23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492743
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Huddinge kommun

Vindere

Förhandsinsyn Vattenresurs AB

(08.11.2018)
Vattenresurs - Sverige Aktiebolag
Ringuddsslingan 23
197 91 Bro

Förhandsinsyn Vattenresurs AB


Huddinge kommun

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Huddinge kommun
212000-0068
Kommunalvägen 28
Huddinge
141 85
Sverige
Telefon: +46 8-53530280
E-post: johan.ek@huddinge.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.huddinge.se/

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förhandsinsyn Vattenresurs AB

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90733000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Huddinge kommun har för avsikt att ingå avtal med Vattenresurs AB och vill genom denna förhandsinsyn bereda möjlighet för andra aktörer att ta del av den informationen.

Huddinge kommun står inför utmaningen att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar så att dessa uppfyller kraven enligt EUs ramdirektiv för vatten, Direktiv 2000/60/EG, och de för kommuner tvingade miljökvalitetsnormer som följer av direktivet. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna med avseende på näringsämnen i sjöarna Orlången (WA27186406, sjöyta 281 ha) och Trehörningen (WA76440182, sjöyta 63 ha) i Huddinge har kommunen för avsikt att binda fosfor enligt den metod som tillämpats med framgång i ett antal kommuner i länet och landet i övrigt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90733200
90733400
60651300
71313000
90700000
90722000
90722200
45240000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vattenresurs AB (organisationsnummer 556425-1345) använder sig av en metod där en aluminiumlösning blandas in i sediment från en specialbyggd pråm som sakta och med stor precision kör fram och åter över botten och blandar ner en aluminiumlösning i det översta sedimentskiktet. Lösningen blandas ned i tre omgångar så att den sprids ut jämt över bottenytan. Det tillförda aluminiumet binder snabbt och permanent den fosfor som annars läcker upp till vattnet. Metoden har visat sig vara både mer skonsam mot biologin i vattnet och ger en mer bestående effekt än fällning i vattenmassan och den har tillämpats av Vattenresurs AB i flera sjöar kommunens närhet med gott resultat. T.ex. kan nämnas Flaten i Skarpnäck/Stockholm (2000), Långsjön vid Segeltorp (2006), Trekanten i Stockholm (2011), Lejondalssjön i Upplands-Bro (1993), Malmsjön i Botkyrka (2007). Även Långsjön i Nacka och Kottlasjön på Lidingö har behandlats på motsvarande sätt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

I enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 6 kap. 14 § 2 p LOU är uppfyllda.

Direktupphandling på grund av att det inte är lämpligt att begära in anbud genom annonsering är i undantagsfall tillåtet och det framgår av lydelsen i 6 kap. 14 § 2 p LOU att en upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av viss leverantör därför att det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens.

Vattenresurs AB (organisationsnummer 556425-1345) använder sig av en metod där en aluminiumlösning blandas in i sediment från en specialbyggd pråm som sakta och med stor precision kör fram och åter över botten och blandar ner en aluminiumlösning i det översta sedimentskiktet. Lösningen blandas ned i tre omgångar så att den sprids ut jämt över bottenytan. Det tillförda aluminiumet binder snabbt och permanent den fosfor som annars läcker upp till vattnet. Metoden har visat sig vara både mer skonsam mot biologin i vattnet och ger en mer bestående effekt än fällning i vattenmassan och den har tillämpats av Vattenresurs AB i flera sjöar kommunens närhet med gott resultat. T ex kan nämnas Flaten i Skarpnäck/Stockholm (2000), Långsjön vid Segeltorp (2006), Trekanten i Stockholm (2011), Lejondalssjön i Upplands-Bro (1993), Malmsjön i Botkyrka (2007). Även Långsjön i Nacka och Kottlasjön på Lidingö har behandlats på motsvarande sätt.

Utifrån en analys av behov och marknad visar resultatet att endast Vattenresurs AB som Huddinge kommun har för avsikt att teckna avtal med kan fullgöra kontraktet och tillgodose kommunens behov avseende den metod, kapacitet och erfarenhet som efterfrågas. Metoden är patenterad (Europapatent: EP 2 179 803 A8, Method and device for injecting flocculants. Svenskt patent: SE 532 377 C2) och patentet innehas av Vattenresurs AB som även är den enda entreprenör som utför och har den erfarenhet erfordras av aluminiumbehandling enligt denna metod. Tidigare utfört arbete av Vattenresurs AB finns vetenskapligt dokumenterad. Annan konkurrerande aktör med likvärdig tjänst och motsvarande kapacitet och erfarenhet saknas.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Förhandsinsyn Vattenresurs AB

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Vattenresurs - Sverige Aktiebolag
556425-1345
Ringuddsslingan 23
Bro
197 91
Sverige
Telefon: +46 705362307
E-post: sac@vrab.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 20 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/11/2018

Send til en kollega

0.089