23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237620
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Facility management i staten bølge 1


Bygningsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Mie Møldrup Lorentzen
E-mail: mimlo@bygst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/viden-om/statens-facility-management/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Facility management i staten bølge 1

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

De statslige institutioner har selv været ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Opgaverne løftes både som serviceydelser fra private leverandører og ved egen produktion. Facility management opgaverne i en stor del af den danske stat samles nu hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive udbudt i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud udgør bølge 1. Opgaverne i første bølge har en anslået årlig værdi på ca. 280 000 000 DKK ekskl. brugerbetaling i kantine, indenfor serviceområderne renhold og vinduespolering, forplejning, intern service, udearealer, indvendigt vedligehold, affaldshåndtering samt vagt og sikkerhed. Leverancerne under første bølge idriftsættes som hovedregel 1.10.19 for de omfattede institutioner, idet serviceområderne renhold, planteservice og vinduespolering samt vagt og sikring først idriftsættes 1.1.2020.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 677 816 096.24 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
55500000
50700000
98341120
55512000
77310000
77314000
90500000
90511000
79992000
98341140
90620000
90911300
45222300
55523000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Se udbudsmaterialet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende serviceområder:

1) Renhold og vinduespolering;

2) Forplejning;

3) Intern service;

4) Udearealer;

5) Indvendigt vedligehold;

6) Affaldshåndtering;

7) Vagt og sikkerhed.

Hvert serviceområde indeholder en række delservices og der henvises til udbudsmaterialet for detaljeret uddybning heraf, herunder også nærmere oplysninger om omfang og servicekrav.

Udover at samle opgaverne der hidtil har været løftet dels via Statens Indkøbsaftaler, andre tværstatslige samarbejdsaftaler og dels via lokale mindre serviceaftaler, foretages der en øget udlicitering særligt indenfor serviceområde 3) Intern service.

Udbuddet forventes at omfatte ca. 160 ejendomme i varierende størrelse fordelt på 350 000 rengjorte m2, fordelt over det meste af Danmark. Det er ikke alle tjenesteydelser, der udføres på samtlige institutioner; dette afhænger bl.a. af den pågældende institutions karakter og størrelse og af om ejendommen er ejet eller lejet af staten.

Bygningsstyrelsen ønsker at sikre, at leverancerne løbende kan tilpasses de konkrete behov hos institutionerne og har derfor stort fokus på en skalérbar kontrakt, der eksempelvis kan favne indflytning i nye bygninger og fraflytning af andre. Desuden ønsker Bygningsstyrelsen, at leverandøren i kontraktperioden tager initiativ til at forbedre og effektivisere på de enkelte serviceområder og på tværs af aftalen, hvor dette findes fornuftigt.

Bygningsstyrelsen ønsker med udbuddet at finde en stærk samarbejdspartner, der i parternes fælles interesse har et vedvarende fokus på at optimere statens facility managementindkøb og derigennem reducere de samlede omkostninger, uden at dette får betydning for det aftalte kvalitetsniveau. Aftalen indeholder derfor også incitamentsmodeller, der skal understøtte dette. Opgaveløsningen skal løbende understøttes digitalt med henblik på at optimere forretningsprocesserne samt sikre god kundeservice. Bygningsstyrelsen stiller et IWMS system (Atrium) med dertilhørende Helpdesk til rådighed. Aftalen indeholder dog også en option på, at leverandøren stiller med systemunderstøttelsen. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse heraf. En række medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven vil overgå til den vindende leverandør ved driftsstart. Aftalen forventes indgået i foråret 2019 med en forberedelsesperiode frem til driftsstart 1.10.2019.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, med prækvalificering af 4 ansøgere og forventeligt én forhandlingsrunde.

Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug. I den anførte kontraktsum er også indregnet brugernes direkte betaling til leverandøren.

Der udestår endelig stillingtagen til, hvorvidt en yderligere gruppe af Kunder skal indgå i nærværende bølge 1. Det omhandler dels en mindre gruppe af kunder, der har et omfang svarende til ca. 10% af den i punkt II.1.5/II.2.6 anførte volumen, og dels en anden større kunde med et stort antal Brugere og en større bygningsmasse samlet på en Lokalitet. Sidstnævnte har et omfang svarende til ca. 15% af den i punkt II.1.5/II.2.6 anførte volumen. Ordregiver vil i løbet af forhandlingsforløbet træffe endelig beslutning herom. Den i punkt II.1.5)/II.2.6) anførte kontraktværdi er eksklusiv disse kunder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsproces / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Øget økologigrad for kantiner samt øget frugtordning og tilvalg af økologisk frugt.

IT-systemoptioner.

Omstillingsoption i Vejdirektoratet.

Lokalitetsoption, Kalvebod Brygge.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 156-358395
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Facility management i staten bølge 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
ISS Facility Services A/S
Gyngemose Parkvej 50
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 960 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 677 816 096.24 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250. Udbudsnr. i RIB erTN277822

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen;

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder;

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud;

4) Indtast RIB udbudsnummer TN277822 og tryk søg;

5) Udbuddet Indsæt Navn på udbuddet fremkommer, og vælg OK;

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og Indsæt Navn på udbuddet i oversigten;

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen;

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge Jeg er en økonomisk aktør, og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren dennes xml-filen under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: "Det elektroniske ESPD —sådan virker det".

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Bygningsstyrelsen forventer i medfør af udbudslovens § 151, stk. 2, umiddelbart efter prækvalifikation at anmode de prækvalificerede om at fremlægge dokumentationen.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

— Årsomsætning: Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for årsomsætning accepteres revisorpåtegnet årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger,

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnet årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Dokumentation for teknisk formåen:

— Referencer: Ansøger skal, jf. punkt III.1.3, anføre kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver enkel af de anførte referencer. Dette betragter Ordregiver som dokumentation for de i ESPD'et anførte referencer.

Øvrig dokumentation:

— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019

Send til en kollega

0.123