23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 206-373468
Offentliggjort
23.10.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Levering af fyringsgasolie og brændstof til tank.


Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Bautavej 1
Kontaktpunkt(er): Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Att: Frands Vidstein Petersen
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 29209193
Mailadresse: fvp@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.aarhus.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering af fyringsgasolie og brændstof til tank.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aarhus Kommune.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 34 000 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter levering af fyringsgasolie og brændstof til tankanlæg i Aarhus Kommune samt tankanlæg tilknyttet Varmeplanen.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09135100, 09134200, 09134100, 09135110

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Den samlede årlige anslåede værdi er ca 17 000 000 DKK. Rammeaftalen udbydes for 2 år med mulighed forlængelse i op til yderligere 24 mdr. For den maksimale periode på 4 år er værdien 68 000 000 DKK.
Anslået værdi eksklusive moms: 34 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ingen.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
30 dage netto.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), påtager de deltagende virksomheder sig solidarisk ansvar og hæfter solidarisk over for Aarhus Kommune. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne under III.2) Betingelser for deltagelse afgives for hver deltager i konsortiet.
Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Aarhus Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Endvidere vedlægges tilbuddet konsortieterklæring (bilag 4 i udbudsmaterialet).
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Fortrykt formular, der findes som bilag 2 i udbudsmaterialet skal benyttes.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, revisorattesterede nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 2 år, vedlægges revisorattesterede nøgletal for det regnskabsår, som tilbudsgiver måtte have afsluttet.
Specifikt ønskes følgende nøgletal:
— Resultat
— Balancesum
— Egenkapital
— Omsætning inden for det udbudte område
— Soliditetsgrad.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referenceliste over de betydeligste lignende leverancer, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusiv angivelse af kontraktperiode, kontraktsum, kunde samt kontaktperson og kontaktoplysninger hos den pågældende kunde.
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
15/026789
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 30.11.2015
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.12.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 90 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 7.12.2015 - 12:01

Sted:

Indkøbsafdelingen, Bautavej 1, 8210 Aarhus V.

 

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 20.10.2019.
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 6 mdr. efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.10.2015

Send til en kollega

0.062