23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-646018
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Greve Kommune

Udbud af kloakydelser


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Rasmussen
E-mail: sras@greve.dk
Telefon: +45 43973906
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319091&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319091&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kloakydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90400000 Kloakvæsen
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Greve Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af kloakydelser i forbindelse med planlagt og dagligt bygningsvedligehold af de kommunale ejendomme. Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015. Dette område er delt i 2 delaftaler - og der indgås aftale med én primær og én sekundær leverandør på området. Maksimalværdien på aftalen er: 11.400.000 DKK

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232410 Kloakeringsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Greve Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af kloakydelser i forbindelse med planlagt og dagligt bygningsvedligehold af de kommunale ejendomme. Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015. Dette område er delt i 2 delaftaler - og der indgås aftale med én primær og én sekundær leverandør på området. Maksimalværdien på aftalen er: 11.400.000 DKK

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 28/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

For hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal Tilbudsgiver i ESPD'et give oplysning om ovennævnte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivere, der har eksisteret i færre end tre regnskabsår, skal kunne godtgøre, at tilbudsgiveren er økonomisk sund. Dette kan f.eks. gøres ved en revisorpåtegning af, at tilbudsgiveren vil kunne varetage rammeaftalens opgaver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have udført mindst tre lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver indenfor de seneste tre år (referencer på afsluttet arbejder inden december 2018 godtages ikke). Som relevante og betydelige kloakydelser anses vedligeholdelsesarbejder på offentlige institutioner i drift (fx skoler, børnehaver, idrætsbygninger eller lignende) og vedligeholdelsesarbejder udført under rammeaftaler for private eller offentlige ejendomsbesiddere.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde bilag 3 Referenceliste med 3 relevant og betydelige arbejder.

Tilbudsgiver skal desuden vedlægge autorisationscertifikat.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal anvende håndværkere med relevant uddannelse til arbejdsopgaverne under rammeaftalen.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers sociale klausuler og arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/01/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/05/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/01/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2021

Send til en kollega

0.063