23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 210-514200
Offentliggjort
28.10.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel og indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(28.10.2020)
BLUNOX A/S
Frydenlundsvej 30
2950 Vedbæk

Service og vedligehold af FMI's Selective Catalytic Reduction (SCR) systemer


Forsvarsministeriet Materiel og indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel og indkøbsstyrelse (FMI)
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Uhl Detlefsen
E-mail: fmi-sd-acs12@mil.dk
Telefon: +45 72814270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service og vedligehold af FMI's Selective Catalytic Reduction (SCR) systemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at tildele BLUNOX A/S en 7-årig og dermed længerevarende rammeaftale omhandlende service og vedligehold af Forsvarets Digital Airless Multipoint SCR system (Selective Catalytic Reduction), der er installeret på 6 af Forsvarets skibe af Diana-klassen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90731000 Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening
90731300 Beskyttelse mod luftforurening
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen i II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå en 7-årig rammeaftale om service (reparation, support, reservedele, vedligehold og undervisning) på FMI's SCR-anlæg fra BLUNOX A/S på 6 skibe af Diana-klassen. Efter FMI's vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra BLUNOX A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Dette skyldes ekstraordinære tekniske vanskeligheder forbundet med at levere service og vedligehold på FMI's nuværende SCR-anlæg, hvilket kræver en særlig teknisk indsigt, der ikke er mulig uden kendskab til baggrundssoftwaren og algoritmerne heri. FMI har tidligere udbudt opgaven samt offentliggjort en Request For Information for at undersøge markedet. I begge tilfælde har det kun været BLUNOX A/S der har svaret. FMI vurderer således, at der ikke er andre leverandører på markedet, der kan eller vil levere service til FMI's BLUNOX SCR-anlæg. Den længerevarende rammeaftale forventes at dække den resterende levetid på SCR-anlæggene hvilket er anslået til 7 år.

FMI vurderer derudover at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrece ikke er et resultet af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 samt § 80, stk. 4 for at avende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 222-507970

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/08/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BLUNOX A/S
CVR-nummer: 15669446
Postadresse: Frydenlundsvej 30
By: Vedbæk
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2950
Land: Danmark
E-mail: info@blunox.com
Telefon: +45 44228300
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i punkt II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter de ndag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stasndstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begøres opsættende virkning, jf. 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2020

Send til en kollega

0.047