23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 069-175634
Offentliggjort
09.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2021

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uhthwfqfsi

Udbyder

Lolland Forsyning A/S

Vindere

Tømning af bundfældningstanke og slambortskaffelse i Lolland Kommune

(14.07.2021)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Tømning af bundfældningstanke og slambortskaffelse i Lolland Kommune


Lolland Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Forsyning A/S
CVR-nummer: 29603065
Postadresse: Stavangervej 13
By: Nakskov
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4900
Land: Danmark
E-mail: lima@lollandforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lollandforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uhthwfqfsi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uhthwfqfsi
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømning af bundfældningstanke og slambortskaffelse i Lolland Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven vedrører tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) i Lolland Kommune, samt efterfølgende bortskaffelse af slam.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513600 Fjernelse af slam
90513700 Transport af slam
90513900 Bortskaffelse af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Lolland Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tømning af bundfældningstanke og disponering af slam

Der er registreret ca. 4 800 bundfældningstanke, der alle skal tømmes hvert år. Tømningen af bundfældningstanke skal hvor det er muligt tømmes med slamsuger med slamafvander.

Deponering af afvandet slam fra bundfældningstanke skal håndteres af entreprenøren på et kapitel 5 godkendt anlæg jf. miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25. november 2019.

Ordinær tømning af alle bundfældningstanke efter godkendt tømningsplan skal ske i perioden fra 1. marts til 31. oktober.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i en periode på maksimalt 4 år med ét år ad gangen.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

For at optimere konkurrencen udvælges om muligt 3 små og 2 større firmaer. Hvis flere end 5 principielt egnede ansøgere anmoder om deltagelse, opdeles ansøgerne i 2 grupper efter størrelsen af den gennemsnitlige omsætning de seneste 3 år (eller, hvis firmaet ikke har eksisteret i 3 år, gennemsnittet af omsætningen i de år firmaet har eksisteret). Ansøgere med en gennemsnitlig omsætning de seneste 3 år på <75 mio. DKK pr. år anses for små virksomheder, mens alle andre anses for større virksomheder. Hvis denne opdeling medfører, at der er færre end 3 hhv. 2 ansøgere i de respektive grupper justeres omsætningsgrænsen netop så meget, at det sikres at der er mindst 3 ansøgere i gruppen af små virksomheder og mindst 2 i gruppen af større virksomheder.

Inden for hver gruppe udvælges herefter de 3 hhv. 2 firmaer, der har præsenteret referencer, der er mest sammenlignelige med den udbudte opgave. Sammenlignelighed vil blive vurderet i forhold til omfang og opgavetype.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der kræves oplysning om ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Disse oplysninger anvendes i tilfælde af, at der modtages anmodninger om deltagelse fra flere principielt egnede firmaer end de 5, der ønskes indhentet tilbud fra, jf. del II.2.9).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 3 år, dog maksimalt 5 referencer i alt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af reference fra mindst 1 tilsvarende eller sammenlignelig opgave udført helt eller delvist inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende eller sammenlignelig opgave" forstås fortløbende aftale om tømning af bundfældningstanke.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2021
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om deltagelse i udbud sker ved at downloade og udfylde ESPD-formularen, der er gjort tilgængelig sammen med udbudsmaterialet, og derefter uploade den udfyldte formular i iBinder.

Referencebeskrivelser kan desuden uploades som selvstændige filer, ligesom eventuelle støtte- eller konsortieerklæringer. Vær opmærksom på, at dersom ansøger er et konsortium eller lignende samarbejde, eller dersom ansøger støtter sig på andres enheders formåen, skal et ESPD for hver samarbejdspartner ligeledes udfyldes og uploades.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

Send til en kollega

0.063