23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-294342
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Drift av Östra Sveriges luftvårdsförbunds (ÖSLVF) regionala system för luftmiljöövervakning


Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
802016-9499
Box 38145
Stockholm
100 64
Sverige
Kontaktperson: Christer Hjert
E-post: info@kommunakuten.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oslvf.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdbchofzi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdbchofzi&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drift av Östra Sveriges luftvårdsförbunds (ÖSLVF) regionala system för luftmiljöövervakning.

Referensnummer: 2019/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Enligt luftkvalitetsförordning (2010:477) (MKN-förordningen) är svenska kommuner ansvariga för kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Detta ansvar kan genomföras på flera sätt, dels kan de själva utföra kontrollen, dels anlita en konsult för detta, de kan även ingå i ett luftvårdsförbund eller samverka med andra kommuner i andra former. En del kommuner kombinerar dessa varianter på olika sätt, dvs. mäter till exempel både på egen hand och ingår i luftvårdsförbund.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF) utför i samverkansområdet (hela Gävleborgs, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län) kontroll av utomhusluft enligt gällande förordningar. ÖSLVF tillhandahåller regionala mätningar, emissionsdatabaser, spridningsmodeller och systemprogramvaror för att tillgodose kraven enligt MKN-förordningen.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90731000
90731100
90731400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser drift av ÖSLVF:s luftmiljöövervakningssystem i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Gävleborgs län i enlighet med vad som anges i kravspecifikationen samt ett Ram-/avropsavtal som innebär att medlem hos Beställaren ska kunna avropa luftmiljötjänster med stöd av upprättat avtal mellan Beställaren och Leverantören.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.093