23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 212-520105
Offentliggjort
30.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
25.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c7eba351-3f93-4683-ad82-72faa16dcdf6/homepage

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Vindere

(06.10.2021)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Vandpartner 2.0 - TV-inspektion (rammeaftale AAV-E6)


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hjortdal
E-mail: peter.hjortdal@aarhusvand.dk
Telefon: +45 29208741
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c7eba351-3f93-4683-ad82-72faa16dcdf6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: MOE A/S
CVR-nummer: 64045628
Postadresse: Mariane Thomsens Gade 1C, 1.
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Jasper Nielsen
E-mail: jnie@moe.dk
Telefon: +45 25400045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.moe.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c7eba351-3f93-4683-ad82-72faa16dcdf6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c7eba351-3f93-4683-ad82-72faa16dcdf6/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vandpartner 2.0 - TV-inspektion (rammeaftale AAV-E6)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Denne rammeaftale omfatter udførelse af TV-inspektion og spuling på spildevandsprojekter for Aarhus Vand i forbindelse med vandpartner 2.0.

Rammeaftalen vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale, med bygherre.

Se konceptbeskrivelse for yderligere information.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter udførelse af TV-inspektion og spuling på spildevandsprojekter, herunder spuling og TV-inspektion i forbindelse med fornyelsesopgaver, i fælleskloakerede områder og i eksisterende separatkloakerede områder, ved nyanlæg i byggemodninger og ved driftsopgaver samt udarbejdelse af brøndrapporter.

Rammeaftalen dækker geografisk hele Aarhus Kommune.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til gennemsnitligt 3 mio. DKK ekskl. moms pr. år, svarende til 18 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete projekters behov for de aktuelle arbejder på rammeaftalen.

Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid anslås til 27 mio. DKK ekskl. moms.

For nærmere information henvises til vedhæftede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit. 5.3 i udbudsbetingelser, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. afsnit. 5.4 i udbudsbetingelser, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år er sammenlignelige med arbejderne på den udbudte rammeaftale jf. afsnit 3 i udbudsbetingelser.

Ved vurderingen af sammenlignelighed vil der udover typen af de fysiske arbejder også blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

— I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere tal for omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de foregående 3 regnskabsår.

Data oplyses ved udfyldelse i ESPD.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over data for de påkrævede 3 år, skal ansøger oplyse hvornår firmaet er etableret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel formåen:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum (ekskl. moms) pr. år. 5 mio. DKK pr år.

— Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer på projekter hvor der er udført TV-inspektion og spuling på hovedledninger og stikledninger på et spildevandsprojekt, fornyelse eller omlægning.

Ansøger skal aflevere oplysninger om referencer der omfatter igangværende eller afsluttede projekter inden for de seneste 5 år. Afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4-side.

Der bør i referencen tydeligt beskrives, hvilken virksomhed referencen gælder for, og hvilke roller, ansøger har varetaget på projektet. Der bør desuden for hver reference angives bygherre, anlægssum og tidspunktet for udførelsen.

Der ønskes maksimalt i alt 6 referencer. Hvis der fremsendes mere end 6 referencer vil det udelukkende være de første 6 referencer, der fremkommer, der vil blive taget i betragtning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedr. teknisk og faglig formåen: Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, hvor der er er udført TV-inspektion og spuling på hovedledninger og stikledninger på et spildevandsprojekt, fornyelse eller omlægning.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

Udover ordregiver kan Aarhus Vand TA A/S, cvr.: 38 13 90 37 indkøbe ydelser på rammeaftalen inden for det maksimale beløb af rammeaftalen.

Aftalegrundlaget baseres på AB18.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2020

Send til en kollega

0.063