23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gymnasiefællesskabet

Rengøringsservice


Gymnasiefællesskabet

186591-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Rengøringsservice
OJ S 63/2024 28/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Gymnasiefællesskabet
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rengøringsservice
Beskrivelse : Udbuddet omfatter rengøringsservice for Køge Gymnasium og Rysensteen Gymnasium. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Herudover udbydes der vinduespolering på Køge Gymnasium og Rysensteen Gymnasium som en option til rengøringsservice. Vindu-espolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Kontraktbilag 1-1C indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse
Identifikator for proceduren : af1b7338-8456-42b6-8712-8a73d5d6edc2
Intern identifikator : 2024/1
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 tilbudsgivere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier: At der på referencen udføres vinduespolering (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD) At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet At referencen er længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. oktober 2022 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD) At kontraktsum pr. år er mellem DKK 650.000 og DKK 1.900.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD) Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere. Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på, at referencen er en lignende kundetype herved, menes ungdomsuddannelser, gymnasier, universiteter, folkeskoler eller organisationer og institutioner, hvor den primær målgruppe er unge mellem 15 og 25 år og tilbyder en eller anden form for undervisning eller anden form for udviklingsarbejde. Hvis to eller flere ansøgere derefter stadig vurderes ens, lægges der særlig vægt på antallet af elever, kursister mv., og antallet af kvadratmeter for referencen. Alternativt kan Ordregiver vælge at lægge særlig vægt på kontraktsum pr. år. Her lægges det til grund, at referencer, der ligger tættest på en kontraktsum pr. år på DKK 1.500.000 (eller tilsvarende i anden valuta), bliver anset for at være den mest lignende/bedste reference. Hvis Ordregiver skønner, at der ikke kan lægges vægt på antallet af elever og kvadratmeter, fordi data ikke er tilgængeligt, anvendes den alternative metode baseret på kontraktsummen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90900000   Rengørings- og sanitetstjenester, 90910000   Rengøring, 90911100   Rengøring af lokaler, 90911200   Rengøring af bygninger, 90911300   Vinduespudsning, 90919000   Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr, 90919200   Rengøring af kontorer, 90919300   Rengøring af skoler
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gymnasievej 4,    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Køge Gymnasium
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Tietgensgade 74    
By : København V
Postnummer : 1704
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rysensteen Gymnasium
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 19 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Bemærk venligst: Når ansøger ønsker at blive prækvalificeret for både delaftale 1 og delaftale 2, skal de dob-belte minimumskrav opfyldes. Dette indebærer, at de oprindelige minimumskrav for en enkelt delaftale skal multipliceres med to, for at afspejle det samlede krav for ansøgning til to delaftaler. Det vil sige, de seneste to afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK på 6.000.000. og den gennemsnitli-ge Egenkapitalen i de seneste to afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 600.000. Vigtigt: Fremsendes der en ansøgning uden oplysning om hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation på, betragtes ansøgningen som en ansøgning om prækvalifikation på begge delaftaler og ansøgningen behand-les i forhold til minimumskravene gældende for begge delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal i ESPD un-der DEL II A i feltet ”Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på” angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte for-hold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, frem-lægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i ud-budsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere eller tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger eller tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangs-punkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte do-kumentation, såfremt Ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det Or-dregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller til-budsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med-mindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstem-melse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller til-budsgiver, hvis Ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelses-grund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelig-hed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør under konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rengøringsservice Køge Gymnasium
Beskrivelse : Dette udbud omhandler levering af rengøringsservice på Køge Gymnasium, med option for tilkøb af vinduespolering samt andre serviceopgaver. Hovedfokus i udbuddet er på den løbende indvendige rengøring af lokalerne samt udførelsen af diverse rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespoleringstjenesten, som tilbydes som en valgfri tilkøbsmulighed, omfatter rengøring af både indvendige og udvendige facadeglas, samt polering af interne glasoverflader og ovenlys, blandt andet. Det er væsentligt at bemærke, at både rengøringsservice og vinduespolering i øjeblikket bliver leveret af en ekstern udbyder. Dette udbud inviterer derfor potentielle leverandører til at byde ind med deres ydelser. Gennem dette udbud søger Køge Gymnasium at etablere et partnerskab, hvor kvalitet, effektivitet og pålidelighed vægtes højt, med henblik på at sikre et rent og indbydende læringsmiljø for studerende og personale.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90910000   Rengøring, 90911000   Rengøring af boliger, bygninger og vinduer, 90911100   Rengøring af lokaler, 90911200   Rengøring af bygninger, 90911300   Vinduespudsning, 90919000   Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr, 90919100   Rengøring af kontorudstyr, 90919200   Rengøring af kontorer, 90919300   Rengøring af skoler
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : - Vinduespolering - Ekstra Gulvrengøring - Højderengøring - Rensning af tæppegulve - Ekstra rengøring efter fester - Serviceopgaver
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gymnasievej 4,    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Køge Gymnasium
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/10/2024
Varigheds slutdato : 30/09/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Maksimalt kan der ske en forlængelse på optil 24 måneder eller 2 gange 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere eller tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger eller tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt Ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det Or-dregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med-mindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis Ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelses-grund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Årsomsætning (nettoomsætning) i de seneste to afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 3.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal ansøger fremlægge følgende dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: Egenkapitalen i de seneste to afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 300.000 i gennemsnitlige (eller tilsvarende i anden valuta). Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal ansøger fremlægge følgende dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen: 1. Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor Ansøger enten har været kontraktejer eller udførende underleverandør på en kontrakt, og hvor alle opfylder følgende kriterier indenfor to af de sidste tre år op til ansøgningsfristens udløb: I. Referencens modtager skal være en Ordregiver, hvor der primært færdes børn, unge og voksne, og som tilbyder aktiviteter eller services i et miljø, der ligner eller har ligheder med uddannelsesinstitu-tioner. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, institutioner eller steder, der engagerer sig i ud-dannelseslignende eller udviklingsorienterede aktiviteter. II. Referencens opgave- og ydelsesbeskrivelse vedrører levering af daglig rengøringsservice III. Referencens kontraktsum pr. år (beløb) er på minimum DKK 500.000,- (eller tilsvarende i anden valuta) IV. Tilbudsgiveren skal angive omfanget af den reference. Herved menes, antallet af elever, kursister, ansatte mv., som referencen dækker, samt den totale mængde af kvadratmeter, der rengøres under denne reference. Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Skulle der blive indsendt flere end 5 referencer, vil kun de første 5 referencer opført i (ESPD) blive taget i betragtning ved vurderingen af opfyldelsen af minimumskra-vene og ved begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette princip finder anvendelse uafhængigt af ansøgerens organisatoriske form, det vil sige, uanset om ansøge-ren er en enkeltstående virksomhed, et konsortium, eller en virksomhed, der baserer sit kvalifikationsgrundlag på andre juridiske enheders kapaciteter. I tilfælde af et konsortium eller en virksomhed, der støtter sig på an-dres kapaciteter, specifikt med henblik på faglige erfaringer, opfordres det til, at der samlet indsendes maksi-malt 5 referencer. Alternativt bør det præciseres, hvilke 5 referencer der ønskes lagt til grund for udvælgelsen. I situationer, hvor et konsortium eller en virksomhed, der baserer sig på andres kapaciteter med hensyn til fag-lige erfaringer, indsender mere end 5 referencer uden en klar angivelse af, hvilke 5 referencer der prioriteres, forbeholder Ordregiveren sig retten til at kontakte ansøgeren med henblik på at afklare, hvilke 5 referencer der skal indgå i den endelige udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Vederlag
Beskrivelse : For underkriteriet Vederlag tildeles tilbudsgivers tilbud point på en skala fra 0 til 100, jf. pkt. 6. I bedømmelsen af underkriteriet "Vederlag" gives tilbud fra tilbudsgiver point fra 0 til 100 baseret på deres "Vederlag pr. år i alt". Det tilbud, som præsenterer det laveste vederlag, modtager 100 point. Som procedure anvendes der et vurderingsinterval, der er halvanden gang det vederlag, der belønnes med 100 point, hvilket indebærer en gearing på 50%. For eksempel, hvis et vederlag på 1.000 DKK belønnes med 100 point, vil et vederlag på 1.500 DKK modtage 0 point. Pointene for tilbud, der hverken modtager 0 eller 100 point, fastsættes gennem lineær interpolation mellem disse to værdier, inklusiv decimaler for præcision. Skulle et eller flere tilbud overstige det oprindelige bedømmelsesinterval med en gearing på 50%, justeres gearingen opad med 5 procentpoint, indtil alle accepterede tilbud passer ind i intervallet. Formel: P=100- ((100-0)/(50 %))*((Pris-Lavestepris)/(Laveste pris)) Den maksimale gearing er fastsat til 180%. Såfremt et tilbud, selv ved en gearing på 180%, falder uden for bedømmelsesintervallet, vil det blive ekskluderet fra evalueringen af tilbud. For at illustrere: Ved et vederlag på 1.000 DKK, der belønnes med 100 point, vil et vederlag på 2.800 DKK modtage 0 point. Tilbud, hvis vederlag overstiger 2.800 DKK, vil udgå af tilbudsevalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Til brug for Ordregivers evaluering i forhold til delkriterierne under underkriteriet kvalitet anvendes en model, der udmønter evalueringen vedrørende det enkelte delkriterium i ét point. Der gives således for hvert enkelt delkriterium et point fra 0-100 på ovennævnte skala. I forbindelse med tildeling af point, kan et tilbud maksimalt modtage 100 point. Dette antal point tildeles det tilbud, der vurderes at opfylde underkriteriet "Kvalitet" samt de underlæggende delkriterier på bedst mulige vis. Et tilbud, der lige præcist opfylder de basale krav for at blive betragtet som acceptabelt, vil modtage 0 point. Det er vigtigt at bemærke, at både tildeling af 0 point og 100 point er situationer, der ikke nødvendigvis forekommer. Underkriteriet ”Kvalitet” består af 7 delkriterier jf. nedenstående: - 1 Leverandørens forpligtende plan for opstart og indkøring af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. -2 Leverandørens forpligtende plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonale i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 3 Leverandørens forpligtende plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonale i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 4 Leverandørens beredskab og håndtering af planlagt og ikke planlagt fravær i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 5 Leverandørens procedurer for afhjælpning af fejl og mangler i Ydelsen i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 6 Leverandørens forpligtende løsninger til at fremme en bæredygtig rengøringsleverance på de konkrete Kontrakt for Ordregiver. - 7 Leverandørens forpligtende redegørelse for hvorledes Leverandøren på de konkrete Kontrakter for Ordregiver, vil bidrage til en klimavenlig udvikling med fokus på de 17 verdensmål. De tildelte point for hvert delkriterium summes sammen. Derefter beregnes gennemsnittet ved at dividere den sam-lede sum med antallet af delkriterier, som er 7. Dette resulterer i et gennemsnitspoint. Gennemsnitspointet afrundes efterfølgende til det nærmeste hele tal i overensstemmelse med almindelige matemati-ske regler: 0,4 afrundes ned, mens 0,5 eller derover afrundes op. Dette afrundede gennemsnitspoint repræsenterer den samlede vurdering af underkriteriet "Kvalitet".
Vægtning (procentdel, præcis) : 75
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 22/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver kan under overholdelse af principperne i udbudslovens § 2 anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre oplysninger inden for rammerne af udbudslovens § 159, stk. 5. Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til det.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Gymnasiefællesskabet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Gymnasiefællesskabet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Gymnasiefællesskabet
Organisation, der behandler tilbud : Gymnasiefællesskabet
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Rengøringsservice Rysensteen Gymnasium
Beskrivelse : Dette udbud omhandler levering af rengøringsservice på Rysensteen Gymnasium, med option for tilkøb af vinduespolering samt andre serviceopgaver. Hovedfokus i udbuddet er på den løbende indvendige rengøring af lokalerne samt udførelsen af diverse rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespoleringstjenesten, som tilbydes som en valgfri tilkøbsmulighed, omfatter rengøring af både indvendige og udvendige facadeglas, samt polering af interne glasoverflader og ovenlys, blandt andet. Det er væsentligt at bemærke, at både rengøringsservice og vinduespolering i øjeblikket bliver leveret af en ekstern udbyder. Dette udbud inviterer derfor potentielle leverandører til at byde ind med deres ydelser. Gennem dette udbud søger Rysensteen Gymnasium at etablere et partnerskab, hvor kvalitet, effektivitet og pålidelighed vægtes højt, med henblik på at sikre et rent og indbydende læringsmiljø for studerende og personale.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 90000000   Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 90910000   Rengøring, 90911100   Rengøring af lokaler, 90911200   Rengøring af bygninger, 90911300   Vinduespudsning, 90919100   Rengøring af kontorudstyr, 90919200   Rengøring af kontorer, 90919300   Rengøring af skoler
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : - Opskuring og polering af gulve - Festrengøring - Ekstra Rengøring - Vinduespolering
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Tietgensgade 74    
By : København V
Postnummer : 1704
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rysensteen Gymnasium
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2025
Varigheds slutdato : 31/03/2029
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Maksimalt kan der ske en forlængelse på optil 24 måneder eller 2 gange 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 300 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere eller tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger eller tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt Ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det Or-dregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med-mindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis Ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelses-grund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Årsomsætning (nettoomsætning) i de seneste to afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 3.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal ansøger fremlægge følgende dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at: Egenkapitalen i de seneste to afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 300.000 i gennemsnitlige (eller tilsvarende i anden valuta). Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal ansøger fremlægge følgende dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. or at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen: 1. Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor Ansøger enten har været kontraktejer eller udførende underleverandør på en kontrakt, og hvor alle opfylder følgende kriterier indenfor to af de sidste tre år op til ansøgningsfristens udløb: I. Referencens modtager skal være en Ordregiver, hvor der primært færdes børn, unge og voksne, og som tilbyder aktiviteter eller services i et miljø, der ligner eller har ligheder med uddannelsesinstitutioner. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, institutioner eller steder, der engagerer sig i ud-dannelseslignende eller udviklingsorienterede aktiviteter. II. Referencens opgave- og ydelsesbeskrivelse vedrører levering af daglig rengøringsservice III. Referencens kontraktsum pr. år (beløb) er på minimum DKK 500.000,- (eller tilsvarende i anden valuta) IV. Tilbudsgiveren skal angive omfanget af den reference. Herved menes, antallet af elever, kursister, ansatte mv., som referencen dækker, samt den totale mængde af kvadratmeter, der rengøres under denne reference. Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne. Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Skulle der blive indsendt flere end 5 referencer, vil kun de første 5 referencer opført i (ESPD) blive taget i betragtning ved vurderingen af opfyldelsen af minimumskravene og ved begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette princip finder anvendelse uafhængigt af ansøgerens organisatoriske form, det vil sige, uanset om ansøgeren er en enkeltstående virksomhed, et konsortium, eller en virksomhed, der baserer sit kvalifikationsgrundlag på andre juridiske enheders kapaciteter. I tilfælde af et konsortium eller en virksomhed, der støtter sig på andres kapaciteter, specifikt med henblik på faglige erfaringer, opfordres det til, at der samlet indsendes maksimalt 5 referencer. Alternativt bør det præciseres, hvilke 5 referencer der ønskes lagt til grund for udvælgelsen. I situationer, hvor et konsortium eller en virksomhed, der baserer sig på andres kapaciteter med hensyn til faglige erfaringer, indsender mere end 5 referencer uden en klar angivelse af, hvilke 5 referencer der prioriteres, forbeholder Ordregiveren sig retten til at kontakte ansøgeren med henblik på at afklare, hvilke 5 referencer der skal indgå i den endelige udvælgelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Vederlag
Beskrivelse : For underkriteriet Vederlag tildeles tilbudsgivers tilbud point på en skala fra 0 til 100, jf. pkt. 6. I bedømmelsen af underkriteriet "Vederlag" gives tilbud fra tilbudsgiver point fra 0 til 100 baseret på deres "Vederlag pr. år i alt". Det tilbud, som præsenterer det laveste vederlag, modtager 100 point. Som procedure anvendes der et vurderingsinterval, der er halvanden gang det vederlag, der belønnes med 100 point, hvilket indebærer en gearing på 50%. For eksempel, hvis et vederlag på 1.000 DKK belønnes med 100 point, vil et vederlag på 1.500 DKK modtage 0 point. Pointene for tilbud, der hverken modtager 0 eller 100 point, fastsættes gennem lineær interpolation mellem disse to værdier, inklusiv decimaler for præcision. Skulle et eller flere tilbud overstige det oprindelige bedømmelsesinterval med en gearing på 50%, justeres gearingen opad med 5 procentpoint, indtil alle accepterede tilbud passer ind i intervallet. Formel: P=100- ((100-0)/(50 %))*((Pris-Lavestepris)/(Laveste pris)) Den maksimale gearing er fastsat til 180%. Såfremt et tilbud, selv ved en gearing på 180%, falder uden for bedømmelsesintervallet, vil det blive ekskluderet fra evalueringen af tilbud. For at illustrere: Ved et vederlag på 1.000 DKK, der belønnes med 100 point, vil et vederlag på 2.800 DKK modtage 0 point. Tilbud, hvis vederlag overstiger 2.800 DKK, vil udgå af tilbudsevalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Til brug for Ordregivers evaluering i forhold til delkriterierne under underkriteriet kvalitet anvendes en model, der udmønter evalueringen vedrørende det enkelte delkriterium i ét point. Der gives således for hvert enkelt delkriterium et point fra 0-100 på ovennævnte skala. I forbindelse med tildeling af point, kan et tilbud maksimalt modtage 100 point. Dette antal point tildeles det tilbud, der vurderes at opfylde underkriteriet "Kvalitet" samt de underlæggende delkriterier på bedst mulige vis. Et tilbud, der lige præcist opfylder de basale krav for at blive betragtet som acceptabelt, vil modtage 0 point. Det er vigtigt at bemærke, at både tildeling af 0 point og 100 point er situationer, der ikke nødvendigvis forekommer. Underkriteriet ”Kvalitet” består af 7 delkriterier jf. nedenstående: - 1 Leverandørens forpligtende plan for opstart og indkøring af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. -2 Leverandørens forpligtende plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonale i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 3 Leverandørens forpligtende plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonale i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 4 Leverandørens beredskab og håndtering af planlagt og ikke planlagt fravær i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 5 Leverandørens procedurer for afhjælpning af fejl og mangler i Ydelsen i forbindelse med varetagelsen af de konkrete Kontrakter for Ordregiver. - 6 Leverandørens forpligtende løsninger til at fremme en bæredygtig rengøringsleverance på de konkrete Kontrakt for Ordregiver. - 7 Leverandørens forpligtende redegørelse for hvorledes Leverandøren på de konkrete Kontrakter for Ordregiver, vil bidrage til en klimavenlig udvikling med fokus på de 17 verdensmål. De tildelte point for hvert delkriterium summes sammen. Derefter beregnes gennemsnittet ved at dividere den sam-lede sum med antallet af delkriterier, som er 7. Dette resulterer i et gennemsnitspoint. Gennemsnitspointet afrundes efterfølgende til det nærmeste hele tal i overensstemmelse med almindelige matemati-ske regler: 0,4 afrundes ned, mens 0,5 eller derover afrundes op. Dette afrundede gennemsnitspoint repræsenterer den samlede vurdering af underkriteriet "Kvalitet".
Vægtning (procentdel, præcis) : 75
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 22/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver kan under overholdelse af principperne i udbudslovens § 2 anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre oplysninger inden for rammerne af udbudslovens § 159, stk. 5. Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til det.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : ilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers klausul om anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Gymnasiefællesskabet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Gymnasiefællesskabet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Gymnasiefællesskabet
Organisation, der behandler tilbud : Gymnasiefællesskabet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Gymnasiefællesskabet
Registreringsnummer : ORG-29545758
Postadresse : Skolegade 3    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Lerrin Schannong
Telefon : 24839485
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2d47ee99-f454-49b2-84de-df57bf379658   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/03/2024   14:50:45 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/03/2024   14:50:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 186591-2024
EUT-S-nummer : 63/2024
Offentliggørelsesdato : 28/03/2024

Send til en kollega

0.062