23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-506585
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

SK Spildevand A/S

Kloakering af Frølunde Fed, Jordentreprise


SK Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Spildevand A/S
CVR-nummer: 28483708
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Florup Nielsen
E-mail: afn@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362566
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skforsyning.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322599
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312400&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312400&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kloakering af Frølunde Fed, Jordentreprise

Sagsnr.: 1312000082
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90430000 Spildevandsafledning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune har gennem Spildevandsplan 2019 vedtaget, at de resterende større ukloakerede sommerhusområder i kommunen skal spildevandskloakeres i løbet af den kommende planperiode. Nærværende projekt angår sommerhusområdet Frølunde Fed, som omfatter 275 ejendomme, som skal spildevandskloakeres. SK Spildevand A/S udbyder kloakeringsprojektet i to projekter, henholdsvis et projekt for jordentreprisen og et projekt for pumpeentreprisen

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232400 Anlæg af kloakker
45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
45232431 Spildevandspumpestation
45232410 Kloakeringsarbejder
45232423 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
44130000 Hovedkloakledninger
44163112 Kloaksystem
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

4200 Slagelse

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Slagelse Kommune har gennem Spildevandsplan 2019 vedtaget, at de resterende større ukloakerede sommerhusområder i kommunen skal spildevandskloakeres i løbet af den kommende planperiode. Nærværende projekt angår sommerhusområdet Frølunde Fed, som omfatter 275 ejendomme, som skal spildevandskloakeres. SK Spildevand A/S udbyder kloakeringsprojektet i to projekter, henholdsvis et projekt for jordentreprisen og et projekt for pumpeentreprisen.

Jordentreprisen udbydes som en hovedentreprisekontrakt. Jordentreprenøren udfører det anlægstekniske arbejde i form af gravearbejder for kloakledninger og brønde, kabler, stikskabe og sokler for styreskabe og pumpestationer.

Jordentreprenøren leverer og etablerer trykledninger i de af pumpeentreprenøren beregnede dimensioner. Jordentreprenøren skal derudover koordinere med pumpeentreprenøren angående levering og montage af udstyr.

Jordentreprisen indeholder derudover arbejder i forbindelse med byggepladsen, kloakarbejder og arbejder vedrørende sugespidsanlæg/grundvandssænkning. Dette indebærer blandt andet:

• Etablering af byggeplads samt nedlukning efter arbejdets afslutning

• Beboerorientering i forbindelse udførelse af arbejdet

• Afspærring og afmærkning

• Fotoregistrering af veje

• Vibrationsmåling

• Sikkerhed og sundhed

• Kvalitetssikring

• Byggepladsskilte

• Sætning af pumpebrønde inklusive udgravning og tilfyldning

• Udførelse af trykledninger, hoved- og stikledninger inklusive skebrønde

• Udførelse af pejleboringer

• Grundvandssænkning ved brug af sugespidsanlæg

• Afledning af oppumpet vand.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som Ordregiver ønsker at prækvalificere, gennemføres en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Ordregivers samlede vurdering af ansøgernes referencer, jf. pkt. III.1.3, ordregiver vil foretage en helhedsvurdering af i hvilket omfang referencerne viser erfaring med tilsvarende opgaver som den udbudte. Ordregiver vil lægge særlig vægt på, om referencerne viser erfaring med arbejder i sommerhusområder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på asfaltarbejder jf. udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Jordentreprenøren må selv ved en besigtigelse af området vurdere omfanget af rydning af terræn og den fornødne reetablering af terræn uden for vejarealet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal have autorisation som

kloakmester jf. LBK nr. 30 af 11. januar 2019. Autorisationen skal foreligge på

ansøgningstidspunktet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Ansøgers egenkapital

2) Årlig omsætning de seneste to regnskabsår

3) Soliditetsgrad de seneste to regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøgers egenkapital skal for de 2 seneste regnskabsår være positiv.

2) Ansøger skal have en gennemsnitlig årlig omsætning de seneste to regnskabsår på

minimum 25 mio. kr. ekskl. moms og

3) Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad de seneste to regnskabsår på

minimum 15 %. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere egenkapitalen med de samlede

aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have mindst to og højest 6 referencer fra tilsvarende opgaver som dem, der er

indeholdt i dette udbud. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle regnet fra

ansøgningstidspunktet. Ordregiver vil således tage hensyn til referencer, der er mere end 3 år gamle for at sikre tilstrækkeligt konkurrence.

Referencerne skal vise erfaring med tilsvarende opgaver, blandt andet:

• Arbejder i områder med høj grundvandsstand

• Arbejder i sommerhusområder eller tilsvarende

• Arbejder med tryksatte spildevandsanlæg

• Erfaring med arbejder i kystnære områder

Referencerne behøver ikke være afsluttet, men referencerne skal på ansøgningstidspunktet

være udført for mere end 50 % af arbejdet.

Referencerne skal indeholde oplysninger om:

• Bygherre

• Udførelsestidspunktet for opgaven, hvilket vil sige start- og slutdato

• Økonomisk værdi

• Kontaktperson hos bygherre

• Beskrivelse af udført arbejde

• Ansøgers rolle

• Udførelsesprocent på ansøgningstidspunktet (min. 50 % udført)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have mindst to og højest 6 referencer fra tilsvarende opgaver som dem, der er

indeholdt i dette udbud. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle regnet fra

ansøgningstidspunktet. Referencerne behøver ikke være afsluttet, men referencerne skal på

ansøgningstidspunktet være udført for mere end 50 % af arbejdet. Ordregiver vil således tage hensyn til referencer, der er mere end 3 år gamle for at sikre tilstrækkeligt konkurrence.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til udbudsdokumenterne

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rørlægning: Rørlæggerarbejder skal udføres af kloakmester, anlægsstruktør eller uddannede rørlæggere eller tilsvarende, der er sammenlignelige med de danske uddannelser.

Alle folk, som arbejder på vejene, skal have gennemgået og bestået kurset ’’Vejen som arbejdsplads’’ på trin 1 eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/11/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet. Ansøger skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79. Derudover skal den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, aflevere selvstændigt ESPD jf. udbudsbekendtgørelsens VI.3).

Ordregiver har udarbejdet en skabelon for støtteerklæring til udbudsbetingelserne, som er tilgængelig i udbudssystemet, og som tilbudsgiver kan benytte i forbindelse med afgivelse af tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af Udbudslovens afsnit II eller III eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.063