23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 054-124844
Offentliggjort
18.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Statens fastighetsverk

Markskötsel avseende Nyköpings länsresidens och Nyköpingshus


Statens fastighetsverk

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens fastighetsverk
202100-4474
Box 2263
Stockholm
103 16
Sverige
Kontaktperson: Marianne Parke
E-post: marianne.parke@sfv.se
Nuts-kod: SE12

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sfv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afuzvnfyka&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afuzvnfyka&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Markskötsel avseende Nyköpings länsresidens och Nyköpingshus

Referensnummer: 19/40
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77314000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Markskötselentreprenad

Kort beskrivning av upphandlingen;

Entreprenaden avser skötsel av hårdgjorda ytor, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning inom områdena. Nyköpings länsresidens och Nyköpingshus är statliga byggnadsminnen (SBM) med skyddsbestämmelser för bevarande av kulturvärden. Kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda för de två fastigheterna. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd, eventuell formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, klätterväxter, rabattrosor, perenner och lökväxter samt gräsklippning och slåtter.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77300000
77310000
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Förvaltningskontoret finns i Ulriksdal/Solna.

Huvudsakligen utförs uppdraget på plats i Nyköping.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Markskötselentreprenad

Teknisk kapacitet;

Erfarenhet från uppdrag avseende skötsel av mark, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning i värdefulla kulturmiljöer, där kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd, eventuell formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, klätterväxter, rabattrosor, perenner och lökväxter samt gräsklippning och slåtter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 5
högsta antal: 7
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 år + 3 år

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5) Information om förhandling
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/03/2019

Send til en kollega

0.096