23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 109-287556
Offentliggjort
08.06.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Brøndby Kommune

Affaldsindsamling i Brøndby Kommune


Brøndby Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 33344166
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9045e093-385c-4b3e-be05-04f08d245689/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Affaldsindsamling i Brøndby Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Brøndby Kommune har løbende behov for indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. På den baggrund ønsker Brøndby Kommune at indgå en kontrakt med én leverandør om varetagelsen af indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune.

Udbuddet vedrører indsamling af affald fra alle ejendomme i Brøndby Kommune, herunder indsamling af affald fra boliger, kolonihaver samt kommunale institutioner og nyttehaver mv., der er omfattet af de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (institutioner).

Der skal indsamles i fraktionerne mad, rest, papir, plast, pap, glas og metal samt farligt affald i miljøbokse. Herudover omfatter udbuddet også indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra erhverv.

Kontrakten indgås for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 215 781 284.80 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511400 Indsamling af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Brøndby Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Brøndby Kommune har løbende behov for indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. På den baggrund ønsker Brøndby Kommune at indgå en kontrakt med én leverandør om varetagelsen af indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune.

Udbuddet vedrører indsamling af affald fra alle ejendomme i Brøndby Kommune, herunder indsamling af affald fra boliger, kolonihaver samt kommunale institutioner og nyttehaver mv., der er omfattet af de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (institutioner).

Der skal indsamles i fraktionerne mad, rest, papir, plast, pap, glas og metal samt farligt affald i miljøbokse. Herudover omfatter udbuddet også indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra erhverv.

Kontrakten indgås for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Leverandøren skal indsamle de faktiske mængder affald, der genereres i Brøndby Kommune. De faktiske mængder affald, der genereres, kan ændre sig i takt med ændringer i antal boliger/borgere samt forbrugsmønstre hos disse. De faktiske affaldsmængder, antallet af boliger mv. kan således stige eller falde i Brøndby Kommune i kontraktperioden.

Leverandøren afregnes efter enhedspriserne angivet i tilbudslisten, der er en del af det samlede udbudsmateriale. De affaldsmængder, der er angivet i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, herunder tilbudslisten, er de forventede og estimerede affaldsmængder, der anvendes til brug for tilbudsvurdering.

De ydelser, som skal udføres i henhold til kontrakten, er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 4.

Kontrakten er ikke udbudt i delkontakter. Baggrunden herfor er, at Brøndby Kommune har vurderet, at der er en sådan sammenhæng mellem det affald, der skal indsamles, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at kontrakten varetages af én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Brøndby Kommune har ret til at bestille visse tilkøbsydelser. Disse er optioner, som kan tilkøbes enkeltvist, og omfatter:

- Udlejning af materiel, herunder VIP- og ophalercontainere

- Uddeling af madaffaldsposer

- Kørsel på timebasis

- Indsamling af træ, tekstiler og fødevarekartoner

- Uddeling af informationsmateriale

- Opbevaring, reparation og udskiftning af affaldsbeholdere

- Vask af affaldsbeholdere.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 027-066941
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt vedrørende affaldsindsamling i Brøndby Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Urbaser A/S
CVR-nummer: 32660533
Postadresse: Erhvervsparken 17
By: Gadstrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 4621
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 215 781 284.80 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD’ets Del III A-B (”Obligatoriske udelukkelsesgrunde”) og del III, afsnit C (”Frivillige udelukkelsesgrunde”):

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr.1-7, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende en serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiverne opfordres til at indhente serviceattesten hurtigst muligt.

Brøndby Kommune vil acceptere serviceattester udstedt efter 1. januar 2021.

Brøndby Kommune yder ikke vederlag for tilbudsgivernes deltagelse i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2021

Send til en kollega

0.063