23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 219-502309
Offentliggjort
14.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Vindere

(02.04.2019)
Infratek Sverige AB
Box 42002
126 12 Stockholm

(02.04.2019)
Vattenfall Services Nordic AB
169 92 Stockholm

(02.04.2019)
Abeka El & Kraftanläggningar AB
Norrköpingsvägen 5 A
611 38 Nyköping

Entreprenadtjänster Eldistribution


Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
556935-7501
Kungsgatan 86
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Sofi Engström
E-post: sofi.engstrom@esem.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzokdxghm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzokdxghm&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Entreprenadtjänster Eldistribution

Referensnummer: UH 18-15
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45315300
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

Denna upphandling avser Entreprenadtjänster eldistribution och omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr: 556935-7501

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Entreprenadtjänsterna omfattar arbeten på eldistributionsanläggningar såsom om-, nybyggnad- och underhållsarbeten av lokalnätsanläggningar 0,4-24 kV. Entreprenadtjänsterna har entreprenadformen utförandeentreprenad och består av elmontage. Upphandlingsformen är generalentreprenad.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45231110
45232000
45310000
45311000
45314310
45317300
50532400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser Entreprenadtjänster eldistribution.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

Denna upphandling avser Entreprenadtjänster eldistribution och omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFA.11 Byggherre

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Org nr: 556513-9556

SEVAB Nät AB Org nr: 556192-2856

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr: 556935-7501

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Entreprenadtjänsterna omfattar arbeten på eldistributionsanläggningar såsom om-, nybyggnad- och underhållsarbeten av lokalnätsanläggningar 0,4-24 kV. Entreprenadtjänsterna har entreprenadformen utförandeentreprenad och består av elmontage. Upphandlingsformen är generalentreprenad.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB har idag 21 stycken eldistributionstekniker som arbetar på Elnät, Entreprenad. Dessa personer ska i första hand sysselsättas och Beställaren förbehåller sig rätten att utföra elarbeten med egen personal då dessa är disponibla.

Upphandlingen avslutas med att skriftligt ramavtal tecknas mellan Beställaren och högst tre Anbudsgivare såvida så många anbud kvalificeras. Avrop sker enligt rangordning.

Uppskattad volym är ca 30 miljoner SEK per år. Angivna volymer är endast en uppskattning och inga volymer garanteras under avtalsperioden. Skulle Beställarens uppskattade volym under- respektive överstiga beräknad kvantitet är detta inte att betraktas som avtalsbrott utan Anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet.

Vid projekt med beställningssumma över fem miljoner SEK förbehåller sig Beställaren rätten att gå ut med separat förfrågan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 09/03/2019
Slut: 08/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/04/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 03/01/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/11/2018

Send til en kollega

0.132