23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 014-028838
Offentliggjort
20.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Gotland

Vindere

Vinterväghållning av statsbidragsvägar samt tätortsvägar på landsbygden

(09.06.2018)
Maskinring Gotland ek för
Regementsgatan 19
621 50 Visby

Vinterväghållning av statsbidragsvägar samt tätortsvägar på landsbygden

(09.06.2018)
Östra Gotlands Schakt AB
Box 20
621 24 Slite

Vinterväghållning av statsbidragsvägar samt tätortsvägar på landsbygden

(09.06.2018)
Gotlands Åkericentral AB
Box 1163
621 22 Visby

Vinterväghållning av statsbidragsvägar samt tätortsvägar på landsbygden


Region Gotland

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Gotland
212000-0803
Region Gotland
Visby
621 81
Sverige
Kontaktperson: Roland Pettersson
E-post: roland.pettersson@upphandlingskonsult.se
Nuts-kod: SE214

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gotland.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaxjdupsf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaxjdupsf&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning av statsbidragsvägar samt tätortsvägar på landsbygden

Referensnummer: TN 2018/125
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45233141
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Gotland, Teknikförvaltningen, inbjuder till upphandling av vinterväghållning för enskilda vägar med statsbidrag samt tätortsvägar på den Gotländska landsbygden.

Kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser framgår av detta förfrågningsunderlag.

Gotland har delats in i ett antal olika distrikt, se bilaga Distrikt. Anbud kan lämnas på ett eller flera av de redovisade distrikten.

Uppdraget omfattar upp och nedtagning av snökäppar, snöröjning, halkbekämpning samt sandupptagning på tätortsvägar inom respektive distrikt. Vidare ingår att för varje distrikt ska entreprenören ansvara för en samordningsfunktion gentemot Region Gotland.

Samordningsfunktionen ansvarar bl a för att övervaka aktuell vädersituation, utifrån fastställda riktlinjer beordra ut insatser inom distriktet, samt utgöra kontaktperson för uppdraget gentemot regionens arbetsledning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90620000
90630000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE214
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beskrivning.

Region Gotland, Teknikförvaltningen, avser teckna ramavtal omfattande vinterväghållning för enskilda vägar med statsbidrag samt tätortsvägar på den Gotländska landsbygden.

Kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser framgår av detta förfrågningsunderlag.

Gotland har delats in i ett antal olika distrikt, se bilaga Distrikt. Anbud kan lämnas på ett eller flera av de redovisade distrikten. I respektive distrikt ingår ett antal socknar och i vissa fall tätorter.

Vinterväghållningsområde för respektive distrikt framgår av de kartor som finns bifogade förfrågningsunderlaget. Vägområden omfattar både tätortsvägar och enskilda vägar med statsbidrag.

Uppdraget omfattar upp och nedtagning av snökäppar, snöröjning, halkbekämpning samt sandupptagning på tätortsvägar inom respektive distrikt. Vidare ingår att för varje distrikt ska entreprenören ansvara för en samordningsfunktion gentemot Region Gotland.

Samordningsfunktionen ansvarar bl a för att övervaka aktuell vädersituation, utifrån fastställda riktlinjer beordra ut insatser inom distriktet, samt utgöra kontaktperson för uppdraget gentemot regionens arbetsledning.

Distriktsindelning, se bilaga Distrikt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2018
Slut: 30/04/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/02/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/05/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 21/02/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/01/2018

Send til en kollega

0.323