23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-452733
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.

Balling-Rødding Fællesværk Bygning, Maskinentreprise, Solvarmeanlæg og tank


Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.
27173012
Anlægsvej 4
Balling
7860
Danmark
Kontaktperson: Jens Nørgaard
Telefon: +45 21664988
E-mail: jn@brvv.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.brvv.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Bygning, Maskinentreprise, Solvarmeanlæg og tank.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251000 - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Balling-Rødding Varmeværk ønsker at etablere et nyt fælles produktionsanlæg bestående af et nyt Biomassekedelanlæg (6 MW), et Solvarmeanlæg (ydelse ca. 5 170 MWh) med akkumuleringstank (2 500 m3) samt tilhørende Byggeri og anlæg (ca. 1 100 m2 bygning og 5 000 m2 befæstning). Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Bygningsentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 - KA11
45251000
71200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bygningsentreprisen består af totalentreprenør ydelser for etablering af ca. 1 100 m2 bygning til de nye tekniske anlæg, samt ca. 5 000 m2 befæstet areal på ny grund.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Maskinentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42515000 - KA01
45251200 - KA01
42414200 - KA01
45262610 - KA01
42961200 - KA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Balling-Rødding Varmeværk skal etablere et nyt 6 MW biomasseanlæg. Biomasseanlægget skal fyre med flere forskellige brændsler (primært flis), således der opnås en større fleksibilitet. Delaftalen omfatter alt maskinelt i forbindelse med etableringen af et komplet biomasse fyret varmeværk, herunder levering og installering af biomasse kedel, kran, skorsten og al øvrigt nødvendigt maskinel, samt etablering af en olietank og –kedel.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Forbrændingsluftsystem fra flislager,

- Ombygning af kedelanlæg til håndtering af vådt flis,

- Røggasvasker system,

- Elektrostatisk filter,

- Levering, montering og tilslutning af 100% pumpe (mod Balling),

- Levering, montering og tilslutning af 100% pumpe (mod Rødding).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Solvarmeanlæg og tank

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09331100 - KA01
44611000 - KA01
45251200 - KA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Det nye værk placeres på Industrivej i Spøttrup.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Balling-Rødding Varmeværk skal etablere et nyt fælles produktionsanlæg herunder et komplet solvarmeanlæg inkl. akkumuleringstank, der skal fungere som fælles varmeproduktion til Rødding og Balling. Solvarmeanlægget skal dimensioneres til en årlig ydelser på ca. 5 170 MWh og akkumuleringstanken skal være på 2 500 m3.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 062-138194
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Bygningsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Maskinentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/09/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Balling-Rødding Fællesværk Solvarmeanlæg og tank

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades på:

https://ftp.niras.net

FTP Account/user: RA-03

FTP Password: qe7yxm8m

Alternativt kan linket ftp://RA-03:qe7yxm8m@ftp.niras.net kopieres ind i adressefeltet på Windows Stifinder for direkte adgang til materialet.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes til Niras A/S, att. Mads Hagh på e-mail hagh@niras.dk senest den 9.4.2018.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på ftp-serveren, jf. ovennævnte link. Ansøgere er selvansvarlige for at holde sig opdateret på ftp-serveren.

Ansøgning(er) om prækvalifikation afleveres elektronisk i pdf-format (husk underskrift) på e-mail til hagh@niras.dk

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Bemærk, at vinderen af delentrepriserne skal dokumenterer at oplysningerne afgivet i ESPD er korrekte. Krav til dokumentationen fremgår af udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2018

Send til en kollega

0.086