23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 017-026681
Offentliggjort
26.01.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.03.2016 Kl. 15:00

Udbyder

Energi Viborg Vand A/S

Tømning af bundfældningstanke i Viborg Kommune


Energi Viborg Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Energi Viborg Vand A/S
Bøssemagervej 8
Att: Lene Krogsgaard Ploumann
8800 Viborg
DANMARK
Telefon: +45 89292807
Mailadresse: lkj@energiviborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.energiviborg.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Orbicon A/S
Klostermarken 12
Att: Jens Haugstrup Jensen
8800 Viborg
DANMARK
Telefon: +45 87281100
Mailadresse: jhje@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Orbicon A/S
Klostermarken 12
Att: Jens Haugstrup Jensen
8800 Viborg
DANMARK
Telefon: +45 87281100
Mailadresse: jhje@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Energi Viborg Vand A/S
Bøssemagervej 8
Att: Lene Krogsgaard Ploumann
8800 Viborg
DANMARK
Telefon: +45 89292807
Mailadresse: lkj@energiviborg.dk
Internetadresse: http://www.energiviborg.dk

I.2) Hovedaktivitet
Vand
Andet: spildevand
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Tømning af bundfældningstanke i Viborg Kommune.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser

NUTS-kode DK041

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbuddet og kontrakten omfatter årlige tømninger af ca. 4 400 bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende), tilsyn med bundfældningstankene samt tilhørende administrative ydelser. Den vindende tilbudsgiver (herefter Entreprenør) skal varetage kontakt og kommunikation med grundejere og borgere, udføre egenkontroller samt deltage i optimering af tømningsordningen.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90460000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til pkt. II.1.5).
Kontrakt forventes indgået i marts 2016 og ophøre den 31.12.2020. Selve tømningerne skal påbegyndes senest den 15.4.2016.
Kontraktens værdi er anslået til at udgøre ca. 1 500 000 DKK ekskl. moms om året. Anslået samlet værdi er ca. 7 500 000 DKK ekskl. moms.
Anslået værdi eksklusive moms: 7 500 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 1 + 1 år.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 10.3.2016 Færdiggørelse 31.12.2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der kræves sikkerhedsstillelse iht. AB 92 svarende til 10 % af den årlige kontraktsum ekskl. moms (beregnet på basis af det afgivne tilbud jr. tilbudslisten).
Se endvidere udbudsbetingelserne.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling for det udførte arbejde sker månedligt i henhold til de dokumenterede tømninger og de dokumenterede øvrige ydelser.
Se endvidere udbudsbetingelserne.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Entreprenøren anses som den eneste ansvarlige for kontraktens opfyldelse.
Såfremt Entreprenøren er en sammenslutning af aktører (konsortium) skal disse påtage sig et solidarisk ansvar for kontraktens opfyldelse over for Ordregiver samt udpege en befuldmægtiget, som kan indgå aftaler vedrørende kontakten med bindende virkning for alle sammenslutningens deltagere.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Følgende felter i ESPD skal udfyldes:
Del II (A,B, C og D)
Del III (A,B og C)
Del IV (B og C)
Del VI
b) Den vindende Entreprenør skal som betingelse for kontraktindgåelse fremlægge et forsikringscertifikat.
c) Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltager i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligtige de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. De i pkt. III.2.1 — III.2.3 krævede oplysninger skal desuden vedlægges for samtlige konsortiedeltagere.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal dokumentere en årlige omsætning for udførelse af entrepriser omfattende sammenlignelige opgaver på mindst 1 000 000 DKK i hvert af de 3 regnskabsår.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal oplyse firmaets referencer for de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal på basis af disse referencer kunne dokumentere erfaring med udførelse af minimum 3 entrepriser omfattende sammenlignelige opgaver.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Samlet pris. Vægtning 40

2. Opgaveløsning og kommunikation. Vægtning 25

3. Organisation og bemanding. Vægtning 20

4. Materiel, udstyr og arbejdsmiljø. Vægtning 15

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.3.2016 - 15:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.7) Åbning af bud
Dato: 1.3.2016

Sted

Energi Viborg Vand, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Orbicon A/S, att.: Jens Haugstrup Jensen; jhje@orbicon.dk.

Det bemærkes, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU er gældende for dette udbud. Tilbud kan ikke fremsendes elektronisk.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Procedurer og tidsfrister for klager fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 med efterfølgende ændringer.
Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om indgået kontrakt.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver herom og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I de tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.1.2016

Send til en kollega

0.047