23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 070-154708
Offentliggjort
11.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kalundborg Kommune

Vindere

Genudbud på levering af marinegasolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg kommuner

(03.07.2018)
DCC Energi A/S
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

Genudbud på levering af marinegasolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg kommuner


Kalundborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141B
Kalundborg
4400
Danmark
Kontaktperson: Jette Dahl Larsen
E-mail: jedl@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/82768962.aspx

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
E-mail: indkob@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk/borger

I.1) Navn og adresser
Ærø Kommune
28856075
Statene 2
Ærøskøbing
5970
Danmark
E-mail: info@aeroe-ferry.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aeroekommune.dk/

I.1) Navn og adresser
Faaborg-Midtfyn Kommune
29188645
Tinghøj Alle 2
Ringe
5750
Danmark
E-mail: laol@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fmk.dk/borger/

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141 B
Kalundborg
4400
Danmark
E-mail: Rune.Nilsson@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalundborg.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/82768962.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/82768962.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud på levering af marinegasolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg kommuner

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09134200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af marinegasolie samt option på smøreolie, kølervæske og analyseprøver på smøreolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg Kommuner.

Udbuddet vedrører levering af ca. 5 500 000 liter marinegasolie for Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg Kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Option:

Smøreolie pr. år:

Ca. 4 200 liter Slagelse.

Ca. 10 500 liter Ærø.

Ca. 4 800 liter Kalundborg.

Ca. 1 500 liter Faaborg-Midtfyn.

Kølervæske:

Ca. 1 010 liter kølervæske for alle 4 kommuner.

Analyseprøver pr. år:

Ca. 80 stk. Slagelse.

Ca. 40 stk. Ærø.

Ca. 10 stk. Kalundborg.

Ca. 5 stk. Faaborg-Midtfyn.

Der er hos udbyder pt. 5 leveringsadresser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i 1 x 1 år. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Smøreolie pr. år:

Ca. 4 200 liter Slagelse.

Ca. 10 500 liter Ærø.

Ca. 4 800 liter Kalundborg.

Ca. 1 500 liter Faaborg-Midtfyn.

Kølervæske:

Ca. 1 010 liter kølervæske for alle 4 kommuner.

Analyseprøver pr. år:

Ca. 80 stk. Slagelse.

Ca. 40 stk. Ærø.

Ca. 10 stk. Kalundborg.

Ca. 5 stk. Faaborg-Midtfyn.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En positiv egenkapital i de sidste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som en del af dokumentation skal der efter valget af tilbudsgiver fremsendes virksomhedens balance og seneste 3 afsluttende regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 referencer over udførelse af sammenlignelig opgave, der er udført inden for de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson med telefonnummer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2018

Send til en kollega

0.106