23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-436497
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aktiebolaget Botkyrkabyggen

Opdateringer

Annullering
(11.11.2019)

Motivering för avbrytande
Skälet till avbrytandet är att det under utvärderingen framkommit att det finns brister i upphandlingsdokumentet, vilka utgör ett av rättsordningen godkänt s.k. sakligt skäl för att avbryta en upphandling, se EU-domstolens avgörande i mål C-244/02 Hansel, Kammarrättens i Sundsvall dom i mål nr 471-472-14, Kammarrättens i Sundsvall dom i mål nr 93-12, Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr 1103-10 och Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 1984-15.
Redovisade fiktiva timmar under avsnitt UF3.5.2.2 Utvärderingskriterier/1.2 Timpriser understiger med råge verkligt utfall vilket innebär att kostnaden för AB Botkyrkabyggen överstiger budgeterade medel, vilka också utgör ett av rättsordningen godkänt s.k. sakligt skäl för att avbryta en upphandling (se RÅ 2009 ref. 43).
Visma annons: https://opic.com/id/afsbqweuiq

Drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar


Aktiebolaget Botkyrkabyggen

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Botkyrkabyggen
556064-6191
Box 1
Tumba
147 21
Sverige
Kontaktperson: Lars Dahlquist
E-post: lars.dahlquist@dahlcon.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.botkyrkabyggen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhdqrblkl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhdqrblkl&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar

Referensnummer: 19/20
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Årsavtal avseende drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i AB Botkyrkabyggen och Fastighets AB Alfågelns fastighetsbestånd.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50530000
50740000
50750000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Årsavtal avseende drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i AB Botkyrkabyggen och Fastighets AB Alfågelns fastighetsbestånd.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 15/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019

Send til en kollega

0.11