23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 238-627506
Offentliggjort
08.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikshavn Spildevand A/S

Vindere

Udbud af spuling og TV-inspektion

(08.02.2022)
Leif M Jensen A/S
Glostrup

Udbud af spuling og TV-inspektion


Frederikshavn Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Spildevand A/S
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Peter Strange
E-mail: hasn@forsyningen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikshavnforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ztobxgugwm
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ztobxgugwm
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: A/S
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af spuling og TV-inspektion

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter opgaver inden for spuling, TV-inspektion, brøndinspektion og opmåling, som udføres i forbindelse med inspektioner af kloakker i Frederikshavn Kommune.

Følgende opgavetyper er omfattet af rammeaftalen:

• Driftsspuling

• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger

• Brøndrapportering

• Brøndopmåling

Der udbydes én rammeaftale med én entreprenør.

Kontraktperioden løber fra og med den 1. marts 2022 og til og med den 29. februar 2024.

Herudover kan udbyder forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 2x1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Herudover kan udbyder forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 2x1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder kan forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 2x1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal udfyldes via ESPD modulet på iBinder. Vejledning fremgår af udbudsbetingelser pkt. 9. ESP(er) afleveres i pdf-format som en del af tilbuddet.

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

For så vidt angår de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må tilbudsgiver ikke være omfattet af følgende:

Konkurs mm, jf. § 137, stk. 1 nr. 2.

Afgives tilbud af en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være sammenslutningens samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er tilbuddet ikke nød-vendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af en sammenslutning skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til udbyder.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager skal desuden angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken deltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder.

Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er. ESPD for den enhed som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes underskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samle-de egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virk-somheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren.

Tilbudsgiver skal i ESPD angive opgaver (max 4) vedrørende tv-inspektion af kloakker (hovedledninger og stikledninger), der er løst inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb.

For så vidt angår rammeaftaler eller kontrakter, hvor opgaven løses kontinuerligt i en kontraktperiode, er det udelukkende de konkrete opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb, der kan medtages som refe-rence.

For hver reference anføres: kontraktperiode, ordregiver, meter kloak og en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Referencer kan vedlægges i selvstændigt bilag, men der skal i så fald henvises til bilaget i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav at tilbudsgiver har udført TV-inspektion af minimum 20.000 meter kloakker (hovedledninger og stikledninger) inden for de seneste 3 år fra tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen er baseret på AB92 med udbyders tilføjelser og ændringer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/01/2022
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, skal doku-mentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Ser-viceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifi-kater eller dokumenter, eller dækker de ikke de nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel regnet fra tilbuds-fristen.

.

Faglige og tekniske mindstekrav

Referencer anført i ESPD eller i selvstændigt referencebilag i tilknytning til ESPD anses som tilstrækkelig dokumentation, hvorfor der ikke skal fremsendes yderli-gere dokumentation for faglig og teknisk formåen.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed skal denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, ligeledes fremlægge relevant dokumentation for oplysningerne i denne anden juridiske enheds ESPD-dokument.

Sammenslutning af økonomiske aktører

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i

den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter

den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet

for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og

omhvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres

omopsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2021

Send til en kollega

0.036