23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-280391
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Nordsjællands Park & Vej I/S

Tømning af vejbrønde og stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg kommune


Nordsjællands Park & Vej I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordsjællands Park & Vej I/S
35418733
Kongevejen 425 C
Kvistgård
3490
Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
Telefon: +45 25312248
E-mail: erh11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101599758.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Nordsjællands Park & Vej er et paragraf 60 fællesskab, som løser driftsopgaver i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune, herunder tømning af vejbrønde og stibrønde.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af vejbrønde og stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg kommune

Sagsnr.: 19/4015
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører tømning af estimeret 19 000 vejbrønde og estimeret 1 500 stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Heraf er estimeret 12 000 vejbrønde og 500 stibrønde beliggende i Helsingør Kommune, hvortil kommer estimeret 7 000 vejbrønde og 1 000 stibrønde beliggende i Fredensborg Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90641000
90642000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter tømning af vejbrønde på offentlige veje, herunder gader, gågader, broer, pladser, P-pladser, og offentlige stier i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.

De 2 nordsjællandske kommuner støder op til hinanden, og afledt af den fælles kommunegrænse er det offentlige vejnet i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune i vid udstrækning forbundet. På lange vejstrækninger kan tømningen af vejbrønde derfor gennemføres med stor effektivitet på tværs af kommunegrænsen, hvilket gør det muligt for leverandøren at optimere sin arbejdsplan.

Tømningen af vejbrønde i Helsingør Kommune er estimeret til at omfatte 12 000 stk. Med ca. 325 km offentlig vej svarer det til, at der gennemsnitlig er 37 vejbrønde pr. km.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på udførelse af yderligere tømning af vejbrønde (cirka 225 timer pr. år) og stibrønde (cirka 55 timer pr. år). Optionen omfatter følgende:

- Slamsuger EURO5 inkl. 2 mand til tømning af vejbrønd,

- Slamsuger EURO5 max 10 ton inkl. 2 mand til tømning af stibrønd.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 049-112580
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tømning af vejbrønde og stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
Odense S
5260
Danmark
Telefon: +45 25265877
Fax: +45 70221623
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 340 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2019

Send til en kollega

0.09