.

Se venligst udbudsbetingelsernes afsnit 6, 7 og 8 for uddybende oplysninger.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ingen mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Reference fra lignende opgaver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år fra datoen for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.

Det er kun den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, der skal indsende nedenstående dokumentation. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes tilbuddet.

Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver kun på anmodning og efter tilbudsfristens udløb fremsende en referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at Tilbudsgiver angiver størrelsesordenen (i form af mængde brændstoffer, eller værdi i DKK) for hver reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 005-006475
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2018
Tidspunkt: 12:15
Sted:

Horsens.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Delaftale 1 og Delaftale 3 er eneleverandøraftaler i form af rammeaftaler.

Delaftale 2 er rammeaftale med op til 3 leverandører.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2018

Send til en kollega

0.139