23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-294747
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Växjö kommun

Laboratorietjänster 2018


Växjö kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Växjö kommun
212000-0662
Box 1222
Växjö
351 12
Sverige
Kontaktperson: Maj Bjers
E-post: maj.bjers@vaxjo.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vaxjo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster 2018

Referensnummer: KS 2018-00191
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av tjänster såsom provtagning och analyser av vatten, livsmedel, miljöprover m.m. I åtagandet ska också ingå provhämtning,transporter samt administrativa uppgifter inklusive datahantering.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71620000
90730000
90733000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av tjänster såsom provtagning och analyser av vatten, livsmedel, miljöprover m.m. I åtagandet ska också ingå provhämtning, transporter samt administrativa uppgifter inklusive datahantering.

Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Maj Bjers, maj.bjers@vaxjo.se. Upphandlande myndigheter är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryds, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, se LOU 13 kap. 2§ eller 3§.

Brott

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar

1. Deltagande i kriminell organisation

2. Bestickning

3. Bedrägeri

4. Penningtvätt eller finansiering av terrorism

5. Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

6. Människohandel

Genom att svara ja försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är dömd för brott enligt 13 kap 1§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Ekonomisk kapacitet

1. F-skatt

Leverantören skall senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt.

2. Underleverantörer

Punkterna ovan gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar.

3. Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning, se LOU 15 kap. § 10.

Ackreditering

Laboratoriet samt ev. underentreprenörer som utför uppdraget ska vara ackrediterade (av SWEDAC eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan) för de delar där ackreditering är obligatorisk enligt gällande bestämmelser. Med anbudet ska bifogas dokument som visar för vilka analyser och provtyper laboratoriet är ackrediterat.

Teknisk förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande

Myndighets behov under de förutsättningar som framgår av upphandlingsdokumentet.

Kvalitetssäkringssystem

Anbudsgivaren ska ha rutiner för att garantera att beställningar, leveranser, reklamationer och returer fungerar optimalt. Anbudsgivaren ska därför ha ett kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst omfattar och beskriver följande:

1. rutin för beställningar och leveranser,

2. rutin för hantering av avvikelser och reklamationer.

Systematiskt miljöarbete

Anbudsgivaren ska redovisa rutiner för ett systematiskt miljöarbete vid genomförandet av uppdraget som minst innehåller följande:

• En miljöpolicy som är antagen av ledningen och väl känd bland personalen

• Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget

• Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplat till de betydande miljöaspekterna

• Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för återkommande uppdatering av ovanstående

• Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: 15 %
Kvalitetskriterium - Namn: Sortimentsbredd och allmän prisnivå / Viktning: 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Rabatt på övriga tjänster / Viktning: 5 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 100-228611
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
556152-0916
Box 1083
Linköping
581 10
Sverige
E-post: se.upphandling@synlab.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.alcontrol.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.127